Es tracta d'un finançament relacionat amb models d'habitatge cooperatius amb règim de cessió d'ús i adquisició de locals d'entitats sòcies

Coop57 aposta pel desenvolupament d'una "nova cultura de l'habitatge" basada en la satisfacció de les necessitats residencials de les persones i que no entengui l'habitatge com un producte de mercat i especulatiu. Per a això les accions de finançament de projectes d'habitatge desenvolupades per Coop57 han de guiar-se pels següents principis:  

 • Propietat col·lectiva
 • Promoció i Gestió: Cooperativa - Intercooperació
 • Distribució: Sobre la base de criteris públics i/o comunitaris
 • Consum: Satisfer primera necessitat (habitatge habitual)

Alhora, també es contempla la possibilitat de finançar l'adquisició del local de l'entitat com a seu social amb les mateixes condicions econòmiques.


Import i terminis per a operació:

 • Import màxim de 500.000 €
 • Termini màxim de 15 anys
 • Possibilitat de carència de, màxim, 12 mesos.
 • Possibilitat de reemborsament anticipat

Garanties:

 • Nº unitats de convivència: 15 mínim (per a aquest import)
 • Avals personals mancomunats
 • Dret de superfície
 • Creació d'un ens de segon grau format per les persones inquilines (organitzades en associació o cooperativa), entitat gestora (fundació o cooperativa) i Coop57 (instrument financer) per garantir la no perversió del model, supervisar la gestió i aïllar l'impacte d'una possible fallida a la resta de Coop57.
 • Aportació al Fons de Garanties de Préstecs

Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Cost financer:

 • 2,75% anual (any 2018)