Català

Qui decideix quins préstecs es concedeixen?

Les sol·licituds de préstecs són analitzades per la Comissió Tècnica. La seva funció és garantir que els projectes siguin viables i puguin afrontar la devolució del préstec. Els seus membres són persones vinculades a l'economia social i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l'estructura tècnica de Coop57.

La Comissió Tècnica elabora un informe, que pot ser favorable o negatiu, per al Consell de Secció, que és l'òrgan de cada secció territorial que té la responsabilitat de decidir la concessió dels préstecs.

Català

Coop57 concedeix préstecs a particulars?

Coop57, per la seva naturalesa juridica no pot oferir préstecs a persones individuals. Només pot oferir serveis financers als seus socis de serveis, és a dir, a entitats de l'economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, moviments socials, ONG, etc.). Prioritzem així el finançament de projectes econòmics col·lectius.

Català

Que passa si les entitats que han rebut els préstecs no retornen els diners?

Una vegada esgotades totes les possibilitats i en cas que l'entitat no mostrés cap interès per retornar els diners, Coop57, en defensa dels drets i deures de les entitats sòcies i els socis col·laboradors, exerciria les accions legals oportunes.

Català

Quines garanties es demanen per concedir un préstec?

Per concedir un préstec, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el suport financer i, si escau, avals de tipus personal i no patrimonial a les persones que exerceixen com a avaladors de la sol·licitud.
Català

Pàgines