Poden rebre finançament de Coop57 totes aquelles entitats pertanyents a l'economia social i solidària que siguin sòcies de serveis de Coop57.

Poden ser sòcies de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que facin una activitat econòmica de forma autònoma sobre la base de criteris de democràcia econòmica. Que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57 i que, en la base de la seva activitat, generin impactes positius i/o aportin valor afegit al conjunt de la societat.

Préstecs a mitjà i llarg termini per a la creació, consolidació i/o creixement de l'entitat:

Préstecs d'inversió: Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per fer qualsevol mena d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal com l'entenem.

Préstecs a curt termini per a la resolució de necessitats de liquiditat de l'entitat:
• Finançament de Circulant: Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini per resoldre necessitats de liquiditat. S'articula en format de pòlissa de crèdit.
• Avançament de subvencions i endossament de factures: Són crèdits per avançar l'import de subvencions o factures d'entitats sòcies amb organismes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits o prestacions de serveis contractats on el pagament encara no s'ha efectuat.

Préstecs relacionats amb l'habitatge:
Finançament relacionat amb models d'habitatge cooperatius amb règim de cessió d'ús i adquisició de locals d'entitats sòcies.

La primera condició per a poder demanar un préstec és ser entitat sòcia de serveis de Coop57, per la qual cosa s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

3) Posteriorment a la reunió, la Comissió Social emet un informe que pot ser favorable o no. Aquest informe es passa al Consell de Secció i posteriorment al Consell Rector, que finalment resol la sol·licitud d'incorporació amb tota la informació disponible.

4) Una vegada l'entitat ha estat admesa com a sòcia, ha de fer una aportació al capital social de Coop57 de 901,52 euros i abonar 98,48 euros com a despeses d'incorporació.

5) Si l'entitat sol·licita algun dels serveis financers, és la Comissió Tècnica la que demana les informacions pertinents per valorar la idoneïtat de la petició.

Si l’entitat esdevé sòcia de serveis, pot accedir a finançament i sol·licitar-ho posant-se en contacte amb la seva secció territorial, on es detallarien les condicions i documentació necessària per a treballar aquesta petició.

En algunes ocasions, tant el procés social com l’econòmic es poden treballar en paral·lel.

Per concedir un préstec, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el suport financer i, si escau, avals de tipus personal i no patrimonial a les persones que exerceixen com a avaladores de la sol·licitud. Es promou, per tant, que l'entitat que rep aquest suport i les persones que l'integren es responsabilitzin dels diners rebuts.

La garantia sempre és mancomunada, és a dir, dividida proporcionalment entre totes les persones avaladores, a diferència de les entitats convencionals que exigeixen avals solidaris (cada avaladora respon de la totalitat de l'import del crèdit).

A més a més dels avals personals mancomunats, també existeix un fons de garantia de préstecs que es va nodrint amb les aportacions que fan les entitats que reben finançament. Aquest fons ha de servir per fer front a eventuals impagaments.

Finalment, hi ha establert un acord de col·laboració amb la societat de garantia recíproca, ELKARGI, per avalar part dels préstecs i així facilitar més l'accés al crèdit de les entitats sòcies.

Més informació: Garanties pels préstecs

Una vegada esgotades totes les possibilitats, i en cas que l'entitat no mostrés gens d'interès per retornar els diners, Coop57, en defensa dels drets i deures de les entitats sòcies i les persones sòcies col·laboradores, exerciria les accions legals oportunes.

Si l'entitat no pogués retornar el préstec, sense que hi hagi cap mena de mala fe i esgotades totes les opcions, es convocaria a les avaladores que mancomunadament haurien garantit el préstec, perquè complissin el seu compromís. Es buscaria oferir-los condicions de devolució que els fossin favorables, fraccionant el pagament i sense aplicar cap mena de sobrecàrrec o comissió.

No. Coop57 no ofereix préstecs personals a persones particulars.

Primerament perquè jurídicament no podria, ja que el fet de ser cooperativa de serveis financers impedeix la prestació de serveis financers a persones físiques: la llei ho limita a persones jurídiques.

Igualment, però, Coop57 creu en formes col·lectives d’organització i, per tant, la seva preferència és fomentar models col·lectius i associatius (cooperatives, associacions, fundacions, etc.).

Coop57 ofereix serveis financers a les seves entitats, sòcies de serveis, intentant que s'entengui en un marc de solidaritat i ajuda mútua.

Es volen fomentar les següents característiques:

• El crèdit a Coop57 s'entén com una eina que, ben orientada, contribueix a la transformació social en positiu. No s'entén com una finalitat per generar guanys econòmics
• Els préstecs, igual que tota la relació entre Coop57 i les seves persones sòcies, es basen en la confiança i en el respecte mutu
• El sistema de garanties per als préstecs concedits respon, també, al principi de confiança a través dels avals personals mancomunats
• La flexibilitat i adaptabilitat dels serveis financers a les necessitats de cada cas: es buscaran les solucions que puguin beneficiar la viabilitat del projecte
• No s'incorren en despeses tals com a comissions d'obertura, comissions d'estudi, despeses de notaria, entre altres. No es vol augmentar els costos financers que han d'assumir les entitats amb despeses que es consideren prescindibles. L'objectiu és que totes les entitats sòcies que necessitin finançament, puguin accedir-hi
• Els préstecs els avalua la Comissió Tècnica de cada secció territorial
• Coop57 té com a objectiu essencial el suport financer a projectes amb un alt contingut social. El seu fracàs també és el nostre
• Sempre s'actuarà amb rigor i responsabilitat enfront de les persones sòcies col·laboradores que aporten recursos econòmics a la cooperativa

Les sol·licituds de préstecs són analitzades per la Comissió Tècnica. La seva funció és valorar que els projectes siguin viables i puguin afrontar la devolució del préstec. Les seves integrants són persones vinculades a l'economia social i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l'estructura tècnica laboral de Coop57.

La Comissió Tècnica elabora un informe, que pot ser favorable o negatiu, per al Consell de Secció, que és l'òrgan de cada secció territorial que té la responsabilitat de decidir la concessió dels préstecs.

Sí. Coop57 és una cooperativa i com a tal opera, exclusivament, amb les seves persones sòcies. La figura del client no existeix a Coop57 i així, tothom que es relaciona a Coop57 ho fa des de la posició d'entitat o persona sòcia.

Per tant, per accedir al finançament s’ha de ser prèviament entitat sòcia de serveis de Coop57.

Però aquest fet, lluny de considerar-ho una limitació, es considera una riquesa i una oportunitat per a crear eines comunitàries que permetin avançar cap a l’aprofundiment de models solidaris de democràcia econòmica i propietat col·lectiva.

Ser sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

 

Per convertir-se en entitat sòcia de serveis de Coop57 s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

3) Posteriorment a la reunió, la Comissió Social emet un informe que pot ser favorable o no. Aquest informe es passa al Consell de Secció i posteriorment al Consell Rector, que finalment resol la sol·licitud d'incorporació, amb tota la informació disponible.

4) Una vegada l'entitat ha estat admesa com a sòcia, ha de fer una aportació al capital social de Coop57 de 901,52 euros i abonar 98,48 euros com a despeses d'incorporació.

5) Si l'entitat sol·licita algun dels serveis financers, és la Comissió Tècnica la que demana les informacions pertinents per valorar la idoneïtat de la petició.

Una de les principals característiques i voluntats de Coop57 és ser àgil i flexible a l'hora de concedir finançament.

El procediment per a obtenir finançament s’intenta que sigui en el menor temps possible. Sempre respectant, però, els processos establerts a Coop57 per a tots els casos.

Depenent de si l’entitat és sòcia de serveis o no en el moment de demanar la sol·licitud, es poden generar variacions en els temps.

Si l’entitat no és sòcia de serveis, per tal de poder accedir a finançament el primer que ha de fer és sol·licitar l'alta com a sòcia.

Tant les altes de noves entitats com les noves sol·licituds de finançament les aprova el Consell de Secció de cada territori, que es reuneix mensualment.

Qui porta a terme l’anàlisi social i l’econòmic són les Comissions Socials i Tècniques, que també es reuneixen mensualment.

Per tant, depenent de quan s’iniciïn els tràmits, en casos normals es pot resoldre una sol·licitud de finançament:

  • per entitats sòcies, en menys d’un mes
  • per entitats que s'han d'incorporar com a sòcies, en un o dos mesos