La funció principal de Coop57 és captar recursos econòmics de la societat per tenir capacitat de dirigir-los cap al finançament de projectes transformadors d'economia social i solidària. La pràctica totalitat d'aquests recursos provenen de persones individuals que decideixen aportar els seus estalvis al capital social de la cooperativa.

Per tant, les persones individuals poden participar fent-se sòcia col·laboradora i realitzant aportacions econòmiques al capital social de Coop57. Els socis i les sòcies col·laboradores són, bàsicament, persones que creuen en el projecte de Coop57 i volen que els seus diners serveixin per finançar projectes coherents amb els seus propis criteris ètics i socials.

A més a més de la seva aportació econòmica, les persones sòcies coalaboradoras poden participar en les assemblees i triar, i ser triats, pels òrgans socials. Tanmateix, reben puntualment informació sobre el destí dels seus recursos aplicant el principi de transparència.

Poden ser sòcies col·laboradores totes les persones físiques que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57. Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador cal desemborsar el capital mínim obligatori de 300 euros (el pagament d'aquesta quantia es pot efectuar de forma fraccionada).

El soci o sòcia col·laborador pot fer aportacions addicionals les vegades que vulgui (fins a un màxim de 200.000 euros). També pot realitzar aportacions periòdiques de caràcter fix. Per acord del Consell Rector de Coop57 i de manera transitòria, les noves aportacions queden limitades a 10.000 euros per soci/a.

Aquí, les Condicions de les aportacions de les persones sòcies col·laborades.

Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.

El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari. L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel consell rector. La resta de l'aportació, en el cas que hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecta a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.

La quantitat de la remuneració es que fixa cada any en l'Assemblea General de manera democràtica i col·lectiva.

Sense menystenir la remuneració anual, la motivació principal de les persones socis i sòcies no és l'ànim de lucre, sinó el convenciment que cal controlar el destí dels nostres diners.

D'una banda, per superar la paradoxa de poder estar contribuint a finançar iniciatives contradictòries amb els nostres propis principis ètics i solidaris i, per una altra, contribuir a vehicular recursos financers a projectes econòmics que transformin la realitat en positiu, d'acord als principis de l'economia social i solidària.

Per recuperar l'aportació de Coop57 s'ha de sol·licitar posant-se en contacte amb la seva secció territorial. No existeix cap tipus de període de permanència per a les aportacions de diners que es realitzen a Coop57. Es poden recuperar en qualsevol moment que es desitgi sense cap tipus de cost o penalització.

Tot i així, hi ha una diferència de procediment entre la part voluntària i la part obligatòria, si es desitja recuperar la totalitat de l'aportació.

Per explicar-ho usem un exemple:

Una persona té una aportació de 2.000 euros a Coop57. D'aquests 2.000 euros, hi ha 300 euros que es consideren aportació obligatòria i 1.700 euros que es consideren aportació voluntària.

La persona sòcia desitja la devolució total de la seva aportació. Dels 2.000 euros, 1.700 euros es retornen amb caràcter immediat. Els 300 restants, a causa que la seva devolució implica causar baixa com a sòcia de la cooperativa i aquest capital és considerat aportació obligatòria, la seva devolució està condicionada a l'acceptació per part del consell rector que es reuneix mensualment. D'aquesta manera, i depenent de la data de reunió del consell rector pot trigar alguns dies, mai excedint el termini d'un mes.

 

 

 

Per garantir la devolució de les aportacions i dotar-se de liquiditat suficient, el 15% del total de les aportacions de Coop57 no poden destinar-se a préstecs. Estan dipositades en comptes d'estalvi a la vista i a curt termini per poder fer front a les totes les sol·licituds de devolució que es puguin rebre.

Coop57 no és un banc i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d'Espanya.  Els diners aportats pels socis i sòcies, inclosos els col·laboradors, ho són en concepte de capital social i, per tant, responen de la bona marxa de la cooperativa.

Per tant no estem sotmesos a regulació bancària. El que es fa, en comptes d'això, és autorregularnos, de manera col·lectiva i democràtica, seguint els criteris propis que considerem més adequats. En aquest sentit, les aportacions estan subjectes a una bateria de mesures per poder garantir, al màxim, les aportacions dels socis i sòcies col·laboradores.

Per enfortir la seva solvència Coop57 adopta diverses mesures internes:

 • Destina els seus excedents a reserves. No es reparteixen beneficis sinó que es reinverteixen en el projecte per tal de reforçar la solvència del projecte.
 • Exigeix a les entitats que reben finançament que facin aportacions addicionals al capital social per nodrir un fons solidari per garantir els préstecs.
 • Dota el màxim possible les provisions, part del pressupost anual que es reserva per fer front a possibles eventualitats.
 • Posa un límit màxim a l'import del préstec que pot rebre una entitat sòcia i, així, distribueix el risc (com a màxim, una entitat no pot rebre en préstecs més del 2% dels recursos que disposa Coop57).


D'aquesta manera ens dotem de mecanismes que ajuden a garantir, al màxim possible, les aportacions a Coop57.

A més, Coop57 és una cooperativa que es gestiona de manera democràtica i participativa i que articula mecanismes perquè els socis i les sòcies puguin conèixer adequadament i a tot moment la seva situació econòmica i puguin participar col·lectivament en la presa de decisions.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers que només dóna préstecs a projectes col·lectius i amb activitat econòmica i, per tant, no es pot finançar a persones individuals. Els préstecs de Coop57 van orientats a les entitats sòcies de serveis (cooperatives, associacions, fundacions, etc.) i en alguns casos excepcionals a persones autònomes que per les característiques de la seva activitat no poden dur a terme un projecte directament col·lectiu.

Sí. Per realitzar consultes o realitzar operacions existeix una oficina virtual. (https://coop57.net/)

L'oficina virtual és un servei a la disposició de les sòcies i socis de Coop57 amb el propòsit de poder realitzar consultes i operacions. L'objectiu és agilitar i facilitar els diferents processos i operativa per a totes les sòcies i socis.

A l'oficina virtual es pot:

 • Consultar l'estat del compte.
 • Consultar l'històric de moviments.
 • Realitzar noves aportacions.
 • Sol·licitar devolucions.
 • Tramitar l'alta i/o baixa d'aportacions periòdiques.
 • Actualitzar dades de contacte.
 • Consultar la informació fiscal sobre les remuneracions a les aportacions.
 • Realitzar altres consultes.

No. Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris i com a tal, no és un banc. No tenim fitxa bancària ni estem regulats pel banc central. Això implica que no podem oferir serveis de banca comercial i per tant, no podem oferir comptes corrents, ni domiciliacions, ni transferències a tercers, targetes de crèdit/dèbit, etc. En definitiva, no podem oferir operativa bancària.

El que fem en Coop57 és captar recursos econòmics per poder finançar l'economia social i solidària amb l'objectiu de fomentar una transformació social en positiu. Per tant, les persones que tenen diners a Coop57 ho fan en forma d'aportació al capital social de la cooperativa i, a pesar que es poden fer noves aportacions i/o sol·licitar devolucions sempre que es vulgui, s'ha d'interpretar més aviat com un espai "d'estalvi" que no per tenir una operativa quotidiana.