La Fundació Coop57 és una eina creada per Coop57 per tal de dotar-se de nous mecanismes que li permetin cobrir noves necessitats. Es fa amb l’objectiu d’enfortir el desenvolupament de l’economia social i solidària i contribuir a la lluita per una transformació social en positiu que ajudi a construir una economia basada en les persones i en el desenvolupament just i equitatiu del nostre entorn.

 

La Fundació és una eina complementària al treball que ja està fent Coop57 i permet cobrir dos buits que té actualment l’activitat de Coop57:

 • Articular un mecanisme de recollida de donacions a través d’aportacions puntuals, aportacions periòdiques, la renúncia voluntària a la remuneració de les aportacions voluntàries dels socis i sòcies de Coop57, herències, fons de formació, promoció i educació cooperativa, convenis de col·laboració amb altres entitats, etc.
 • Articular un mecanisme complementari de suport financer a iniciatives d’economia social i solidària amb caràcter transversal, que requereixen instruments diferents que els préstecs que actualment ofereix Coop57 (aportacions a fons perdut amb retorn social, avals o garanties, bonificació d’interessos, etc.)

La Fundació Coop57 vol donar resposta a nous requeriments que es plantegen a Coop57 i als quals difícilment es pot respondre des de l’estructura cooperativa. La Fundació ha de ser un instrument adequat i complementari per a desenvolupar activitats financeres en el marc de l’economia social i solidària.

 

Visita el web de la Fundació Coop57!

 

 

La Fundació Coop57 té les següents característiques:

Finalitats:

 • La Fundació té per objecte social la promoció i difusió de la cultura de la solidaritat, la cooperació i el benestar de la societat duent a terme activament la promoció de la cultura del treball alliberador i autogestionat, responsable i participatiu, la promoció del mercat social, el comerç just i la prestació de serveis a la persona i a la comunitat mitjançant la realització d'activitats adequades a aquest objecte.
 • La difusió, promoció i defensa de la cultura de l'economia social i solidària en qualsevol de les seves dimensions. Entre elles, de forma especial, les referides a l'àmbit econòmic i financer, als projectes d'emprenedors i a les experiències d'autoocupació col·lectiva, així com la formació entre la ciutadania de tots els aspectes relatius a l'economia social i solidària.
 • La realització d'operacions de suport financer a les activitats desenvolupades per entitats de l'economia social i solidària dedicades a la producció de béns i a la prestació de serveis, incloent noves experiències, amb projectes d'alt interès social i econòmicament viables, que tenen la impossibilitat, o presenten dificultats, d'accedir als serveis de les entitats financeres mercantils amb ànim de lucre. Entre aquestes operacions quedaran incloses les que impulsin activitats que puguin dur a terme els socis membres de Coop57, sccl.
 • Oferir suport a aquestes entitats mitjançant altres instruments de caràcter formatiu o organitzatiu que podran dur a terme directament o amb altres entitats públiques i privades, especialment de l'economia social, potenciant així l'activitat en xarxa.

El patronat:

 • Les persones que componguin el patronat seran designades per la fundadora, la cooperativa Coop57, en l'assemblea general de la mateixa, d'entre els membres del seu consell rector.
 • Es renovarà al mateix temps que es realitzin les renovacions del consell rector de la cooperativa Coop57.
 • Els mandats són de quatre anys renovables cada dos anys.

Estructura professional:

 • En cap cas la Fundació disposarà d'estructura de gestió remunerada.
 • L'estructura professional de la cooperativa Coop57 facilitarà el suport necessari a la fundació perquè pugui dur a terme el seu objecte social.
 • Per dur a terme la seva activitat, la fundació i la cooperativa acorden que les Comissions Socials i la Comissions Tècniques de la cooperativa Coop57 intervinguin en les operacions de la fundació en els mateixos termes que en la cooperativa.

Activitats:

 • Finançament de projectes de l'economia social i solidària.
 • Ajudes i suport a la formació de les entitats de l'economia social i solidària, especialment en qüestions relacionades amb el finançament ètic i solidàri.
 • Difondre la cultura de l'economia solidària a través de tota classe de mitjans orals, escrits, audiovisuals i informàtics.
 • Col·laborar, participar o realitzar estudis, conferències, jornades formatives i altres activitats que afavoreixin la formació i el coneixement del teixit de l'economia social i solidària i en el camp de les finances ètiques.

Beneficiaris:

 • Les entitats de l'economia social i solidària, amb qualsevol forma jurídica amb la qual estiguin constituïdes, que desenvolupin projectes d'interès social i siguin econòmicament viables.
 • Les persones que duguin a terme la seva activitat en l'àmbit i d'acord amb els criteris de l'economia social i solidària.
 • Les agrupacions, federacions o unions que poguessin constituir els beneficiaris indicats als dos apartats anteriors amb la finalitat de desenvolupar les seves activitats de producció o serveis d'acord amb els criteris esmentats.
 • Totes les cooperatives, persones emprenedores, entitats que sol·licitin els serveis financers de la Fundació, i que siguin aprovats per aquesta, deuran inexorablement ser sòcies de Coop57.
 • Elecció dels beneficiaris. S'efectuarà pel Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació, segons els següents criteris:

     1. Tenir una finalitat, en sentit ampli, d'interès social.
     2. Estar arrelats al territori.
     3. Col·laborar amb la construcció d'una societat més solidària.
     4. Funcionar amb criteris d'autonomia i gestió democràtica.
     5. Crear llocs de treball estables.
     6. Distribuir equitativament la riquesa generada.
     7. Ser sostenibles socialment i mediambiental.

Informació i transparència:

 • El consell rector de la cooperativa durà a terme una tasca d'informació, difusió i debat de les activitats de la fundació, com a mínim en l'assemblea ordinària anual de la cooperativa, en la qual facilitarà els comptes i la memòria anual aprovades per patronat amb suficient detall de les operacions efectuades en l'exercici.
 • Tot això sense perjudici de fer una avaluació en profunditat de la fundació cada quatre anys, o quan ho acordi l'assemblea de la cooperativa Coop57.
 • Seguint el principi de transparència, les operacions i activitats que dugui a terme la fundació seran fetes públiques mitjançant els butlletins i mitjans d'informació de la cooperativa Coop57.