Article 1.- Denominació i règim general

COOP57, Societat Cooperativa Catalana de Responsabilitat Limitada, és una cooperativa de primer grau i de serveis que es va constituir el 14 de juliol de 1987, entitat sense afany de lucre, amb la plena capacitat jurídica i d’actuar que li dóna la voluntat de les seves entitats i persones sòcies, i que es regeix per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

 

Article 2.- Principis

2.1 La Declaració sobre la Identitat Cooperativa de l’Aliança Cooperativa Internacional: adhesió voluntària, gestió democràtica, participació econòmica, autonomia, independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat.

2.2 Impulsar la pràctica de finances ètiques i solidàries, basada en els principis de coherència implicació, compatibilitat, participació, solidaritat, cooperació, transparència, reflexió i innovació.

2.3 Col·laborar en la transformació del model econòmic, social i cultural, per tal d’assolir una societat en la què democràticament s’aconsegueixi eradicar l’explotació, sigui de la classe que sigui i amb independència de qui i d’on procedeixi, amb l’objectiu d’aconseguir en el conjunt de la societat la satisfacció completa de les necessitats materials i immaterials i la igualtat, la justícia, l’equitat i la fraternitat.

2.4 Garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i els homes que formen part de COOP57, així com el foment de la seva participació en els òrgans de la cooperativa de forma proporcional a la seva presència en l’entitat.

2.5 Promoure l’autoorganització de les cooperatives i de les altres entitats de l’economia social, amb estructura i gestió democràtica i participativa.

2.6 Garantir la nostra independència, respecte als partits polítics, els grups de pressió, les agrupacions empresarials i les confessions religioses.

2.7 Potenciar el cooperativisme i les entitats de l’economia social en el territori d’actuació de la cooperativa i en altres països o territoris, amb realitats més llunyanes però ideològicament properes, especialment en els països empobrits.

2.8 Cooperar amb entitats de caràcter cooperatiu i de finances ètiques i solidàries amb la finalitat de fer efectiu el dret al crèdit de les entitats de l’economia social i solidària, de l’economia feminista i de la ciutadania en general.

2.9 Participar activament en qualsevol altra entitat, pública o privada, que tingui com a finalitat l’ocupació efectiva, la formació i la promoció dels treballadors i treballadores i el foment de l’economia social.

2.10 Treballar en les alternatives que posin fi a la situació discriminatòria i il·legítima en què es troben les cooperatives i altres entitats de l’economia social quan es tracta de buscar i obtenir recursos econòmics i d’altre tipus, amb la finalitat que puguin complir amb el seu objecte social.

2.11 Fomentar activament la protecció i la millora del medi ambient, com a expressió de solidaritat amb les generacions futures.

2.12 Fomentar la incorporació dels criteris de l’economia feminista en l’economia social i solidària.

2.13 Respectar i fomentar les diverses realitats culturals i les seves formes d’expressió.

 

Article 3.- Objecte social

3.1 L’objecte social de la cooperativa és la prestació dels serveis següents, destinats a la millora econòmica i tècnica de les activitats dels socis i les sòcies:

3.2 Assessorar i donar suport tècnic i financer en les activitats econòmiques i/o professionals dels socis i les sòcies.

3.3 Gestionar i facilitar la cerca i obtenció de recursos financers destinats a les associades.

3.4 Gestionar i, si escau, participar en l’emissió i la subscripció d’obligacions i títols participatius emesos per qualsevol tipus de cooperativa.

3.5 Formar a les entitats i persones sòcies, i a les persones que prestin serveis en elles, en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques, financeres i professionals.

3.6 Promoure les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

3.7 Atendre els objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

3.8 Prendre part en projectes de finances ètiques, mitjançant la participació i la col·laboració en la promoció, l’estudi i la creació de sistemes de finances ètiques.

3.9 Les activitats esmentades i els serveis cooperatius es podran dur a terme amb terceres persones i entitats no sòcies, sense altres límits que els establerts en els Estatuts i en la legislació vigent.

 

Article 4.- Durada, àmbit d’actuació i domicili social

4.1 La cooperativa es funda amb una durada indefinida, mentre els socis i sòcies, en la forma regulada per a la modificació dels presents Estatuts, no decideixin una altra cosa.

4.2 El domicili social es troba a Barcelona, carrer de Premià, 13-15, baixos.

4.3 El Consell Rector pot decidir el canvi de domicili dins el mateix terme municipal. Qualsevol altre canvi de domicili ha de ser aprovat per l’Assemblea General, de conformitat amb els requisits necessaris per a la modificació dels presents Estatuts.

4.4 El Consell Rector pot establir altres seus, delegacions i sucursals.

4.5 L’àmbit d’actuació social és principalment a Catalunya. COOP57 també pot prestar els seus serveis a socis i sòcies amb domicilis fora de Catalunya i/o que duguin a terme la seva activitat fora de Catalunya.

4.6 Per a una major proximitat en la prestació dels serveis als socis i a les sòcies i amb la finalitat de facilitar l’exercici dels seus drets com a socis cooperativistes, COOP57 s’estructura en seccions d’àmbit territorial.

 

Article 5.- Responsabilitat

5.1 Els socis i les sòcies responen dels deutes socials, en forma mancomunada i simple, de manera limitada a les seves aportacions al capital subscrites, tant si han estat desemborsades com si no ho han estat.

5.2 Del compliment de les obligacions derivades de l’activitat cooperativitzada específicament duta a terme pes les seccions en responen, en primer lloc, els socis i les sòcies pertanyents a la secció corresponent, amb el règim de responsabilitat regulat en el paràgraf anterior, 5.1.

5.3 En cas que la cooperativa hagués de fer front a responsabilitats contractuals o extracontractuals derivades de l’actuació d’una secció, la cooperativa pot repetir contra els socis i les sòcies que integren la secció i exigir-los el desemborsament efectiu de les aportacions compromeses o de les garanties prestades. Quan es faci ús d’aquesta possibilitat, es farà constar expressament davant les terceres persones que la cooperativa hagi de contractar.