No caso que haxa beneficios ao peche dun exercicio económico, a Asemblea Xeral de Coop57 ten a potestade para decidir como se reparten os excedentes. Pódense repartir entre os socios e socias ou reinvestilos en Coop57.

Na práctica e ata agora, Coop57 sempre destinou o 100% dos excedentes a reservas voluntarias para fortalecer os fondos propios e garantir a sostibilidade económica do proxecto, unha vez aplicada a porcentaxe que indica a Lei ao Fondo de Reserva Obrigatorio e ao Fondo de Educación e Promoción de Cooperativas.

Galego

Tipo de pregunta: