Coop57 financia proxectos das entidades da súa base social. Proxectos que achegan un valor engadido á sociedade e que co seu traballo empurran a sociedade cara a realidades máis xustas, solidarias e humanas.

O ámbito de actuación non se limita en sectores determinados senón que abrangue toda a economía sempre que se respecten os principios da economía social e solidaria.

Principalmente incidimos en sectores tales como:

 • Cooperativas de todo tipo (traballo, consumo, servizos...).
 • Iniciativas de inserción sociolaboral.
 • Atención e cura ás persoas.
 • Proxectos dos movimentos sociais.
 • Sostibilidade e medio.
 • Cultura i educación.
 • Fomento do traballo estable e de calidade.
 • Afondamento democrático e participativo.
 • Asociacionismo de base.

 

O Boletín informativo, publicado semestralmente, permite facer un seguimento, un a un, dos proxectos que se financian (importe, prazos e breve explicación do proxecto financiado).

Os principais empréstimos que se ofrecen dende Coop57 son:

Empréstimos de investimento

Son empréstimos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de empréstimos que a entidade receptora necesita para acometer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o empréstimo estándar tal e como o entendemos.

Convenio de circulante

Produtos de financiamento de circulante orientados a facilitar operacións a curto prazo. O límite de tempo con este servizo aberto é de 18 meses con operacións singulares, dentro deste período, dun máximo de 6 meses e con importes mínimos de 5.000 €.

Anticipo de subvencións

Son empréstimos para avanzar o importe de subvencións ou convenios de entidades socias de Coop57 e organismos públicos. Sempre se fai sobre a base de subvencións ou convenios xa concedidos onde o pagamento aínda non se efectuou.

Endoso de facturas

Son empréstimos para avanzar o importe de facturas por prestación de servizos a administracións públicas. Sempre se fai en base contratos xa subscritos onde o pagamento aínda non se efectuou.

Empréstimos de intercooperación

Os empréstimos de intercooperación son operacións de compra/venda de servizos e/ou produtos entre entidades socias de Coop57.

Empréstimos participativos

É unha tipoloxía de empréstimo para as entidades que necesitan un financiamento estable a medio e longo prazo, non sometido a retornos de capital inmediato. O financiamento debe usarse para a expansión ou consolidación da entidade ou dalgunha liña de actividade e non servirá en ningún caso para refinanciar débedas.

 

Máis información: Opcións de financiamento

Para conceder un empréstimo, Coop57 pide determinadas garantías á entidade que solicita o apoio financeiro e, no seu caso, avais de tipo persoal e non patrimonial ás persoas que exercen como avaladores da solicitude. Promóvese, polo tanto, que a entidade que recibe este apoio e os seus membros se responsabilicen do diñeiro recibido.
 
A garantía sempre é mancomunada, isto é, dividido proporcionalmente entre todos os avaladores, a diferenza das entidades convencionais que esixen avais solidarios (cada avalador responde da totalidade do importe do crédito).
 
Á parte dos avais persoais mancomunados, tamén existe un fondo de garantía de empréstimos que se vai nutrindo coas achegas que realizan as entidades que reciben financiamento. Este fondo debe servir para facer fronte a eventuais non pagamentos.
Ademais existe un acordo de colaboración coa sociedade de garantía recíproca, OINARRI, para avalar parte dos empréstimos e así facilitar máis o acceso ao crédito das entidades socias.
 
Máis información: Garantías para os préstamos

Unha vez esgotadas todas as posibilidades e en caso de que a entidade non mostrase ningún interese por devolver o diñeiro Coop57, en defensa dos dereitos e deberes das entidades socias e os socios colaboradores, exercería as accións legais oportunas.

Se a entidade non puidese devolver o empréstimo sen que haxa ningún tipo de "mala fe", e esgotadas todas as opcións, convocaríase os avalistas para que cumprisen o seu compromiso.

Para os avalistas buscaríase ofrecerlles condicións de retorno que lles fosen favorables, fraccionando o pagamento e sen aplicar ningún tipo de sobrecarga ou comisión.

Coop57, pola súa natureza xurídica non pode ofrecer empréstimos a persoas individuais. Só pode ofrecer servizos financeiros aos seus socios de servizos, é dicir, a entidades da economía social e solidaria (cooperativas, asociacións, fundacións, empresas de inserción, movementos sociais, ONG, etc.). Priorizamos así o financiamento de proxectos económicos colectivos.

Aínda así, empezáronse a conceder os primeiros empréstimos a algún autónomos, especialmente no sector agrícola e gandeiro, en casos en que é imposible que se poida desenvolver a tarefa baixo formas xurídicas colectivas. Os autónomos que queiran ser socios de servizos de Coop57 deberán acreditar un aval doutra entidade social e demostrar que están vinculados a redes dándolle, así, unha dimensión colectiva aos seus proxectos.

Buscarase fixar garantías de empréstimos con avais mancomunados a través das redes coas que traballa.

Unha entidade recibirá financiamento de Coop57 se é socia de servizos. Para ser admitida como socia, os principais criterios éticos e sociais que se miran cando se avalía a entidade son:

 • Ter unha finalidade, en sentido amplo, de interese social.
 • Estar enraizados no territorio.
 • Colaborar na construción dunha sociedade máis solidaria.
 • Funcionar con criterios de autonomía e xestión democrática.
 • Crear postos de traballo estables.
 • Distribuír equitativamente a riqueza xerada.
 • Ser sostibles social e ambientalmente.

As solicitudes de empréstimos son analizadas pola Comisión Técnica. A súa función é garantir que os proxectos sexan viables e poidan afrontar o retorno do empréstimo. Os seus membros son persoas vinculadas coa economía social e solidaria e con coñecementos económicos e financeiros, pero independentes da estrutura técnica de Coop57.

A Comisión Técnica elabora un informe, que pode ser favorable ou negativo, para o Consello de Sección, que é o órgano de cada sección territorial que ten a responsabilidade de decidir a concesión dos empréstimos.