Davant el retard en el pagament de subvencions ja aprovades per part de l'administració pública

Són crèdits per avançar l'import de subvencions o convenis d'entitats sòcies de Coop57 i organismes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 90% de les subvencions atorgades.
 • Devolució de l'import en el moment del cobrament de la subvenció (màxim 12 mesos).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Pagament dels interessos al venciment o per quotes mensuals.
 • Avals mancomunats pel 100%  de l'import sol·licitat.
 • Pagaré de garantia per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Aportació al  Fons de Garantia de Préstecs (0,5% sobre el límit anual).


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost:

 • 4,90% anual (per 2020).
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres concepte.

 

Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys (no aplica en els projectes de nova constitució).
 • Pla de Viabilitat econòmica del projecte.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia...  amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.
 • Fotocòpia de la resolució de la subvenció que es vol finançar.
 • Un pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Avals mancomunats pel 50% de l'import que se sol·licita.


Cessió de crèdit de l'administració pública:

Es tracta de cedir els drets de cobrament de la subvenció a favor de Coop57. Aquesta cessió exerceix de garantia. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cost financer: 3,90% (2020)
 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública.
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.


Documentació especifica:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública