Una entitat rebrà finaçament de Coop57 si és sòcia de serveis. Per ser admesa com a sòcia, els principals criteris ètics i socials que es miren quan s'avalua l'entitat són:

  • Tenir una finalitat, en sentit ampli, d'interès social.
  • Estar arrelats al territori.
  • Col·laborar en la construcció d'una societat més solidària.
  • Funcionar amb criteris d'autonomia i gestió democràtica.
  • Crear llocs de treball estables.
  • Distribuir equitativament la riquesa generada.
  • Ser sostenibles social i mediambientalment.

Aquests aspectes es valoren quan l'entitat sol·licita incorporar-se a Coop57.

Català

Tipo de pregunta: