Coop57 finança projectes de les entitats de la seva base social. Projectes que aporten un valor afegit a la societat i que amb el seu treball empenyen la societat cap a realitats més justes, solidàries i humanes.

L'àmbit d'actuació no es limita en sectors determinats sinó que abasta tota l'economia sempre que es respectin els principis de l'economia social i solidària.

Principalment incidim en sectors tals com:

 • Cooperatives de tot tipus (treball, consum, serveis, ...).
 • Iniciatives d'inserció sociolaboral.
 • Atenció i cura a les persones.
 • Projectes dels movimentos socials.
 • Sostenibilitat i medi ambient.
 • Cultura i educació.
 • Foment del treball estable i de qualitat.
 • Aprofundiment democràtic i participatiu.
 • Associacionisme de base.


El Butlletí informatiu, publicat semestralment, permet fer un seguiment, un a un, dels projectes que es financen (import, terminis i breu explicació del projecte finançat).

Els principals préstecs que s'ofereixen des de Coop57 són:

Préstecs d'inversió

Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per portar a terme qualsevol tipus d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal i com ho entenem.

Conveni de circulant

Productes de finançament de circulant orientat a facilitar operacions a curt termini. El límit de temps amb aquest servei obert és de 18 mesos amb operacions singulars, dins d'aquest període, d'un màxim de 6 mesos i amb imports mínims de 5.000 euros.

Avançaments de subvencions

Són crèdits per avançar l'import de subvencions o convenis d'entitats sòcies de Coop57 i organismes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Endossament de factures

Són crèdits per avançar l'import de factures per prestació de serveis a administracions públiques. Sempre es fa en base contractes ja subscrits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Préstecs d'intercooperació

Els préstecs d'intercooperació són operacions de compra/venda de serveis i/o productes entre entitats sòcies de Coop57.

Préstecs participatius

És una tipologia de préstec per a les entitats que necessiten un finançament estable a mig i llarg termini, no sotmès a devolucions de capital immediat. El finançament ha d'utilitzar-se per a l'expansió o consolidació de l'entitat o d'alguna línia d'activitat i no servirà en cap cas per refinanciar deutes.

 

Més informació: Opcions de finançament

Per concedir un préstec, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el suport financer i, si escau, avals de tipus personal i no patrimonial a les persones que exerceixen com a avaladors de la sol·licitud. Es promou, per tant, que l'entitat que rep aquest suport i els seus membres es responsabilitzin dels diners rebuts.
 
La garantia sempre és mancomunada, això és, dividit proporcionalment entre tots els avaladors, a diferència de les entitats convencionals que exigeixen avals solidaris (cada avalador respon de la totalitat de l'import del crèdit).
A més a més dels avals personals mancomunats, també existeix un fons de garantia de préstecs que es va nodrint amb les aportacions que realitzen les entitats que reben finançament. Aquest fons ha de servir per fer front a eventuals impagaments.
Finalment, hi ha establert un acord de col·laboració amb la societat de garantia recíproca, OINARRI, per avalar part dels préstecs i així facilitar més l'accés al crèdit de les entitats sòcies.
 
Més informació: Garanties pels préstecs

Una vegada esgotades totes les possibilitats i en cas que l'entitat no mostrés cap interès per retornar els diners, Coop57, en defensa dels drets i deures de les entitats sòcies i els socis col·laboradors, exerciria les accions legals oportunes.

Si l'entitat no pogués retornar el préstec sense que hi hagi cap tipus de "mala fe", i esgotades totes les opcions, es convocaria als avalistes perquè complissin el seu compromís. Per als avalistes es buscaria oferir-los condicions de devolució que els fossin favorables, fraccionant el pagament i sense aplicar cap tipus de sobrecàrrec o comissió.

Coop57, per la seva naturalesa juridica no pot oferir préstecs a persones individuals. Només pot oferir serveis financers als seus socis de serveis, és a dir, a entitats de l'economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, moviments socials, ONG, etc.). Prioritzem així el finançament de projectes econòmics col·lectius.

Així i tot, s'han començat a concedir els primers préstecs a algun autònoms, especialment en el sector agrícola i ramader, en casos en què és impossible que es pugui desenvolupar la tasca sota formes jurídiques col·lectives. Els autònoms que vulguin ser socis de serveis de Coop57 hauran d'acreditar un aval d'alguna altra entitat social i demostrar que estan vinculats a xarxes donant-li, així, una dimensió col·lectiva en els seus projectes.

Es buscarà fixar garanties de préstecs amb avals mancomunats a través de les xarxes amb les quals treballa.

Una entitat rebrà finaçament de Coop57 si és sòcia de serveis. Per ser admesa com a sòcia, els principals criteris ètics i socials que es miren quan s'avalua l'entitat són:

 • Tenir una finalitat, en sentit ampli, d'interès social.
 • Estar arrelats al territori.
 • Col·laborar en la construcció d'una societat més solidària.
 • Funcionar amb criteris d'autonomia i gestió democràtica.
 • Crear llocs de treball estables.
 • Distribuir equitativament la riquesa generada.
 • Ser sostenibles social i mediambientalment.

Aquests aspectes es valoren quan l'entitat sol·licita incorporar-se a Coop57.

Les sol·licituds de préstecs són analitzades per la Comissió Tècnica. La seva funció és garantir que els projectes siguin viables i puguin afrontar la devolució del préstec. Els seus membres són persones vinculades a l'economia social i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l'estructura tècnica de Coop57.

La Comissió Tècnica elabora un informe, que pot ser favorable o negatiu, per al Consell de Secció, que és l'òrgan de cada secció territorial que té la responsabilitat de decidir la concessió dels préstecs.