Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats de l'economia social i solidària. L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s'autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

Les finances ètiques neixen des dels moviments socials, pacifistes i ecologistes, per donar resposta a la inquietud de moltes persones, empreses i entitats que no volien veure com els seus diners estaven vinculats al foment d'activitats contra les quals lluitaven. Les finances ètiques, doncs, neixen de la idea de: “amb els meus diners no” per més endavant incorporar la idea “amb els meus diners sí” i fomentar l'aparició d'entitats que utilitzessin eines financeres per a un desenvolupament positiu de la societat.

Les finances ètiques basen la seva força en la seva senzillesa. Alguna cosa tan simple com incorporar l'ètica al conjunt de les decisions diàries d'estalvi i inversió.

Aquesta visió canvia completament les motivacions, objectius i accents de la intermediació financera respecte a la banca tradicional. La intermediació financera entesa com a eina al servei de les persones i mai com una eina simplement de negoci. Es tracta de rescatar el valor social dels diners.

Els orígens de Coop57 es remunten a la lluita dels treballadors de l'Editorial Bruguera. Quan l'editorial va tancar en 1986, i després d'un llarg procediment judicial, al 1989 un grup de 80 antics treballadors va crear un fons col·lectiu amb part de les indemnitzacions rebudes. Aquest fons es va dividir en 3 parts: una es va destinar a una altra lluita obrera (al Sindicat d'Obrers del Camp d'Andalusia), una altra es va dedicar a la solidaritat internacionalista (es va enviar a Nicaragua) i amb la resta, uns 30 milions de pessetes (178.000 euros), es va crear un fons per finançar projectes autogestionats de creació de llocs de treball. Aquest fons és l'origen de Coop57, creat el 19 de juny de 1995.

En un inici, el seu desenvolupament va ser molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ampliar la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, va anar creixent, també, la seva base de socis i sòcies col·laboradores. A partir de 2005 Coop57 va posar en pràctica un creixement en xarxa arran de l'interès que havia despertat aquest experiment en altres territoris.

 

 

L'objectiu principal de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 s'entén a sí mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei d'aquesta transformació social. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners per si sols, tampoc podran transformar la societat. Seran les entitats, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat i millorar la situació del conjunt de la societat.

Es busca convertir l'estalvi recollit en crèdit transformador per ajudar, des del punt de vista financer, a que aquells projectes que aporten un valor afegit a la nostra societat puguin seguir desenvolupant la seva tasca.

Coop57 regeix la seva activitat basada en els següents principis:

 • Principis de les finances ètiques
 • Principis cooperatius
 • Crèdit al servei de la transformació social
 • Democràcia i autogestió
 • Intercooperació i mercat social
 • Caràcter col·lectiu
 • Confiança
 • Perspectiva feminista
 • Una economia transformadora arrelada al territori
 • Transparència

Més info: https://coop57.coop/ca/informacion/principis-%C3%A8tics

Coop57 porta a terme, com a activitat principal, el finançament de projectes d’economia social i solidària que contribueixin a la construcció d’una economia transformadora i al servei de les persones. Poden rebre finançament de Coop57 aquelles entitats sòcies de serveis de la cooperativa. Per a esdevenir sòcies de serveis existeix un procés d’avaluació social on s’analitza si els criteris, principis i valors de l’entitat són coincidents amb els que té Coop57. En aquest cas, l'entitat sòcia de serveis podrà accedir als diferents serveis de finançament.

I per poder concedir aquests préstecs, la nostra cooperativa necessita dotar-se de capital. Per aconseguir-lo, Coop57 interpel·la al conjunt de la societat perquè destini els seus estalvis com a capital social de la cooperativa. Aquesta figura és la de la persona sòcia col·laboradora, que permet aportar estalvi a Coop57. Les persones que són sòcies col·laboradores no poden sol·licitar finançament, ja que això només ho podem fer a formes jurídiques de l’economia social i solidària, sòcies de serveis de Coop57.

 

La funció principal de Coop57 és captar recursos econòmics de la societat per tenir capacitat de dirigir-los cap al finançament de projectes transformadors d'economia social i solidària. La pràctica totalitat d'aquests recursos provenen de persones individuals que decideixen aportar els seus estalvis al capital social de la cooperativa.

Això significa que les persones individuals poden participar fent-se sòcia col·laboradora i fent aportacions econòmiques al capital social de Coop57. Els socis i les sòcies col·laboradores són, bàsicament, persones que creuen en el projecte de Coop57 i volen que els seus diners serveixin per finançar projectes coherents amb els seus criteris ètics i socials.

A més a més de la seva aportació econòmica, les persones sòcies col·laboradores poden participar en les assemblees, i triar o ser triats pels òrgans socials. També reben informació sobre el destí dels seus recursos, aplicant el principi de transparència.

Ser soci o sòcia col·laboradora de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

El fet de convertir-se en sòcia de Coop57 confereix una sèrie de drets que es poden classificar en tres tipologies: 

 • Drets polítics i de participació: Les persones sòcies de Coop57 poden participar, amb veu i vot, en les assemblees i decidir les línies d'actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials s'actua. Els vots es ponderen independentment del capital aportat.
 • Drets econòmics: Les aportacions d'estalvi voluntàries estan subjectes a una remuneració econòmica que anualment fixa l'assemblea general de Coop57 sobre la base d'un procés col·lectiu i democràtic.
 • Dret a la informació: Tots els socis i sòcies reben informació periòdica dels préstecs que es concedeixen, l'estat econòmic de la cooperativa, l'activitat social i altres informacions rellevants sobre les activitats de Coop57.

Coop57 té la vocació de pertànyer a totes aquelles persones i entitats que vulguin contribuir al canvi social i econòmic del nostre entorn. Una eina financera en mans de la societat, propietat de tots els seus socis i sòcies. Per tant, si creix la base social, es podrà incidir més i millor en l’establiment de nous models econòmics que puguin transformar la societat cap a realitats pensades des dels criteris de l’economia transformadora i al servei de la majoria.

Coop57 s'organitza d'acord amb un principi fonamental: la proximitat a la base social d'economia solidària i a les seves necessitats financeres. Aquesta proximitat és el que permet donar un bon servei i avaluar correctament els projectes que necessiten finançament, més enllà dels criteris de riscos que utilitzen les entitats financeres convencionals. Així mateix, ens permet ser molt imaginatius a adequar els serveis financers a cada necessitat concreta.

Per evitar que en créixer es perdi aquesta proximitat, Coop57 ha posat en pràctica un model de desenvolupament en xarxa mitjançant la creació de seccions territorials i el creixement horitzontal. Actualment existeixen seccions territorials a Andalucía, Aragón, Asturies, Catalunya, Euskal Herria, Galiza i Madrid. A més, existeixen grups promotors a País Valencià i Mallorca.

Les característiques d'aquest creixement en xarxa són:

 • L'existència d'una sola entitat jurídica, que aplica els mateixos principis ètics i socials, i els criteris de valoració.
 • La capacitat de cada territori d'autogestionar la seva base social i la seva activitat: admissió de sòcies, valoració de projectes, concessió de préstecs...
 • Totes les persones i entitats sòcies participen directament i de forma universal en l’assemblea de la seva secció territorial. De cada assemblea territorial, en funció del nombre de socis i sòcies, emanen unes persones i entitats representants. Són encarregades de traslladar els acords presos des de cadascuna de les assemblees de secció fins a l’assemblea general. Es conforma així un model de presa de decisions de baix cap a dalt.
 • Els recursos econòmics que es capten a cada territori es destinen, prioritàriament, a finançar projectes del mateix territori. S'estableix, però, solidaritat interterritorial: en cas que un territori tingui peticions de préstecs que superin els seus recursos, pot demanar la solidaritat d'altres territoris que disposin de diners en excedent.
 • Es comparteixen els serveis comuns de Coop57, situats a Barcelona.

Coop57 és una cooperativa i per tant les seves decisions es prenen de forma col·lectiva i democràtica. S'organitza per seccions territorials i existeixen òrgans de decisió a dues escales: en l'àmbit general i a l'àmbit de la secció territorial.

Àmbit general:

L'Assemblea General és l'òrgan de decisió màxim de la cooperativa. Entre altres funcions, escull el Consell Rector, aprova els comptes i el pla de treball, i decideix les línies estratègiques de la cooperativa, els criteris ètics i els preus. Està conformada per una delegació de sòcies que emanen de totes les seccions territorials.

El Consell Rector és l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa. És l'òrgan encarregat de l'aplicació del pla de treball aprovat en assemblea i aprova la incorporació de noves sòcies de Coop57, entre altres tasques.

Àmbit de secció territorial

L'assemblea de secció és l'òrgan sobirà de cada secció i nomena el seu Consell de Secció. És l'espai de participació directa de totes les persones i entitats sòcies de la cooperativa. Les seves deliberacions i decisions es traslladen a l'Assemblea General.

El Consell de Secció és l'òrgan de representació, govern i gestió de la secció territorial. És escollit per totes les persones i entitats sòcies de la seva secció territorial. Entre altres tasques, aprova la concessió de nous préstecs i proposa al Consell Rector la incorporació de noves sòcies.

Podeu veure el nombre de sòcies i la seva distribució territorial seguint l'enllaç: https://coop57.coop/ca/informacion/coop57-en-xifres

Pots veure el volum de recursos econòmics gestionats per Coop57 seguint l'enllaç: https://coop57.coop/ca/informacion/xifres-econ%C3%B2miques

Sí. Per fer consultes o operacions existeix una oficina virtual: https://coop57.net/

L'oficina virtual és un servei a la disposició de les sòcies de Coop57 on fer consultes i operacions. L'objectiu és agilitzar i facilitar els diferents processos i operativa per a totes les sòcies.

A l'oficina virtual es pot: 

 • Consultar l'estat del compte
 • Consultar l'històric de moviments
 • Fer noves aportacions
 • Sol·licitar devolucions
 • Tramitar l'alta i/o baixa d'aportacions periòdiques
 • Actualitzar dades de contacte
 • Consultar la informació fiscal sobre les remuneracions a les aportacions
 • Fer altres consultes

Si ja ets sòcia de Coop57 i no tens usuari/a, pots demanar-lo a través d'aquest formulari