Les sòcies de serveis de Coop57 són aquelles entitats que poden rebre els serveis financers que ofereix la cooperativa. Per ser entitat sòcia de serveis de Coop57 s'ha de realitzar un procés d'alta. Per iniciar el procés d'alta com entitat sòcia de serveis es pot enviar aquest formulari omplint els següents camps:

Si no está ubicada en cap territori especificat a continuació, escullir l'opció "Coop57 general"
Motivacions per les quals desitja ser sòcia de Coop57
En cas de tenir-les, descrigui aquí les seves necessitats de finançament.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades que ens faciliti mitjançant la present sol·licitud, passaran a formar part dels fitxers titularitat de COOP57, S.C.C.L amb la finalitat de valorar la seva sol·licitud i si escau, gestionar la seva relació como soci amb la cooperativa, tot de conformitat amb l'establert en els estatuts. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició es podran adreçar per escrit a C/PREMIÀ, 15 BAJOS 08014 BARCELONA.

En el cas de presentar una sol·licitud de préstec/crédit, COOP57, S.C.C.L assumeix les obligacions que la legislació atribueix a l'encarregat de tractament en l'accés que tingui a dades personals dins de la documentació que en el seu cas aporti. L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT tractarà les dades de conformitat amb les instruccions del RESPONSABLE DEL FITXER (el SOCI) i només per les finalitats i els usos exclusivament necessaris per lo que van ser requerits els seus serveis, no podent utilitzar els mateixos per a una finalitat diferent. L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT es compromet a vetllar en tot moment sobre la seguretat i integritat de les dades objecte de tractament adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal mencionades i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana, del mitjà físic o natural. En aquest sentit, L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT es compromet a informar al RESPONSABLE DEL FITXER de qualsevol tipus de succés o incidència que pugui repercutir en la integritat, seguretat o confidencialitat de les dades personals tractats. L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT retornarà a la finalització de la prestació de serveis, quants suports continguin dades de caràcter personal derivats d’aquesta prestació, procedint a l’esborrat d’aquells que es trobin en el seu poder per qualsevol mitjà, ja sigui manual o automatitzat, de manera que es garanteixi plenament la devolució de les dades al RESPONSABLE DEL FITXER. L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT s’obliga al secret professional respecte a les dades de caràcter personal objecte del tractament havent de guardar secret durant el tractament i amb posterioritat a la finalització del mateix. En aquest sentit, es compromet a incloure en els contractes que tingui amb els seus treballadors presents i futurs, una clàusula de confidencialitat per la qual s’obliguin a no revelar la informació que coneguin per raó del seu lloc de treball, tant durant la vigència del contracte laboral, com una vegada finalitzada la relació laboral.