Coop57 és una cooperativa i per tant les seves decisions es prenen de forma col·lectiva i democràtica. S'organitza per seccions territorials i per tant existeixen òrgans de decisió a dos nivells: a nivell general i a nivell de secció territorial.

A nivell general:

L'Assemblea General és l'òrgan de decisió màxim de la cooperativa i entre altres coses, escull el consell rector, aprova els comptes i el pla de treball i decideix les línies estratègiques de la cooperativa, els criteris ètics i els preus. Està conformada per una delegació de socis i sòcies que emanen de totes les seccions territorials.

El consell rector és l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa. És l'òrgan encarregat de l'aplicació del pla de treball aprovat en assemblea i aprova la incorporació de nous socis i sòcies de Coop57, entre uns altres.

A nivell de secció territorial:

L'assemblea de secció és l'òrgan sobirà de cada secció i nomena el seu Consell de Secció. És l'espai de participació directa de tots els socis i sòcies de la cooperativa. Les seves deliberacions i decisions es traslladen a l'assemblea general.

El consell de secció és l'òrgan de representació, govern i gestió de la secció territorial escollit per tots els socis i sòcies de la seva secció territorial. Entre d'altres, aprova la concessió de nous préstecs i proposa al consell rector la incorporació de nous socis i sòcies.

Català

Tipo de pregunta: