Espanyol

Com es vincula Coop57 amb el sistema de finances ètiques?

Coop57 és un instrument financer, que s'insereix en un marc de finances ètiques més ampli. El convenciment és que cal articular un sistema financer alternatiu que doni respostes diversificades al conjunt de necessitats financeres de l'economia social i solidària, el teixit associatiu i la ciutadania compromesa amb els principis cooperatius, de justícia, equitat i igualtat.

Català

Com s'organitza Coop57? Una estructura en xarxa

Coop57 s'organitza d'acord amb un principi fonamental: la proximitat a la base social d'economia solidària i a les seves necessitats financeres. Aquesta proximitat és el que permet donar un bon servei i avaluar correctament els projectes que necessiten finançament, més enllà dels criteris de riscos que utilitzen les entitats financeres convencionals. Així mateix, permet ser molt imaginatius a adequar els serveis financers a cada necessitat concreta.

Català

Quina és la missió de Coop57? El funcionament bàsic

L'objectiu de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 és una eina (i no una finalitat) al servei de l'economia social i solidària.

Català

Quin és l'origen de Coop57?

Els orígens de Coop57 es remunten a la lluita dels treballadors de l'Editorial Bruguera. Quan l'editorial va tancar en 1986, i després d'un llarg procediment judicial, al 1989 un grup de 80 antics treballadors va crear un fons col·lectiu amb part de les indemnitzacions rebudes.

Català