A Coop57 ens estructurem segons un model organitzatiu en xarxa. Això significa que la nostra forma organitzativa és horitzontal i basada en els principis de participació i arrelament territorial.

Estructurar-se sobre la base d'una xarxa de persones i entitats, que interactuen, es coneixen i s'entrellacen entre elles, conforma bona part de la personalitat de Coop57 i la participació de les persones i entitats sòcies és fonamental per al seu bon funcionament.

Coop57 s’estructura per seccions territorials, cadascuna de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació.

Aquest model respon a diversos motius. La proximitat en l'actuació permet tenir un major coneixement del territori i de la realitat social i, per tant, es té un major coneixement de les necessitats que existeixen podent donar millor resposta.

D'altra banda, un creixement horitzontal permet una major integració i cohesió de la nostra base social podent generar teixits socials de caràcter local.

També un model descentralitzat facilita la participació dels socis i sòcies a mesura que el projecte creix ja que els nuclis de participació no creixen al mateix ritme que la cooperativa.

A Coop57 no desenvolupem un model convencional de creixement i/o expansió. No decidim expandir-nos cap a un territori determinat, sinó que Coop57 solament existirà en aquells territoris on es vulgui que existeixi. Seran les persones i entitats que, organitzades en xarxa, gestionaran la creació i gestió de cada secció de Coop57 amb participació i autogestió.

A Coop57 existeixen uns òrgans de caràcter general i uns òrgans específics de cada secció territorial.

A la següent imatge es pot veure l'organigrama organizatiu de Coop57: (pendent de traduir al català)

L'estructura general de Coop57 es composa de:

Assemblea general

És l'òrgan sobirà de Coop57.

 • Escull el Consell Rector.
 • Decideix les linies estratègiques de la cooperativa, els criteris ètics i els percentatges.
 • Controla la gestió anual i aprova els comptes.
 • Aprova el pla de treball anual.
 • Es reuneix, com a mínim, un cop a l'any.

Consell Rector

El consell rector és l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa.

 • Els membres són triats entre els socis i les sòcies i socis col·laboradors per l'Assemblea General.
 • És l'òrgan encarregat de l'aplicació del pla de treball aprovat en assemblea.
 • Aprova la incorporació de nous socis i sòcies de Coop57.
 • Es reuneix mensualment.

 

Comissió Delegada del Consell Rector

 • La formen el president i el tresorer del Consell Rector i el coordinador de Coop57.
 • Vetlla pel compliment del pla de gestió aprovat anualment.
 • Té capacitat per anar planificant els objectius a curt termini.

Equip tècnic

 • Està integrat per les persones que desenvolupen la gestió diària de Coop57 a totes les seccions territorials.
 • Basa les seves tasques en funció del pla de treball anual aprovat en l'assemblea general.
 • Es responsabilitza de l'execució, el seguiment i el control dels crèdits concedits.
 • Proposa nous serveis financers, tant d'actiu com de passiu, als òrgans socials de Coop57 (Assemblea, Consell Rector i Comissió Delegada del Consell Rector).
 • Supervisa la gestió de projectes a les diverses àrees.
 • Duu a terme l'administració i comptabilitat de la cooperativa.
 • Implementa la gestió de l'oficina (atenció telefònica, convocatòries, correspondència, etc.) i l'atenció als socis i sòcies. 

 

A més a més, cada secció territorial té els seus propis òrgans de decisió i organització:

Assemblees de secció

 • És l'òrgan sobirà de la secció. Nomena al Consell de Secció.
 • Controla la gestió anual i aprova els comptes de la secció.
 • Decideix les línies estratègiques de la secció i aprova el seu pla de treball i el seu pressupost anual.
 • Cada soci o sòcia de la cooperativa estarà adscrit a una secció territorial.
 • És l'òrgan de participació directa de totes les persones i entitats sòcies.
 • Les seves deliberacions i decisions es traslladen a l'assemblea general.
 • Es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any. 

Consells de Secció

És l'òrgan de representació, govern i gestió de la secció territorial.

 • Existeix un consell de secció en cada secció territorial.
 • Aprova la concessió de nous préstecs.
 • Proposa al consell rector la incorporació de nous socis i sòcies.
 • Els seus membres són triats entre totes les sòcies i socis en l'Assemblea de Secció.
 • Es reuneix mensualment.

Comissió Tècnica

El paper de la comissió tècnica és avaluar les peticions de préstec de les entitats sòcies de Coop57. La seva funció és valorar que els projectes siguin viables i puguin afrontar la devolució del préstec. Els seus membres són persones vinculades a l'economia social i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l'estructura tècnica de Coop57.

Les seves característiques principals es resumeixen de la següent manera:

 • Òrgan de caràcter consultiu i de participació voluntària de persones sòcies de Coop57.
 • Està formada per persones de reconegut prestigi i externes a la gestió de Coop57.
 • Avalua les sol·licituds de finançament des del vessant tècnic i econòmica.
 • Analitza i dictamina la viabilitat econòmica dels projectes presentats.
 • Recomana al Consell de Secció l'aprovació o desestimació dels crèdits sol·licitats.

Comissió Social

El paper de la comissió social és avaluar les entitats que demanen donar-se d'alta com a sòcies de Coop57. La seva funció és certificar que la seva activitat s'adeqüi als criteris ètics i socials de Coop57. Els seus membres són persones vinculades a l'economia social i solidària, l'associacionisme popular i els moviments socials, però són independents de l'estructura tècnica de Coop57.

Les seves característiques principals es resumeixen de la següent manera:

 • Òrgan de caràcter consultiu i de participació voluntària de persones sòcies de Coop57.
 • Està formada per persones de reconegut prestigi i externes a la gestió de Coop57.
 • Avalua les sol·licituds d'alta de les noves entitats sòcies de serveis des del vessant ètic i social.
 • Analitza i dictamina l'interès social dels projectes presentats.
 • Recomana al Consell de Secció l'aprovació o desestimació de les sol·licituds d'alta com a sòcies de serveis.