Pensats per resoldre tensions de tresoreria d'entitats sòcies

Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini per resoldre necessitats de liquiditat. S'articula en format de pòlissa de crèdit.


Import i terminis:

 • Vigència màxima de la pòlissa: 12 mesos.
 • Import màxim de saldo disponible determinat per la Comissió Tècnica
 • Termini de devolució: es liquida mensualment.

Cost financer:

 • 4,90% anual (any 2020).
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.
 • El cost financer només s'aplica sobre el capital disposat i pel temps en el que està disposat. Si no es disposa no té cap cost.
 • Aportació al Fons de Garantia de Préstecs (0,5% sobre el límit anual).

Garanties:

 • Avals mancomunats per la totalitat de l'import sol·licitat.
 • Un pagaré de "garantia" de l'import sol·licitat (un pagaré és un xec amb un venciment futur i el firmant del mateix s’obliga a sí mateix a pagar una quantitat a aquell venciment. Es reconeix el deute, però no t’immobilitzen els diners del banc. No ha de tenir cost).

Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 2 últims anys.(no aplicable en el cas de projectes de nova constitució).
 • Pla de viabilitat econòmica del projecte.
 • Fotocòpia del certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda.
 • Fotocòpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.
 • Un pagaré de "garantia" per la totalitat de l'import que es demana.

 

Cessió de crèdit de l'administració pública:

En el cas que la pòlissa s'articuli al voltant d'una subvenció o factura pendent de cobrament, la cessió de crèdit consistiria en cedir els drets de cobrament de la subvenció o factura a favor de Coop57. Aquesta cessió exerceix de garantia. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cost financer: 4,90%
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.

Documentació especifica:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública