Préstecs d'inversió

Eina tradicional de finançament. Préstecs d'inversió d'immobilitzat.

Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per fer qualsevol tipus d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal com ho entenem.

Import i terminis per a operació:

 • Import mínim: 5.000 euros.
 • Import màxim de 500.000 euros. Pot ampliar-se en els casos en què la quantitat que superi els 500.000 euros està avalada per Elkargi, SGR o una altra entitat que actuï com a fiadora.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 10 anys.
 • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:


Cost financer i Comissions:

 • 4,90% anual (per 2020)
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys. (no aplicable en els casos de nova constitució)
 • Pla de viabilitat econòmica del projecte.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia ... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpia del DNI pel 100% de l'import sol·licitat.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.

Finançament de Circulant

Pensats per resoldre tensions de tresoreria d'entitats sòcies

Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini per resoldre necessitats de liquiditat. S'articula en format de pòlissa de crèdit.


Import i terminis:

 • Vigència màxima de la pòlissa: 12 mesos.
 • Import màxim de saldo disponible determinat per la Comissió Tècnica
 • Termini de devolució: es liquida mensualment.

Cost financer:

 • 4,90% anual (any 2020).
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.
 • El cost financer només s'aplica sobre el capital disposat i pel temps en el que està disposat. Si no es disposa no té cap cost.
 • Aportació al Fons de Garantia de Préstecs (0,5% sobre el límit anual).

Garanties:

 • Avals mancomunats per la totalitat de l'import sol·licitat.
 • Un pagaré de "garantia" de l'import sol·licitat (un pagaré és un xec amb un venciment futur i el firmant del mateix s’obliga a sí mateix a pagar una quantitat a aquell venciment. Es reconeix el deute, però no t’immobilitzen els diners del banc. No ha de tenir cost).

Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 2 últims anys.(no aplicable en el cas de projectes de nova constitució).
 • Pla de viabilitat econòmica del projecte.
 • Fotocòpia del certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda.
 • Fotocòpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.
 • Un pagaré de "garantia" per la totalitat de l'import que es demana.

 

Cessió de crèdit de l'administració pública:

En el cas que la pòlissa s'articuli al voltant d'una subvenció o factura pendent de cobrament, la cessió de crèdit consistiria en cedir els drets de cobrament de la subvenció o factura a favor de Coop57. Aquesta cessió exerceix de garantia. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cost financer: 4,90%
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.

Documentació especifica:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública

Avançament de subvencions

Davant el retard en el pagament de subvencions ja aprovades per part de l'administració pública

Són crèdits per avançar l'import de subvencions o convenis d'entitats sòcies de Coop57 i organismes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 90% de les subvencions atorgades.
 • Devolució de l'import en el moment del cobrament de la subvenció (màxim 12 mesos).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Pagament dels interessos al venciment o per quotes mensuals.
 • Avals mancomunats pel 50%  de l'import sol·licitat.
 • Pagaré de garantia per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Aportació al  Fons de Garantia de Préstecs (0,5% sobre el límit anual).


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost:

 • 4,90% anual (per 2020).
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres concepte.

 

Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys (no aplica en els projectes de nova constitució).
 • Pla de Viabilitat econòmica del projecte.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia...  amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.
 • Fotocòpia de la resolució de la subvenció que es vol finançar.
 • Un pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Avals mancomunats pel 50% de l'import que se sol·licita.


Cessió de crèdit de l'administració pública:

Es tracta de cedir els drets de cobrament de la subvenció a favor de Coop57. Aquesta cessió exerceix de garantia. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cost financer: 3,90% (2020)
 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública.
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.


Documentació especifica:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública

Endossament de factures

Davant el retard en el pagament de factures ja compromeses per part de l'administració pública.

Són crèdits per avançar l'import de factures per prestació de serveis a administracions públiques. Sempre es fa en base contractes ja subscrits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 90% de les factures.
 • Devolució de l'import al moment del cobrament de la factura (màxim 12 mesos).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Pagament dels interessos al venciment o per quotes mensuals.
 • Avals mancomunats pel 100% de l'import sol·licitat.
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Aportació al Fons de Garanties de Préstecs.


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost financer:

 • 4,90% anual (per 2020).
 • En certs casos, amb reconeixement de deute, es pot aplicar el mateix tipus d'interès que en les cessions de crèdit (3,90% per 2020)
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys(no aplica en els projectes de nova constitució).
 • Pla de Viabilitat econòmica del projecte.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia...  amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.
 • Fotocòpia de la factura que es vol finançar.
 • Un pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Avals mancomunats pel 50% de l'import que se sol·licita.


Cessió de crèdit de l'administració pública:

Es tracta de cedir els drets de cobrament de la subvenció en favor de Coop57. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cost financer: 4,90% (2019)
 • Pagaré de garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.

Documentació especifica:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública

Préstecs d'Intercooperació

Pensats per incentivar la intercooperación entre entitats sòcies de Coop57 SCCL gràcies a uns tipus d'interès preferencials

Els préstecs d'intercooperación són operacions de compra/venda de serveis i/o productes entre entitats sòcies de Coop57.


Import i terminis per a operació:

 • Import: a determinar per la comissió tècnica (màxim 500.000 euros).
 • Termini: mínim 1 any, màxim 10 anys.
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Avals mancomunats de la totalitat de l'import sol·licitat.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost financer:

 • 3,90% anual (per 2020).
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys (no aplica en els projectes de nova constitució).
 • Pla de Viabilitat econòmica del projecte.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia ... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI pel 100% de l'import sol·licitat.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.

Préstecs relacionats amb l'habitatge

Es tracta d'un finançament relacionat amb models d'habitatge cooperatius amb règim de cessió d'ús i adquisició de locals d'entitats sòcies

Coop57 aposta pel desenvolupament d'una "nova cultura de l'habitatge" basada en la satisfacció de les necessitats residencials de les persones i que no entengui l'habitatge com un producte de mercat i especulatiu. Per a això les accions de finançament de projectes d'habitatge desenvolupades per Coop57 han de guiar-se pels següents principis:  

 • Propietat col·lectiva
 • Promoció i Gestió: Cooperativa - Intercooperació
 • Distribució: Sobre la base de criteris públics i/o comunitaris
 • Consum: Satisfer primera necessitat (habitatge habitual)

Alhora, també es contempla la possibilitat de finançar l'adquisició del local de l'entitat com a seu social amb les mateixes condicions econòmiques.


Import i terminis per a operació:

 • Possibilitat de carència a concretar amb la comissió tècnica.
 • Possibilitat de reemborsament anticipat

 

Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Cost financer:

 • 2,75% anual (any 2020)