Préstecs d'inversió

Eina tradicional de finançament. Préstecs d'inversió d'immobilitzat.

Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per fer qualsevol tipus d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal com ho entenem.

Import i terminis per a operació:

 • Import mínim: 6.000 euros.
 • Import màxim de 300.000 euros. Pot ampliar-se a 450.000 euros en els casos en què la quantitat que superi els 300.000 euros està avalada per Elkarri, SGR o una altra entitat que actuï com a fiadora, o s'efectua en forma de préstec participatiu.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 7 anys (10 en casos excepcionals).
 • Possibilitat de carència de 3 mesos, 6 mesos o 12 mesos màxim.
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Avals mancomunats de la totalitat de l'import sol·licitat.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost financer:

 • 4,90% anual (per 2017)
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia ... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpia del DNI pel 100% de l'import sol·licitat.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.

Convenis de Circulant

Pensats per resoldre tensions de tresoreria d'entitats sòcies

Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini. El límit de temps amb aquest servei obert és de 18 mesos amb operacions singulars, dins d'aquest període, d'un màxim de 6 mesos i amb imports mínims de 5.000 euros.


Import i terminis:

 • Vigència del conveni 18 mesos.
 • Import màxim de saldo viu per soci: determinat per la Comissió Tècnica (no pot excedir de 50.000 euros).


Condicions i garanties:

 • Avals mancomunats de la totalitat de l'import sol·licitat.
 • Un pagaré de "garantia" de l'import de cada disposició.


Import i terminis:

 • Termini de devolució per operació: mínim 1 mes, màxim 6 mesos.
 • Import: mínim 5.000 euros per operació.

 

Condicions de reemborsament:

 • Pagament de la totalitat de cada operació (capital i interessos) en el seu venciment.


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost financer:

 • 5,40% anual (any 2017).
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.


Cost mínim per operació:

 • 50 euros per operació.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.
 • Un pagaré de "garantia" de l'import de cada disposició.

Avançament de subvencions

Davant el retard en el pagament de subvencions ja aprovades per part de l'administració pública

Són crèdits per avançar l'import de subvencions o convenis d'entitats sòcies de Coop57 i organismes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 90% de les subvencions atorgades.
 • Devolució de l'import en el moment del cobrament de la subvenció (màxim 12 mesos).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Pagament dels interessos al venciment o per quotes mensuals.
 • Avals mancomunats pel 100%  de l'import sol·licitat.
 • Pagaré de garantia per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Aportació al Fons de Garanties de Préstecs.


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost:

 • 5,40% anual (per 2017).
 • En certs casos, amb reconeixement de deute, es pot aplicar el mateix tipus d'interès que en les cessions de crèdit (4,90% per 2017)
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia...  amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.
 • Fotocòpia de la resolució de la subvenció que es vol finançar.
 • Un pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Avals mancomunats pel 50% de l'import que se sol·licita.


Cessió de crèdit de l'administració pública:

Es tracta de cedir els drets de cobrament de la subvenció a favor de Coop57. Aquesta cessió exerceix de garantia. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública.
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.


Documentació especifica:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública

Endossament de factures

Davant el retard en el pagament de factures ja compromeses per part de l'administració pública.

Són crèdits per avançar l'import de factures per prestació de serveis a administracions públiques. Sempre es fa en base contractes ja subscrits on el pagament encara no s'ha efectuat.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 90% de les factures.
 • Devolució de l'import al moment del cobrament de la factura (màxim 12 mesos).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Pagament dels interessos al venciment o per quotes mensuals.
 • Avals mancomunats pel 100% de l'import sol·licitat.
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Aportació al Fons de Garanties de Préstecs.


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost financer:

 • 5,40% anual (per 2017).
 • En certs casos, amb reconeixement de deute, es pot aplicar el mateix tipus d'interès que en les cessions de crèdit (4,90% per 2017)
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia...  amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.
 • Fotocòpia de la factura que es vol finançar.
 • Un pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Avals mancomunats pel 50% de l'import que se sol·licita.


Cessió de crèdit de l'administració pública:

Es tracta de cedir els drets de cobrament de la subvenció en favor de Coop57. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública.
 • Pagaré de garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.

Documentació especifica:

 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública

Préstecs d'Intercooperació

Pensats per incentivar la intercooperación entre entitats sòcies de Coop57 SCCL gràcies a uns tipus d'interès preferencials

Els préstecs d'intercooperación són operacions de compra/venda de serveis i/o productes entre entitats sòcies de Coop57.


Import i terminis per a operació:

 • Import mínim: 6.000 euros, màxim de 150.000 euros.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 7 anys (10 en casos excepcionals).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Avals mancomunats de la totalitat de l'import sol·licitat.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost financer:

 • 3,90% anual (per 2017).
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia ... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI pel 100% de l'import sol·licitat.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.

Préstecs participatius

Es tracta d'un finançament amb vocació de permanència pensada per a les entitats que estan en procés de creixement o ampliació de les activitats

És una tipologia de préstec per a les entitats que necessiten un finançament estable a mig i llarg termini, no sotmès a devolucions immediates de capital. El finançament ha d'utilitzar-se per a l'expansió o consolidació de l'entitat o d'alguna línia d'activitat i no servirà, en cap cas, per refinanciar deutes.

Possibles entitats beneficiàries:

 • Entitats sòcies de Coop57 amb una antiguitat mínima de 3 anys.
 • Projectes a finançar: expansió o consolidació de l'entitat o d'alguna línia d'activitat.
 • L'entrada en capital no servirà en cap cas per refinanciar deutes.


Import:

 • Màxim 150.000 euros per entitat.
 • Límit màxim per al conjunt d'operacions d'entrada de capital: 5% del volum total de les aportacions voluntàries realitzades a Coop57.
 • L'entrada en capital no es suma per calcular el límit de risc de préstecs per entitat.


Terminis:

 • L'entrada de capital té vocació de permanència.
 • Es podrà sol·licitar la devolució del capital amb un preavís d'1 any d'antelació.
 • La devolució del capital es podrà efectuar en un termini màxim equivalent als préstecs d'inversió.


Condicions:

 • Cost fix (interès): remuneració sòcies i socis col·laboradors + 2 punts.
 • Revisió anual del cost fix segons l'actualització de la remuneració de les sòcies i socis col·laboradors.
 • Cost variable en funció dels resultats anuals de l'entitat.
 • El pagament d'aquest cost variable es faria efectiu l'any següent al dels resultats a partir del que es calcula.
 • Aportació al Fons de Garanties de Préstecs.


Seguiment:

 • Possibilitat de participar en els òrgans socials i/o de gestió de l'entitat.
 • Seguiment de l'entitat a càrrec d'alguna persona de la Comissió tècnica.
 • Seguiment mínim semestral.


Competència de decisió:

 • Consell Rector, a proposta del consell de secció.
 • S'informarà amb detall al Consell rector de totes les operacions realitzades.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el  dia ...  amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec participatiu a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.