En el cas que hi hagi beneficis al tancament d'un exercici econòmic, l'Assemblea General de Coop57 té la potestat per decidir com es reparteixen els excedents. Es poden repartir entre els socis i sòcies o reinvertirlos a Coop57.

A la pràctica i fins ara, Coop57 sempre ha destinat el 100% dels excedents a reserves voluntàries per enfortir els fons propis i garantir la sostenibilitat econòmica del projecte, una vegada aplicat el percentatge que indica la Llei al Fons de Reserva Obligatori i al Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives.

Català

Tipo de pregunta: