Per concedir un préstec, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el suport financer i, si escau, avals de tipus personal i no patrimonial a les persones que exerceixen com a avaladors de la sol·licitud. Es promou, per tant, que l'entitat que rep aquest suport i els seus membres es responsabilitzin, col·lectivament, dels diners rebuts.

La garantia sempre és mancomunada, això és, dividit proporcionalment entre tots els avaladors, a diferència de les entitats convencionals que exigeixen avals solidaris (cada avalador respon de la totalitat de l'import del crèdit).

A part dels avals personals mancomunats, també existeix un fons de garantia de préstecs que es va nodrint amb les aportacions que realitzen les entitats que reben finançament. Aquest fons ha de servir per fer front a eventuals impagaments.

A més a més, hi ha establert un acord de col·laboració amb la societat de garantia recíproca OINARRI per avalar part dels préstecs i així, facilitar més l'accés al crèdit de les entitats sòcies.