A Coop57 ens organitzem per seccions territorials segons un model organitzatiu en xarxa. Això significa que la nostra forma organitzativa és horitzontal i basada en els principis de participació i arrelament territorial.

L'estructuració sobre la base d'una xarxa de persones i entitats, que interactuen, es coneixen i s'entrellacen entre elles, conforma bona part de la personalitat de Coop57 i la participació de les persones i entitats sòcies és fonamental per al seu bon funcionament.

Ens estructurem per seccions territorials, cadascuna de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació. Coop57 solament existirà en aquells territoris on es vulgui que existeixi. Seran les persones i entitats que, organitzades en xarxa, gestionaran la creació i gestió de cada secció de Coop57 amb participació i autogestió.

 

Prèviament a la configuració d'una secció territorial es crea un grup promotor. Aquest grup ha de ser el motor encarregat de començar a aglutinar les suficients persones i entitats del territori per a la futura creació d'una secció territorial.

El grup promotor de Euskal Herria es va crear l'any 2013.

El treball realitzat per les persones i entitats promotores ha estat intens i ha donat els seus fruits. El 20 de juny de 2015 es crea oficialment la secció territorial de Koop57 Euskal Herria, conformant la sisena secció territorial de Coop57.

 

 

 Podeu contactar amb la secció territorial a:

Direcció
COOP57 Euskal Herria
Abadiano Murueta, 6
48220, Abadiño

Correu electrònic
koop57eh@coop57.coop

Les dades de Koop57 Euskal Herria a 31 de desembre de 2014: