Per concedir un préstec, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el suport financer i, si escau, avals de tipus personal i no patrimonial a les persones que exerceixen com a avaladors de la sol·licitud. Es promou, per tant, que l'entitat que rep aquest suport i els seus membres es responsabilitzin, col·lectivament, dels diners rebuts.

La garantia sempre és mancomunada, això és, dividit proporcionalment entre tots els avaladors, a diferència de les entitats convencionals que exigeixen avals solidaris (cada avalador respon de la totalitat de l'import del crèdit).

A part dels avals personals mancomunats, també existeix un fons de garantia de préstecs que es va nodrint amb les aportacions que realitzen les entitats que reben finançament. Aquest fons ha de servir per fer front a eventuals impagaments.

A més a més, hi ha establert un acord de col·laboració amb la societat de garantia recíproca OINARRI per avalar part dels préstecs i així, facilitar més l'accés al crèdit de les entitats sòcies.

Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials. El sistema de garanties de Coop57 és allò que anomenem avals personals mancomunats.

La garantia consisteix en què, l'entitat que sol·licita finançament busqui, entre els seus propis socis i sòcies, el seu entorn i persones que confien en el projecte, perquè assumeixin un compromís personal i individual per respondre com a avalistes d'una part del préstec concedit. En el cas que l'entitat no pogués retornar el préstec, les persones avaladores respondrien en el seu nom i només per la part avalada.

Es tracta un document privat que no va a notari i on no es demana informació econòmica de la persona que avala (nòmines, situació econòmica patrimonial, etc.). L'aval personal mancomunat no comporta una immobilització de diners, ni dipòsits ni fiances. És a dir, és només un compromís personal i individual de qui confia en un projecte col·lectiu.

Aquest sistema permet a moltes entitats amb projectes viables econòmicament, però sense estar capitalitzades amb patrimoni, poder accedir al finançament.

A més a més, els avals personals mancomunats aporten dos elements essencials:

 • Estableix unes garanties addicionals a la devolució del préstec i, per tant, disminueix el risc que assumeix Coop57, ajudant a la viabilitat i la pervivència del projecte.
 • Demostra i dóna informació sobre la capacitat de crear xarxa de l'entitat, quin nivell de confiança genera el projecte i si té una base social sòlida, àmplia i compromesa.

Més enllà de l'aval econòmic, el sistema d'avals personals mancomunats és un aval social que, per Coop57, és tant o més important que l'aval financer.

El fons de garantia de préstecs és un fons que té per finalitat cobrir eventuals impagaments i que es nodreix amb les aportacions que realitzen les entitats sòcies de serveis quan se'ls concedeix un préstec. És un fons solidari ja que s'entén com un mecanisme de reciprocitat entre Coop57 i l'entitat prestatària en l'assumpció de riscos i en el bon funcionament de la cooperativa.

Les aportacions es calculen en funció de l'import i el període d'amortització del préstec:

 • Préstecs de menys d'1 any: 0,5% de l'import del préstec.
 • Préstecs d'entre 1 i 3 anys: 0,75% de l'import del préstec.
 • Préstecs de més de 3 anys: 1% de l'import del préstec.


El fons té les següents característiques:

 • Objectiu: Reforçar els fons propis de Coop57.
 • És aportació al capital i, per tant, propietat de l'entitat sòcia.
 • No és una despesa. És un actiu.
 • No està remunerat.
 • No es recupera al moment de l'amortització del préstec concedit i, per tant, no té venciment.
 • L'entitat sòcia només pot sol·licitar la seva devolució en el cas de baixa com a sòcia o de liquidació.
 • És una aportació que es pot perdre en el cas que s'haguessin d'aplicar per donar resposta a una fallida.

ELKARGI, Societat de Garantia Recíproca (S.G.R), especialitzada en economia social i solidària, és una entitat financera de caràcter mutualista la funció del qual és la prestació d'avals amb la finalitat de facilitar l'accés a finançament i millorar la seva estructura de finançament.

Coop57 té establert un acord de col·laboració per poder compartir riscos d'algunes operacions finançades. Aquest acord, extensible a totes les entitats sòcies de Coop57, permet que Coop57 pugui augmentar el volum de préstecs sense un increment en l'assumpció de riscos financers i al mateix temps facilitarà l'accés al finançament de les entitats sòcies, ja que aquestes veuran reforçades garanties a aportar i per tant reforcen la seva sol·licitud de finançament.