Els orígens de Coop57 es remunten a la lluita dels treballadors de l'Editorial Bruguera. Quan l'editorial va tancar en 1986, i després d'un llarg procediment judicial, al 1989 un grup de 80 antics treballadors va crear un fons col·lectiu amb part de les indemnitzacions rebudes. Aquest fons es va dividir en 3 parts: una es va destinar a una altra lluita obrera (al Sindicat d'Obrers del Camp d'Andalusia), una altra es va dedicar a la solidaritat internacionalista (es va enviar a Nicaragua) i amb la resta, uns 30 milions de pessetes (178.000 euros), es va crear un fons per finançar projectes autogestionats de creació de llocs de treball. Aquest fons és l'origen de Coop57, creat el 19 de juny de 1995.

En un inici, el seu desenvolupament va ser molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ampliar la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, va anar creixent, també, la seva base de socis i sòcies col·laboradores. A partir de 2005 Coop57 va posar en pràctica un creixement en xarxa arran de l'interès que havia despertat aquest experiment en altres territoris.

 

 

L'objectiu de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 és una eina (i no una finalitat) al servei de l'economia social i solidària.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers, emmarcada en una lògica més àmplia dins de l'economia social i solidària i les finances ètiques. Per això, Coop57 realitza activitat financera sent la seva funció principal la concessió de préstecs. Tit i així, encara que l'activitat de Coop57 és financera, l'objectiu de l'entitat no és econòmic sinó que l'objectiu és social per desenvolupar un altre model econòmic i social.

Coop57 duu a terme aquest cicle complet d'intermediació financera amb les dues tipologies de socis dels quals disposa. Es recullen recursos econòmics, principalment dels socis i sòcies col·laboradors i aquests recursos s'utilitzen per finançar a les entitats sòcies de serveis, entitats de l'economia social i solidària.

Coop57 s'organitza d'acord amb un principi fonamental: la proximitat a la base social d'economia solidària i a les seves necessitats financeres. Aquesta proximitat és el que permet donar un bon servei i avaluar correctament els projectes que necessiten finançament, més enllà dels criteris de riscos que utilitzen les entitats financeres convencionals. Així mateix, permet ser molt imaginatius a adequar els serveis financers a cada necessitat concreta.

Per evitar que, en créixer, es perdi aquesta proximitat, Coop57 ha posat en pràctica un model de desenvolupament en xarxa mitjançant la creació de seccions territorials i desenvolupant un model de creixement horitzontal. Actualment existeixen seccions territorials a Andalusia, Aragó, Catalunya, Galícia i Madrid. A més existeixen grups promotors en Asturies, Euskal Herria i País Valencià.

Les característiques d'aquest creixement en xarxa són:

  • L'existència d'una sola entitat jurídica, que aplica els mateixos principis ètics i socials, i els criteris de valoració.
  • La capacitat de cada territori d'autogestionar la seva base social i la seva activitat (admissió de socis, valoració de projectes, concessió de préstecs).
  • Els recursos econòmics que es capten a cada territori, es destinen, prioritàriament, a finançar els projectes del propi territori però establint solidaritat interterritorial: en cas que un territori tingui peticions de préstecs que superin els seus recursos, pot demanar la solidaritat d'altres territoris que disposin de diners en excedent.
  • Es comparteixen els serveis centrals de Coop57, situats a Barcelona.

Coop57 és un instrument financer, que s'insereix en un marc de finances ètiques més ampli. El convenciment és que cal articular un sistema financer alternatiu que doni respostes diversificades al conjunt de necessitats financeres de l'economia social i solidària, el teixit associatiu i la ciutadania compromesa amb els principis cooperatius, de justícia, equitat i igualtat.

Coop57 creu en un sistema financer ètic horitzontal on els diferents eines financeres, des de les més informals fins a les més formals, uneixin esforços i se situen en un mateix pla de tracte igual i equitatiu. Per aquest motiu, Coop57 participa i treballa amb diferents iniciatives de finances ètiques tals com a Banca Popolare Etica-Fiare, Oikocredit Catalunya, Acció Solidària Contra l'Atur, FETS, entre d'altres.

Aquesta aposta és paral·lela al desenvolupament i creixement en xarxa de Coop57, per poder seguir oferint els seus serveis financers amb la proximitat, agilitat i capacitat d'adaptació a les necessitats dels seus socis i sòcies.

Dades a 31 de desembre de 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas socias colaboradoras a 31 de diciembre de 2014

Dades a 31 de desembre de 2014:

 

 

Coop57 té els seus recursos en dos grans blocs.

El primer bloc és els diners concedits en forma de préstecs a les entitats sòcies.

El segon bloc són els diners que no es tenen concedits en forma de préstecs. Donada la seva condició jurídica, Coop57 només pot dipositar els seus recursos en institucions financeres regulades. Segons els nostres acords interns, com a mínim el 15% dels recursos han d'estar líquids per poder atendre les possibles sol·licituds de devolució de les aportacions dels socis de serveis i de les sòcies i els socis col·laboradors.

La resta dels recursos que no estan destinats a préstecs estan dipositats en caixes cooperatives. En concret en Caixa Laboral, en Caixa d'Enginyers, en Bantierra (caixa cooperativa, resultat de la fusió de tres cooperatives de crèdit: Caixa Rural Aragonesa i dels Pirineus, Caixa d'Advocats i Cajalón) i diferents caixes rurals locals.

En el cas que hi hagi beneficis al tancament d'un exercici econòmic, l'Assemblea General de Coop57 té la potestat per decidir com es reparteixen els excedents. Es poden repartir entre els socis i sòcies o reinvertirlos a Coop57.

A la pràctica i fins ara, Coop57 sempre ha destinat el 100% dels excedents a reserves voluntàries per enfortir els fons propis i garantir la sostenibilitat econòmica del projecte, una vegada aplicat el percentatge que indica la Llei al Fons de Reserva Obligatori i al Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives.

Coop57 és una cooperativa i per tant les seves decisions es prenen de forma col·lectiva i democràtica. S'organitza per seccions territorials i per tant existeixen òrgans de decisió a dos nivells: a nivell general i a nivell de secció territorial.

A nivell general:

L'Assemblea General és l'òrgan de decisió màxim de la cooperativa i entre altres coses, escull el consell rector, aprova els comptes i el pla de treball i decideix les línies estratègiques de la cooperativa, els criteris ètics i els preus. Està conformada per una delegació de socis i sòcies que emanen de totes les seccions territorials.

El consell rector és l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa. És l'òrgan encarregat de l'aplicació del pla de treball aprovat en assemblea i aprova la incorporació de nous socis i sòcies de Coop57, entre uns altres.

A nivell de secció territorial:

L'assemblea de secció és l'òrgan sobirà de cada secció i nomena el seu Consell de Secció. És l'espai de participació directa de tots els socis i sòcies de la cooperativa. Les seves deliberacions i decisions es traslladen a l'assemblea general.

El consell de secció és l'òrgan de representació, govern i gestió de la secció territorial escollit per tots els socis i sòcies de la seva secció territorial. Entre d'altres, aprova la concessió de nous préstecs i proposa al consell rector la incorporació de nous socis i sòcies.