Barcelona, 11 de juny de 2016

Matinal de debats i assemblea. De participació i decisions importants. De la construcció col·lectiva d’eines de transformació social. D’arriscar-se, innovar i obrir nous camins.

El passat dissabte 11 de juny, durant més de 4 hores, es van debatre, explicar i aprovar molts i diversos temes.

Els debats

El matí va començar a la seu de Coop57, amb la celebració de dos debats simultanis sobre dos aspectes de fons del moment actual de Coop57:

 

L’objectiu dels debats era, com sempre, aclarir un posicionament fruit del debat i la intel·ligència col·lectiva: que sigui la base social de Coop57 la que guiï i dibuixi les grans línies d’actuació de la cooperativa.

El primer dels dos debats perseguia trobar consensos sobre la manera de com ens hem de relacionar amb l’administració pública en aquells projectes que ens interpel·lin (ja sigui per part d’entitats sòcies de Coop57 o directament des de la mateixa administració local) i que se sortissin dels nostres canals de finançament ordinaris. A mode de síntesi, s’establiren consensos amplis en què, per una banda, s’ha d’estudiar la manera de participar en aquells projectes que social i econòmicament siguin positius i transformadors i, també, que tota relació amb l’administració pública passi perquè el teixit social i les entitats d’economia social i solidària hi tinguin un paper rellevant i protagonista. 

 

El segon debat, presentava el projecte “'Lliures (de pobresa, de desigualtat i d'exclusió social)”: un marc de debat i reflexió continuada per imaginar i plantejar noves respostes més enllà dels rigors del mercat i les limitacions de l'estat, articulades des del teixit social, associatiu i cooperatiu del país. La decisió de tirar endavant ( o no) en aquest projecte es va posposar en el marc formal de l’assemblea, celebrada just després. 

 

 

L’assemblea

 

Per l’assemblea ens vam desplaçar a Cotxeres de Sants. La pausa va servir per agafar aire després de dues hores de debats intensos.

L’assemblea es va iniciar presentant la memòria social de l’any 2015 i es va presentar el tancament de comptes de l’exercici que van ser aprovats per unanimitat. L’exercici es tanca amb uns 50.000 euros d’excedent que revertiran a les reserves de Coop57. Com a instrument financer, Coop57 és un projecte que arrisca, que creu en projectes transformadors que s’inicien, que recolza a les seves entitats sòcies siguin quines siguin les seves dificultats. Això obliga a ser molt sòlids financerament, a dotar i provisionar molts recursos per poder seguir mantenint l’activitat sense que la solvència i la solidesa del projecte se’n vegi ressentida.

En la mateixa línia argumental, es va presentar una mesura que proposa reduir la remuneració de les aportacions voluntàries del 0,65% al 0,40%, per la segona meitat de l’any 2016. Aquesta mesura, aprovada amb un amplíssim consens, respon a les necessitats del context actual: Coop57 disposa, actualment d’un quantiós excedent de tresoreria (més de 12 milions d’euros) que, responent als criteris ètics i socials pactats, estan dipositats en comptes corrents i dipòsits a curt termini en entitats de finances ètiques i cooperatives de crèdit. Aquest fet condiciona el rendiment que podem obtenir d’aquest excedent (0,25% de mitjana) que el situa molt per sota del 0’65% que estem oferint. La mesura té per objectiu compensar aquest diferencial i, per tant, no minvar la solvència i fortalesa financera de Coop57. 

 

 

Tot seguit es va presentar la proposta d’un conveni de col·laboració entre Som Energia, i altres cooperatives de serveis energètics per promoure el finançament de projectes d’eficiència energètica i energies renovables que desenvolupin aquestes cooperatives sòcies. El conveni fou aprovat per unanimitat i aquest treball ha portat a dissenyar un servei financer específic per aquest tipus de projectes.

 

Després es va presentar, a nivell informatiu, les línies de finançament en projectes d’habitatge que s’estan treballant i que s’espera que es concretin en breu. Concretament es van presentar 4 projectes: La Borda, Sostre Cívic, L’esbladenca i una cooperativa d’habitatge amb dret d’ús per a famílies amb pocs recursos del barri de Sant Josep Obrer de Reus. Aquests quatre projectes es desenvolupen sota criteris de propietat col·lectiva de l’habitatge, en mecanismes de control col·lectiu dels habitatges que n’evita l’especulació i avança cap a models de gestió comunitària.

 

Posteriorment, va ser el torn de portar a votació un dels dos debats que havíem celebrat el matí. Es demanava a la base social, de manera vinculant, la llum verda per portar a terme la creació d’un fons econòmic de lluita contra la pobresa i les desigualtats. Després de més d’un any i mig de converses i reflexions conjuntes amb entitats com ECAS (120 entitats catalanes d'acció social) i Òmnium (50.000 socis) l’assemblea de Coop57 va autoritzar a seguir per poder plasmar, en un futur recent, la concreció d’aquest projecte. La proposta va ser aprovada per gran majoria, amb algun abstenció, però cap vot en contra.

Es va presentar la reforma dels estatuts de Coop57. Els punts essencials que es modificaven eren: conversió en cooperativa sense ànim de lucre, la revisió dels principis de Coop57, l’adopció d'un llenguatge inclusiu no sexista, la revisió de la composició dels òrgans socials, l’adaptació a la nova Llei de Cooperatives de Catalunya i la regulació de la quota d'accés per les persones sòcies de treball. La reforma també fou aprovada per unanimitat.

Ja cap al final, es van presentar els comptes corresponents a l’exercici 2015 de la Fundació Coop57, que no es comportava cap votació però que va servir per explicar i transmetre la situació de la Fundació als socis i sòcies de la cooperativa.

 

Finalment, es va presentar una mesura aprovada al darrer consell rector per incorporar una mesura de conciliació i coresponsabilitat en les cures i en la sostenibilitat de la vida. La mesura comporta l’ampliació de la baixa per criança compartida, intransferible de 8 setmanes ininterrompudes (o no) durant el primer any de vida de l’infant. En aquest sentit, a l’economia social i solidària catalana, organitzacions com La Ciutat Invisible han establert precedents en aquest sentit que ens han servit de guia i exemple. 

Des de la comissió feminista es té la ferma convicció que la transformació social, entesa des de tots els seus prismes, passa per la implementació de polítiques pioneres a favor de la sostenibilitat de la vida.

 

Amb aquest gran final es va cloure l’assemblea general ordinària de Coop57 Catalunya. Un cop més amb una demostració de força col·lectiva i aprovant i donant llum verda a molts projectes. Veurem si, entre totes, els sabem portar a bon port!