Els principals préstecs que s'ofereixen des de Coop57 són:

Préstecs d'inversió

Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per portar a terme qualsevol tipus d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal i com ho entenem.

Conveni de circulant

Productes de finançament de circulant orientat a facilitar operacions a curt termini. El límit de temps amb aquest servei obert és de 18 mesos amb operacions singulars, dins d'aquest període, d'un màxim de 6 mesos i amb imports mínims de 5.000 euros.

Avançaments de subvencions

Són crèdits per avançar l'import de subvencions o convenis d'entitats sòcies de Coop57 i organismes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Endossament de factures

Són crèdits per avançar l'import de factures per prestació de serveis a administracions públiques. Sempre es fa en base contractes ja subscrits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Préstecs d'intercooperació

Els préstecs d'intercooperació són operacions de compra/venda de serveis i/o productes entre entitats sòcies de Coop57.

Préstecs participatius

És una tipologia de préstec per a les entitats que necessiten un finançament estable a mig i llarg termini, no sotmès a devolucions de capital immediat. El finançament ha d'utilitzar-se per a l'expansió o consolidació de l'entitat o d'alguna línia d'activitat i no servirà en cap cas per refinanciar deutes.

 

Més informació: Opcions de finançament

Català

Tipo de pregunta: