Coop57 finança projectes de les entitats de la seva base social. Projectes que aporten un valor afegit a la societat i que amb el seu treball empenyen la societat cap a realitats més justes, solidàries i humanes.

L'àmbit d'actuació no es limita en sectors determinats sinó que abasta tota l'economia sempre que es respectin els principis de l'economia social i solidària.

Principalment incidim en sectors tals com:

  • Cooperatives de tot tipus (treball, consum, serveis, ...).
  • Iniciatives d'inserció sociolaboral.
  • Atenció i cura a les persones.
  • Projectes dels movimentos socials.
  • Sostenibilitat i medi ambient.
  • Cultura i educació.
  • Foment del treball estable i de qualitat.
  • Aprofundiment democràtic i participatiu.
  • Associacionisme de base.


El Butlletí informatiu, publicat semestralment, permet fer un seguiment, un a un, dels projectes que es financen (import, terminis i breu explicació del projecte finançat).

Català

Tipo de pregunta: