Una entitat pot particiapr a Coop57 de dues maneres. Les entitats o persones jurídiques poden ser sòcies de Coop57, tant en condició d'entitat sòcia col·laboradora, com a entitat sòcia de serveis.

Entitat sòcia col·laboradora:

Les entitats sòcies col·laboradores es vinculen a COOP57 perquè creuen en el seu projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d'un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari. Poden realitzar aportacions al capital social de la cooperativa. Els socis i les sòcies col·laboradores creuen en el projecte de Coop57 i volen que els seus diners serveixin per finançar projectes coherents amb els seus propis criteris ètics i socials.

Entitat sòcia de serveis:

Poden ser sòcies de serveis de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma i que, en la base de la seva activitat, generin impactes positius i/o aportin valor afegit al conjunt de la societat.

Les entitats sòcies de serveis són aquelles que poden rebre préstecs de la cooperativa per al desenvolupament de la seva activitat.

 

 

  • Poden ser socis de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma i sobre la base de criteris de democràcia econòmica, i que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57.
  • Per ser entitat sòcia de serveis s'ha de realitzar un procés d'avaluació social del que en resulta un informe. L'aprovació de l'acceptació o no de l'entitat sol·licitant com a sòcia de serveis de Coop57 correspon al consell rector.
  • Per formalitzar la condició d'entitat sòcia de serveis s'ha de realitzar una aportació obligatòria al capital social de 901,52 euros i abonar 98,48 euros per cobrir les despeses d'entrada. Es poden aportar en el termini de, fins a un any.
  • Les aportacions obligatòries dels socis de serveis (901,52 euros) participen dels resultats de Coop57, però no generen cap classe de remuneració econòmica.
  • Addicionalment, les entitats sòcies de serveis poden fer aportacions voluntàries de capital. Aquestes aportacions es remuneren amb un interès anual que decideix l'Assemblea i no participen dels resultats de Coop57.
  • Cap entitat sòcia de serveis pot tenir més del 4% del capital de Coop57.

Com a cooperativa de serveis financers, Coop57 només pot treballar amb persones i entitats sòcies. Per tant la figura del client no existeix a Coop57. Dels tipus de sòcies que existeixen en la cooperativa, són les entitats sòcies de serveis les que poden demanar finançament. Per tant, per demanar finançament a Coop57, primer s'ha d'esdevenir sòcia de serveis de la cooperativa

Per sol·licitar finançament, l'entitat sòciea s'ha de posar en contacte amb la secció territorial a la qual pertanyi.

 

 

Per convertir-se en entitat sòcia de serveis de Coop57 s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a soci i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

3) Posteriorment a la reunió, la Comissió Social emet un informe que pot ser favorable o no. Aquest informe es passa al Consell de Secció i posteriorment al Consell Rector, que finalment resol la sol·licitud d'incorporació, amb tota la informació disponible.

4) Una vegada l'entitat ha estat admesa com a sòcia, ha de fer una aportació al capital social de Coop57 de 901,52 euros i abonar 98,48 euros com a despeses d'incorporació. Aquesta quantitat es pot aportar a terminis.

5) Si l'entitat sol·licita algun dels serveis financers, és la Comissió Tècnica la que demana les informacions pertinents per fer la valoració econòmica de la petició.

Les aportacions obligatòries no reben cap remuneració perquè formen part del capital social obligatori de Coop57. Poden participar de les pèrdues i guanys de Coop57.

Les aportacions voluntàries, en canvi, es remuneren amb un tipus d'interès que cada any fixa l'assemblea general. Aquestes aportacions serien igual que les aportacions voluntàries que fan els socis i sòcies col·laboradores. Per a l'any 2015 la remuneració fixada és de l'1,25% anual. Aquesta remuneració s'ha establert, col·lectivament en assemblea, d'acord amb les següents consideracions: el manteniment del poder adquisitiu i els objectius de Coop57.

Per recuperar l'aportació de Coop57 s'ha de sol·licitar posant-se amb contacte amb la seva secció territorial. No existeix cap tipus de període de permanència per a les aportacions de diners que es realitzen a Coop57. Es poden recuperar a qualsevol moment que es desitgi sense cap tipus de cost o penalització.

L'aportació voluntària es recupera amb caràcter immediat. La devolució de l'aportació obligatòria implica la baixa com a sòcia de Coop57. En aquest cas, serà el consell rector, que es reuneix mensualment, qui ha d'autoritzar-ho.