Coop57

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats de l'economia social i solidària. L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s'autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

 

Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d'economia social i solidària.

Poden rebre finançament de Coop57 totes aquelles entitats pertanyents a l'economia social i solidària que siguin socis de serveis de Coop57 i que aportin algun tipus de valor afegit per al seu entorn i per al conjunt de la societat.

L'origen

Coop57 va iniciar la seva activitat a Catalunya a partir de la lluita dels treballadors de l'Editorial Bruguera per mantenir els seus llocs de treball. El 1986, enmig d'una forta crisi industrial de l'economia espanyola, la coneguda editorial Bruguera es va declarar inviable i va passar a les mans del Banc de Crèdit Industrial. Després d'intents fallits per reflotar l'empresa, reconvertir-la en cooperativa o buscar comprador, el banc va decidir liquidar l'empresa. A això es van acollir la majoria de les seves 775 treballadors que cansats del procés, van preferir liquidar els seus contractes. Aquest no va ser el cas de tots els treballadors, alguns dels quals van seguir, durant anys, una lluita judicial i, en últim terme, moral per aconseguir aquelles indemnitzacions que consideraven justes. Finalment, en 1995, aquest grup de treballadors va guanyar el judici pel qual portaven anys lluitant.

Bruguera en lucha!

Així, aquest grup d'antics treballadors va crear un fons amb part de les indemnitzacions que van rebre pel seu acomiadament per promoure projectes econòmics que perseguissin la creació de llocs de treball de qualitat, especialment aplicant models cooperatius.

Els inicis

Al 19 de juny de 1995, amb aquest fons, es va crear Coop57 sota la fórmula jurídica de cooperativa de serveis financers. En un inici, el seu desenvolupament va estar molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ser ampliant la seva base social a altres tipus d'

entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, també va ser creixent la seva base de socis i sòcies col·laboradors.

L'evolució fins a l'actualitat

A partir de 2005,  Coop57 va posar en pràctica un model de creixement en xarxa arran de l'interès que havia despertat aquest experiment en altres territoris. Aquell any, una xarxa d'entitats d'economia social i solidària d'Aragó i Coop57, conjuntament, van decidir compartir el projecte. La idea va ser aprofitar el model, l'estructura jurídica i l'estructura tècnica de Coop57, però aplicant un model que permetés que cada territori s'autogestionés. Això va donar lloc a la creació de Coop57 Aragó sobre la base d'un plantejament de desenvolupament en xarxa.

D'acord amb aquests principis, posteriorment es van constituir Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalusia (2008) i Coop57 Galiza (2009). En tots aquests casos, la clau de l'èxit en la constitució d'una secció territorial de Coop57 ha estat l'existència d'una xarxa d'economia social i solidària al propi territori capaç de gestionar-la.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers i, com a tal, realitza activitat financera. Recull estalvi popular de la ciutadania per canalitzar-ho cap al finançament de projectes d'economia social i solidària que aportin un valor afegit al conjunt de la societat. Però tot i realitzar una activitat financera, l'objectiu de Coop57 no és econòmic sinó social.

Al servei de la transformació social

L'objectiu principal de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 s'entén a sí mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei d'aquesta transformació social. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners per si sols, tampoc podran transformar la societat. Seran les entitats, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat i millorar la situació del conjunt de la societat treballant per la creació d'ocupació estable i de qualitat, impulsant projectes que persegueixin la sostenibilitat i la sobirania alimentària i energètica, treballant para tota forma d'inclusió i reforçant tant la cultura com els espais de socialització, entre d’altres.

 

Busquem promoure fórmules econòmiques i de desenvolupament col·lectiu que ajudin a transformar la societat en positiu.

Busquem convertir l'estalvi recollit en crèdit transformador per ajudar, des del punt de vista financer, a que aquells projectes que aporten un valor afegit a la nostra societat puguin seguir desenvolupant la seva tasca.

CAPÍTOL I BASES SOCIALS

CAPÍTOL  I   BASES SOCIALS

 

Art. 1.- Denominació i règim general

COOP57, Societat Cooperativa Catalana de Responsabilitat Limitada, és una cooperativa de primer grau i de serveis que es va constituir el 14 de juliol de 1987, amb la plena capacitat jurídica i d’actuar que li donen la llei i la voluntat dels seus socis, i que es regeix per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Art. 2.- Principis.

2.1       Són principis rectors de COOP57 els principis cooperatius de la Declaració sobre la Identitat Cooperativa de l’Aliança Cooperativa Internacional: adhesió voluntària, gestió democràtica, participació econòmica, autonomia i independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat.

2.2       COOP57 subscriu i impulsa la pràctica de finances ètiques i solidàries, basada en els principis de coherència, implicació, compatibilitat, participació, solidaritat, cooperació, transparència, reflexió i innovació.

2.3       Són també principis cooperatius propis de COOP57 els següents:

a)     Autoorganització de les cooperatives i de les demés entitats d’economia social.

b)    Estructura i gestió democràtiques i assembleàries.

c)     Independència, tant dels partits com dels grups de pressió, agrupacions empresarials o confessions religioses.

d)    Potenciació del cooperativisme i de les entitats d’economia social en el territori d’actuació de la Cooperativa i en altres països o territoris, amb realitats més llunyanes però ideològicament pròximes, especialment en els països empobrits.

e)     Participació activa en qualsevol altre entitat, pública o privada, que tingui com a finalitat l’ocupació efectiva, la formació i la promoció dels treballadors.

f)     Recerca d’una alternativa a la difícil i discriminatòria situació en que es troben moltes cooperatives i demés entitats d’economia social quan es tracta de buscar i obtenir recursos econòmics i d’altre tipus, amb l’objectiu de possibilitar la realització dels expressats principis.

g)    Recolzament d’actituds actives cap a la protecció del medi ambient, com expressió de solidaritat amb futures generacions.

h)     Respecte i foment de les diverses realitats culturals i de les seves formes d’expressió.

Art. 3.- Objecte

3.1       L’Objecte social de la Cooperativa és la prestació dels serveis següents destinats a la millora econòmica i tècnica de les activitats dels socis:

a)     Assessorar i donar suport tècnic i financer en les activitats econòmiques i/o professionals dels socis.

b)    Gestionar i facilitar la recerca i obtenció de recursos financers destinats als socis.

c)     Gestionar i, en el seu cas, participar en l’emissió i subscripció d’obligacions i títols participatius emesos per qualsevol classe de cooperativa.

d)    Formar els socis i treballadors de les cooperatives i de les altres entitats sòcies, en els principis i tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.

e)     Promoure les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

f)     Atendre els objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

g)    Participar en projectes de finances ètiques mitjançant la participació i col·laboració en la promoció, estudi o creació de sistemes de finances ètiques.

3.2       Les esmentades activitats i serveis cooperatius podran ser realitzades o prestats a tercers no socis, amb els límits que estableix la legislació vigent.

Art. 4.- Durada, àmbit d’actuació i domicili social

4.1       La cooperativa es funda amb una durada indefinida, mentre els socis, en la forma regulada per a la modificació dels presents estatuts, no decideixin una altra cosa.

4.2       El domicili social es troba a Barcelona, carrer Premià, número 15, baixos.

4.3       El Consell Rector pot decidir el canvi de domicili dins el mateix terme municipal. Qualsevol altre canvi de domicili haurà de ser aprovat per l’Assemblea General, de conformitat amb els requisits necessaris per a la modificació dels presents estatuts.

4.4       El Consell Rector podrà establir altres seus, delegacions o sucursals.

4.5       L’àmbit d’actuació social és principalment a Catalunya. COOP57 també podrà prestar els seus serveis a socis domiciliats o que realitzin la seva activitat fora de Catalunya.

4.6.      Per una major proximitat en la prestació dels serveis als socis i amb la finalitat de facilitar l’exercici dels seus drets com a socis cooperativistes COOP57 s’estructura en seccions de caràcter territorial.    

Art. 5.- Responsabilitat

5.1       Els socis responen dels deutes socials, en forma mancomunada i simple, de manera limitada a les seves aportacions al capital subscrites, tant si són desemborsades com si no ho són.

5.2       Del compliment de les obligacions derivades de l’activitat cooperativitzada específicament duta a terme per les seccions, en responen, en primer lloc, els socis pertanyents a la secció corresponent, amb el règim de responsabilitat regulat al paràgraf 5.1 anterior.

5.3       En cas de que la cooperativa hagués de fer front a responsabilitats contractuals o extracontractuals derivades de l’actuació d’una secció, la cooperativa podrà repetir contra els socis que integren la secció i exigir-los el desemborsament efectiu de les aportacions compromeses o de les garanties prestades. Quan es faci ús d’aquesta possibilitat, es farà constar expressament davant les terceres persones amb les quals la cooperativa hagi de contractar.

CAPÍTOL II DELS SOCIS

CAPÍTOL II DELS SOCIS

Art. 6.- Persones i entitats que poden ser sòcies

6.1       Podran ser sòcies de serveis de la Cooperativa les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica dins del marc de l’economia social i solidària, que comparteixin els principis d’actuació de COOP 57 i que realitzin la seva activitat de conformitat amb aquests principis, relacionats amb l’article 2 dels Estatuts.

6.2       No podran ser sòcies les organitzacions amb finalitats polítiques o que no puguin ser considerades com entitats d’economia social. 

6.3       COOP 57 podrà tenir socis de treball, en un número que no podrà ser superior en el moment de la incorporació, a una tercera part del total de socis de la Cooperativa.

6.4       Els socis de treball compliran amb la regulació específica del Capítol VI d’aquests Estatuts. En tot allò que no sigui previst en aquestes, se’ls hi aplicarà l’establert pels socis de serveis.

6.5       Les persones o entitats que desitgin ésser admeses com a sòcies hauran de sol·licitar-ho al Consell Rector per escrit en el qual acceptaran expressament aquests Estatuts i els Reglaments Interns de la Cooperativa.

6.6       Un cop aprovada l’admissió pel Consell Rector, aquesta no serà efectiva fins que el soci admès no faci efectiva íntegrament la seva aportació obligatòria al capital social.

Art. 7.- Socis col·laboradors

7.1       La Cooperativa podrà tenir socis col·laboradors, que podran ser persones físiques o jurídiques, les quals, sense realitzar directament l’activitat cooperativitzada principal, col·laboraran en la consecució de l’objecte social de la Cooperativa.

7.2       El soci col·laborador no podrà donar-se de baixa voluntària de la cooperativa fins després de transcorregut, des de la seva admissió com a soci col·laborador, el termini mínim d’un any.

7.3       Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador, caldrà sol·licitar-ho per escrit al Consell Rector, el qui resoldrà sobre l’admissió del soci o sòcia col·laborador, dins un termini no superior a trenta dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

7.4       El Consell Rector, complint els acords que hagi adoptat l’Assemblea General al respecte, establirà la quantitat de l’aportació obligatòria del soci col·laborador, les condicions del seu desemborsament, el tipus d’interès que li correspongui com a retribució per l’aportació al capital, la ponderació de vot que li correspongui dins el límit previst per la Llei i les característiques de les altres possibles formes de col·laboració que s’hagin proposat. Les aportacions al capital dels socis col·laboradors es comptabilitzaran separadament de les dels socis treballadors.

7.5       Els socis col·laboradors tindran dret d’assistir a les reunions de l’Assemblea, amb veu i amb dret de vot, d’acord amb la ponderació de vot corresponent acordada pel Consell Rector i amb la limitació de que el conjunt de vots dels socis col·laboradors no podrà superar, en cap cas, el vint-i-cinc per cent de la totalitat dels vots socials.

Art. 8.- Baixa voluntària del soci

8.1       Qualsevol soci pot causar baixa voluntàriament a la Cooperativa, mitjançant preavís per escrit adreçat al Consell Rector, amb una antelació mínima d’un mes. La inobservança del preavís implicarà que la baixa sigui considerada com a no justificada, excepte que per acord de l’Assemblea General i, ateses les circumstàncies del cas, es consideri la baixa com a justificada.

8.2       La baixa, en tot cas, només tindrà efectes al final de l’exercici econòmic.

Art.9.- Baixa voluntària justificada i no justificada

9.1    Es considerarà la baixa justificada:

a) En cas de disconformitat amb l’acord de l’Assemblea General, decidint la fusió o escissió de la Cooperativa, s’haurà de sol·licitar la baixa per escrit al President del Consell Rector dins els trenta dies següents a l’adopció de l’acord de fusió o escissió.

b) Si l’Assemblea adopta acords que augmenten les aportacions obligatòries del soci, d’acord amb el previst per la Llei.

c) Quan sol·liciti la baixa dins els terminis de preavís i permanència a la Cooperativa regulats l’apartat primer de l‘anterior article, sempre que la persona o entitat sòcia que causa baixa no estigui afectada per un expedient disciplinari en curs de resolució o, ja resolt i en fase d’execució.

d) La baixa dels socis disconformes amb l’acord de transformació de les aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament dels quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa. Aquests socis disconformes hauran d’haver votat en contra, fent constar expressament en l’acta la seva oposició. També es considerarà com a justificada la baixa dels socis que no havent assistit, per causa justificada, a l’Assemblea General demanin la baixa per escrit adreçat al Consell Rector, en el termini d’un mes després de l’acord de transformació esmentat.

9.2       La decisió del  Consell Rector sobre qualificació i efectes de la seva baixa voluntària d’una persona o entitat associada podrà ser recorreguda, dins dels trenta dies des de la seva notificació, davant l’Assemblea General.

9.3       Tots els altres casos de baixa del socis que no figuren a l’apartat primer d’aquest article, es consideraran com a baixa no justificada.

Art.10.- Baixa Forçosa

10.1      És causa de baixa forçosa la pèrdua dels requisits fixats per la Llei o els presents Estatuts per ser socis de la Cooperativa.

10.2      La baixa forçosa serà acordada, prèvia audiència de la persona o entitat sòcia, davant del Consell Rector, d’ofici, a petició de qualsevol persona o entitat sòcia o a petició de la mateixa entitat que hagi perdut les condicions per continuar essent sòcia.

10.3      Els efectes econòmics de la baixa seran els mateixos que els de la baixa voluntària justificada, excepte quan la pèrdua d’aquells requisits obeeixi a un deliberat propòsit del socis per a defugir responsabilitats o beneficiar-se indegudament. En aquest cas, la conseqüència econòmica de la baixa serà, per al soci, la que correspongui a l’expulsió, sense perjudici de les altres accions que se’n puguin derivar.  

Art. 11.- Conseqüències econòmiques de la baixa

11.1   En tots els casos de pèrdua de la condició de soci, aquest o els seus drethavents estan facultats per a exigir el reembossament de la seva aportació al capital social, sens perjudici del que disposa a l’article 49.2 amb relació a les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel consell rector.

Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeixi la baixa del soci i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s’ha de procedir, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El consell rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels comptes, i, si escau, , en el cas de les aportacions reemborsables, pot autoritzar que es faci un reemborsament a compte del definitiu.

11.2      De l’import de les aportacions obligatòries després de realitzar, si és necessari, les deduccions a què es refereix el paràgraf anterior, s’hi efectuaran les següents deduccions:

a)      En el cas de baixa justificada no hi haurà cap més deducció.

b)      En el cas de baixa voluntària no justificada, el Consell Rector, valorant les raons de la separació del soci, podrà aplicar una deducció de fins al 20%.

c)      En el cas de baixa per expulsió, el Consell Rector, valorant les raons de la sanció, podrà aplicar una deducció de fins al 30%.

Art.12.- Drets dels socis

Els socis tenen dret a:

a)     Participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa, sense cap mena de discriminació, en virtut de les normes estatutàriament establertes.

b)    Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la Cooperativa.

c)     Participar, amb veu i vot, en l’adopció de tots els acords de l’Assemblea General, als de l'Assemblea de la secció a la que pertanyi, i en els dels altres òrgans dels quals formin part.

d)    Sol·licitar informació sobre les qüestions que afectin llurs interessos econòmics i socials en els termes que estableixen els presents estatuts.

e)     Percebre el reemborsament de la seva aportació actualitzada en el cas de baixa o de liquidació o de transformació de la cooperativa segons el que disposa l’article 11.1, que no s’ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador; sens perjudici del que disposa a l’article 49.2 amb relació a les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel consell rector.

f)     Participar en els excedents, si n’hi ha d’acord amb allò establert als presents estatuts.

g)    Aquelles altres que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

Art.13.- Dret d’informació

13.1   L’exercici dels drets del socis i l’acompliment de les seves obligacions es fonamentaran en el millor coneixement possible del funcionament i gestió de la cooperativa. A aquests efectes la Cooperativa procurarà mitjans d’informació assequibles i clars a tots els socis.

13.2  Per exercir i garantir l’efectiu dret d’informació, els socis disposaran dels mitjans que estableix la Llei de Cooperatives de Catalunya.

13.3   El Consell Rector lliurarà a cada soci, al admetre’l, una còpia dels Estatuts i, si n’hi ha, del reglament de règim intern, i notificarà igualment a cada soci les modificacions que es produeixin i els acords dels òrgans de govern que els afectin.

13.4      Qualsevol soci té dret, en qualsevol moment, a:

a)     Sol·licitar l’estat de la seva situació econòmica com a soci de la cooperativa, que li ha de ser facilitada en el termini d’un mes.

b)    Examinar el Llibre de Registre de Socis i el Llibre d’Actes de l’Assemblea General i del Consell Rector per actes que continguin acords que els hi afectin particularment.

c)     Rebre qualsevol informació o aclariment sobre la marxa de la societat Cooperativa i sobre els seus propis drets econòmics i socials que sol·liciti per escrit al Consell Rector, que respondrà en el termini de quinze dies, des de la presentació de l’escrit. Si el soci estima que la resposta que hom li ha donat no és correcta, pot reiterar per escrit la sol·licitud, que en aquest cas serà contestada públicament pel Consell Rector a la primera Assemblea General que se celebri.

13.5      El 10% dels socis, o un mínim de 100, si la cooperativa arriba a tenir-ne més de 1.000, poden sol·licitar per escrit al Consell Rector la informació que considerin necessària sobre la marxa de la Cooperativa i aquell ha de respondre per escrit en el termini d’un mes. Si els socis peticionaris consideren que la resposta és insuficient, poden reiterar per escrit la sol·licitud, que en aquest cas serà contestada públicament pel Consell Rector durant la primera Assemblea General que se celebri.

13.6      Des del dia de la convocatòria de l’Assemblea General en la que s’hagi de deliberar i adoptar acords sobre els comptes de l’exercici econòmic, els socis podran examinar al domicili social:

a)     El balanç.

b)    El compte de pèrdues i guanys.

c)     La memòria explicativa de l’exercici.

d)    El pla de treball i el pressupost del nou exercici.

e)     La proposta de distribució dels excedents o dels beneficis extracooperatius o d’imputació de les pèrdues.

f)     L’informe dels interventors, i si és el cas, dels auditors.

13.7      Els socis poden demanar per escrit al Consell Rector, fins a cinc dies abans de l’Assemblea, els aclariments que creguin convenients sobre qualsevol punt de l’esmentada documentació; en aquest cas el Consell Rector donarà la corresponent explicació durant l’acte de celebració de l’Assemblea.

13.8      El dret dels socis regulat a l’apartat sis és igualment d’aplicació en el cas de les assemblees extraordinàries en què s’hagi de deliberar i adoptar acords sobre qualsevol assumpte de naturalesa econòmica, en relació amb la documentació bàsica que reculli la qüestió econòmica.

Art.14.- Obligacions dels socis

14.1      Els socis estan obligats a:

a)      Realitzar les aportacions compromeses.

b)      Col·laborar plenament en l’assoliment dels objectius de la Cooperativa.

c)      Participar en les activitats i serveis cooperatius en els termes establerts en els Estatuts i el Reglament Intern i/o en els derivats dels acords vàlids dels diferents òrgans de la Cooperativa.

d)      Guardar secret sobre aquells assumptes i dades de la Cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

e)      Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans on siguin convocats.

f)       Acceptar els càrrecs socials, llevat que tinguin causa justificada, apreciada per l’Assemblea General, per a no fer-ho.

g)      Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

h)      Facilitar la prestació adequada dels serveis cooperatius mitjançant una permanent actitud de transparència i bona fe.

i)        Participar en les activitats de formació i intercooperació

j)        Fer el desemborsament al capital social, i en cas de que existeixin, de les quotes aprovades per l’assemblea.

k)      I, en general, complir amb tots els deures que resultin de la Llei, els Estatuts i el Reglament de Règim Intern.

14.2      Sense perjudici d’altres tipus de responsabilitats que els siguin imputables, els socis responen davant la Cooperativa amb el seu patrimoni, present o futur, en cas d’incompliment o compliment defectuós de les seves obligacions socials.

CAPÍTOL III RÈGIM DISCIPLINARI

Art. 15.- Procediment

15.1        Davant de qualsevol comportament d’un soci o sòcia que pugui considerar-se sancionable, d’acord amb els presents estatuts o el reglament intern aplicable, el Consell Rector instruirà un expedient sancionador.

15.2        Quan així ho consideri oportú, d’acord amb la complexitat o rellevància dels fets i, en tot cas, quan s’incoï expedient per falta molt greu, el Consell Rector designarà un instructor, que podrà ser un soci o sòcia o un tercer, aliè al Consell Rector, independent i que compleixi els requisits d’honorabilitat i qualificació adequats a la seva funció.

15.3        L’expedient s’iniciarà amb un plec de càrrecs que el Consell Rector comunicarà, per escrit, a l’afectat. El soci inculpat, podrà presentar al·legacions i proposar proves en el seu descàrrec, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector, dins el termini de deu dies a comptar des de la data de recepció de la notificació. Transcorregut aquest termini, s’entendrà practicat el tràmit d’audiència.

15.4        L’instructor o, si ha estat nomenat o, en cas contrari, directament el Consell Rector, acordarà allò que sigui procedent sobre l’admissió i pràctica de les proves proposades. A continuació, si ha estat nomenat, l’instructor presentarà al Consell Rector, per escrit, una proposta de sanció motivada, preceptiva i no vinculant, acompanyant les al·legacions i el resultat de les proves practicades, dins del termini dels quinze dies hàbils següents a l’expiració del termini fixat per presentar al·legacions.

15.5        La facultat sancionadora és competència indelegable del Consell Rector, que resoldrà i notificarà l’acord a l’interessat, dins els quinze dies hàbils següents a la recepció de l’informe de l’instructor o, si no l’ha nomenat, dins els quinze dies hàbils següents a l’expiració del termini fixat per presentar al·legacions.

15.6        Es pot recórrer contra les sancions davant l’Assemblea General, en el termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació de la sanció.

15.7        El recurs davant l’Assemblea General serà inclòs com a primer punt a l’ordre del dia de la primera reunió que es celebri i serà resolt, prèvia audiència de l’interessat, mitjançant votació secreta. El termini màxim perquè l’Assemblea General resolgui el recurs és de sis mesos a comptar des de la data de la seva interposició.

15.8      Les sancions són executives des de la data de la ratificació de l’acord del Consell Rector per part de l’Assemblea General o, en tot cas, a l’expirar el termini per a presentar-hi recurs.

Art. 16.- Faltes

Les faltes comeses pels socis, atesa llur importància, transcendència i intencionalitat, es classificaran com a molt greus, greus i lleus.

Art.17.- Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

a)   L’ús per part d’un soci dels capitals comuns o de la signatura social per a negocis per compte propi.

b)   Incomplir les obligacions socials, amb perjudici de la Cooperativa o d’algun soci. En particular es produirà aquesta infracció en el cas del soci en morositat en el desemborsament de la seva aportació, si transcorren trenta dies des de que hagi estat requerit per la Cooperativa, sense que hagi realitzat l’esmentat desemborsament.

c)   Realitzar actuacions nocives per a la Cooperativa, amb manifest perjudici d’aquesta o d’algun soci.

d)   Violar secrets de la Cooperativa amb perjudici d’aquesta.

e)   Faltes d’assistència reiterades d’un membre del Consell Rector als actes socials als quals sigui convocat.

f)    La usurpació de funcions i l’abús de confiança.

g)   Les operacions de competència, el frau en les operacions i la ocultació de dades rellevants.

h)   L’abús maliciós o l’ús fraudulent dels serveis de la Cooperativa.

i)    La falsificació de documents, signatures, segells o anàlegs, rellevants per a la relació de la Cooperativa amb llurs socis o amb tercers.

j)    La reiteració en la comissió de faltes greus, per les que hagi estat sancionat el soci en els tres anys anteriors.

Art.18.- Faltes greus

Són faltes greus:

a)   La no assistència injustificada a les Assemblees Generals degudament convocades.

b)   La violació de secrets de la Cooperativa, quan no pugui considerar-se falta molt greu en base a l’apartat 4 de l’article anterior.

c)   L’incompliment de les obligacions econòmiques amb la Cooperativa, i en particular, la morositat en el desemborsament d’aportacions.

d)   L’incompliment dels preceptes estatutaris o realitzar una activitat o deixar de fer-la, quan aquesta actuació no sigui constitutiva de falta molt greu, per no haver-hi perjudici o malícia.

e)   Aquells comportaments que, d’alguna manera, alterin el bon clima que ha de presidir la relació entre els socis i altres persones vinculades amb la Cooperativa.

f)    La reiteració en la comissió de faltes lleus, per les quals hagi estat sancionat el socis en els tres anys anteriors.

g)   En referència específica als socis de treball, la no assistència o abandonament del lloc de treball sense justificació o, en general, la no realització de les tasques assumides, o la imputualitat reiterada, quan aquestes infraccions no siguin constitutives de falta molt greu.

Art. 19.- Faltes lleus

Es consideraran faltes lleus:

a)   La primera manca d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General a les que el soci hagi estat convocat en la deguda forma.

b)   El retard en el pagament de les obligacions econòmiques amb la Cooperativa.

c)   Quantes altres accions s’oposin lleument a la lletra i l’esperit dels Estatuts.

d)   Referit als socis de treball, les faltes poc importants en l’acompliment de tasques.

Art. 20.- Sancions

Les sancions que a continuació es relacionen s’aplicaran, en el seu cas, sense perjudici de les accions civils o penals que corresponguin.

20.1      Per faltes lleus: Amonestació verbal o per escrit i/o multa de fins a 150,25.-€. Per als socis de treball, la sanció econòmica consistirà en un descompte de bestretes laborals de dos dies com a màxim.

20.2      Per faltes greus:

a)        Suspensió del dret de vot a l’Assemblea de la secció a la que pertanyi, i/o del dret a ostentar càrrecs en els òrgans socials, i/o del dret a beneficiar-se dels serveis de la Cooperativa, per al supòsits en què el soci no estigui al corrent de les seves obligacions econòmiques o no participi amb la quantitat mínima obligatòria fixada pels estatuts.

b)       Multa de fins a 1.202,02.-€. Per als socis de treball, la sanció econòmica consistirà en un descompte de bestretes laborals de vint dies com a màxim.

20.3      Per faltes molt greus: Expulsió de la Cooperativa.

CAPÍTOL IV REPRESENTACIÓ I GESTIÓ DE LA COOPERATIVA

Art. 21.- Òrgans de la cooperativa

21.1 Els òrgans de la Cooperativa son:

Assemblea General.

Consell Rector.

Assemblees de les seccions territorials.

Consells de secció de les seccions territorials.

Intervenció de comptes.

Consell assessor

Comissions tècniques.

Comissions socials.

21.2 La cooperativa s'organitza funcionalment en seccions territorials. Cada secció té una assemblea de secció i un Consell de Secció.

 

CAPÍTOL IV. 1 l’Assemblea General

Art. 22.- L'Assemblea General

L’Assemblea General es una assemblea de segon grau: Es constitueix amb els delegats escollits per les Assemblees de les seccions territorials i pel Consell Rector. És l'òrgan d’expressió de la voluntat social en tots els aspectes. Els seus acords són obligatoris pels altres òrgans i tots els socis, sense perjudici del respecte a la Llei i als estatuts, així com, de les facultats d'impugnació o recurs establerts legalment.

Art. 23.- Competències de l'Assemblea General

23.1  L’Assemblea General pot debatre i decidir qualsevol matèria de la cooperativa que no hagi estat expressament atribuïda a un altre òrgan social. En tot cas, el seu acord és necessari en els següents casos:

Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector, dels membres de la intervenció de comptes, dels auditors, dels liquidadors i també, quan correspongui, l’establiment de les bases de determinació de la quantia de les retribucions d’aquests.

Ratificació del nomenament del gerent o director de la Cooperativa, proposat pel Consell Rector.

Censura de la gestió social, aprovació dels comptes anuals i distribució dels excedents.

Aprovació del pla de treball global de la Cooperativa i del seu pressupost, amb el pla de treball i el pressupost de cada secció. El pla de treball anual inclourà la definició dels serveis a prestar per la Cooperativa i els percentatges de recursos propis a destinar a cada línia de serveis, a prestar per cada secció i per la Cooperativa en el seu conjunt, així com, els límits en la disponibilitat d’aquests recursos.

La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, l’aprovació de noves aportacions obligatòries al capital social; l’admissió d’aportacions dels socis col·laboradors; l’actualització del valor de les aportacions al capital social; la fixació de les aportacions dels nous socis; l’establiment de quotes d’ingrés o periòdiques, i també el tipus o la base de determinació de l’interès que s’ha d’abonar per les aportacions al capital social.

Admissió del finançament voluntari dels socis.

Emissió d’obligacions, títols participatius o altres formes de finançament mitjançant emissions de valors negociables.

Creació i dissolució de seccions territorials, així com, l'aprovació de les normes de funcionament intern de les seccions.

Modificació dels estatuts socials.

Fusió, escissió i dissolució de la Cooperativa.

Alienació o cessió, per qualsevol títol, de béns, drets o activitats la desaparició dels quals impedeixi la realització de l’objecte social.

Creació de cooperatives de segon o ulterior grau o de crèdit o adhesió a les mateixes.

Exercici de l’acció de responsabilitat dels membres del Consell Rector i dels interventors i liquidadors.

Aprovació dels criteris tècnics i socials relatius a la prestació dels serveis als socis, així com, aprovar, també, els criteris de valoració a aplicar per la comissió tècnica i la comissió social/s.

Tots els altres casos en què ho exigeixin la Llei o els presents Estatuts.

23.2  Les competències que corresponguin a l’Assemblea General i sobre les quals preceptivament hagi de pronunciar-se són indelegables.

Art. 24.- Forma de convocatòria de les Assemblees Generals  i assemblea universal

24.1        L’Assemblea General serà convocada pel Consell Rector, especificant l’ordre del dia, mitjançant anunci al domicili social, anunci a la seu de les seccions territorials i, a més, a través d’escrit adreçat individualment a cada soci. S’efectuarà la notificació amb una antelació mínima de quinze dies naturals previs a la data prevista de celebració. Abans de la celebració de tota Assemblea General es celebraran les Assemblees de les seccions territorials, amb el mateix ordre del dia, que seran convocades pel Consell Rector, amb la mateixa antelació mínima de quinze dies naturals, també mitjançant anunci en el domicili social, anunci a la seu  de les seccions territorials i escrit dirigit individualment a cada un dels socis. Per cursar les convocatòries de les Assemblees es podran utilitzar mitjans telemàtics.

24.2        Es reunirà en el domicili social o en el que es designi en la convocatòria, amb caràcter ordinari dins els sis mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic anual per aprovar la documentació comptable, la memòria i les distribucions d’excedents o, en el seu cas, de pèrdues.

24.3        El Consell Rector a iniciativa pròpia podrà convocar reunions extraordinàries de l’Assemblea General. També podran demanar la convocatòria d’una Assemblea General la Intervenció de comptes, l’auditor de gestió interna o un grup de socis que tingui com a mínim el deu per cent dels vots socials.  En aquest cas el Consell Rector respectarà en tots els seus punts l’ordre del dia proposat pels convocant i haurà de convocar l’Assemblea abans de transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud de convocatòria.

24.4      L'Assemblea s'entendrà vàlidament constituïda, amb caràcter d'universal, quan estant presents o representats tots els socis, cap d'ells s'oposi a celebrar-la.

Art.25.-  Constitució, representació i quòrum

25.1        L'Assemblea haurà de reunir-se al domicili social o al lloc previst per l’escrit de convocatòria, i serà presidida pel president del Consell Rector, actuant com a secretari de la mateixa el del Consell.

25.2        En primera convocatòria s'entendrà constituïda vàlidament l’Assemblea si els delegats assistents representen més de la meitat dels vots socials. En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà vàlida la convocatòria, sigui quin sigui el número de delegats assistents i el número de vots socials representats.

25.3      Els delegats no podran delegar la seva assistència a l'Assemblea General en un altre delegat. En cas d'impossibilitat justificada sobrevinguda d'assistir a l'Assemblea General, ho comunicaran al Consell de la secció a la que pertanyin i seran substituïts a l’Assemblea General pel soci de la secció que el Consell de Secció designi a l'efecte, d'entre els que hagin assistit a l'Assemblea de la secció preparatòria de l'Assemblea General.

Art.26 Adopció d’acords

26.1     L’Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple del número dels vots socials presents, excepte en els casos en que legal o estatutàriament s’estableixin les majories reforçades.

26.2     A cada delegat dels socis de serveis li correspondrà un vot. A cada delegat dels socis col·laboradors li correspondrà un vot, amb la limitació següent: els vots dels delegats dels socis col·laboradors no podran superar el vint-i-cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea General. A cada delegat dels socis de treball li correspondrà un vot, amb el límit de no superar el cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea General.

26.3     Els acords que fan referència a la fusió, l’escissió, la transformació, la dissolució, l’emissió d’obligacions i els títols participatius, o l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social i, en general, qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials, requereixen, com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de vots socials assistents.

26.4     La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, també requereixen, com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de vots socials assistents. Tanmateix, els socis o sòcies disconformes amb l’acord de transformació que hi hagin votat en contra i hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, i també els socis o les sòcies que, per causa justificada, no han assistit a l’assemblea general, tenen dret a obtenir, si la demanen, per escrit adreçat al consell rector, en el termini d’un mes després de l’acord de transformació esmentat, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa justificada.

26.5     L’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d’algun càrrec social, requereixen la votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots socials assistents, si constava a l’ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un de la totalitat dels vots socials, si no hi constava.

26.6     En els supòsits d’acords sobre expedients sancionadors, de ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, i de l’exercici de l’acció de responsabilitat o cessament de membres d’òrgans socials, les persones afectades per aquestes decisions s’han d’abstenir de votar en la sessió de l’òrgan al qual pertanyen que hagi de prendre la decisió corresponent, si bé se n’ha de tenir en compte la seva assistència per determinar la majoria exigida per a prendre l’acord, el qual s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la meitat més un dels vots socials assistents.

26.7   Seran nuls els acords presos sobre temes que no figurin a l’ordre del dia, tret dels referents a la convocatòria d’una nova Assemblea General, la censura de comptes pels membres de la Cooperativa o per una persona externa, l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o a la revocació d’algun càrrec social.

Art. 27.- Acta

27.1        L'acta de la sessió, signada per la presidència i la secretaria, ha d'expressar el lloc i la data de les deliberacions, la llista d'assistents, si és en primera o en segona convocatòria, un resum dels assumptes tractats, les intervencions que s'hagi demanat que constin en acta, els acords presos i els resultats de les votacions.

27.2        L'acta de l'Assemblea General pot ésser aprovada per la mateixa assemblea a continuació d'haver-se fet aquesta o, en altre cas, dins el termini de quinze dies hàbils, per la presidència i la secretaria i per dos socis interventors d’acta designats a l'Assemblea. L’acta aprovada s'incorporarà al llibre d’actes signada pel secretari i el president. Si no hi ha unanimitat en l'elecció dels interventors d’acta, els socis discordants que arribin al deu per cent dels vots socials elegiran un dels interventors.

27.3      Qualsevol soci o sòcia pot sol·licitar certificació dels acords presos i el Consell Rector la hi ha de donar, dins un termini no superior a quinze dies, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

Art. 28.- Impugnació dels acords socials

28.1        Els acords de l'Assemblea General que siguin contraris a la Llei, s'oposin als estatuts o lesionin, en benefici d'un o de diversos socis, col·laboradors o tercers, els interessos de la Cooperativa poden ser impugnats segons les normes i dins dels terminis que estableix la Llei. La impugnació d'un acord social no és procedent si s'ha deixat sense efecte o ha estat substituït vàlidament per un altre.

28.2        Els acords que siguin contraris a la Llei són nuls; els altres acords a que es refereix l'apartat anterior són anul·lables. La sentència que resol l'acció d'impugnació d'un acord social produeix efectes davant tots els socis, però no afecta els drets adquirits de bona fe per tercers a conseqüència de l'acord impugnat, i comporta, si s’escau, la cancel·lació de la inscripció de l’acord al Registre de cooperatives.

28.3        Estan legitimats per exercir les accions d'impugnació dels acords nuls o anul·lables els delegats assistents a l'Assemblea que hagin fet constar en acta llur oposició al fet que aquesta se celebrés o hagin votat en contra de l'acord adoptat; els delegats que hagin estat il·legítimament privats del dret d'emetre el seu vot; qualsevol soci, inclosos els de treball i els col·laboradors, assistents a l’Assemblea de la secció, que hagi fet constar en acta la seva oposició a l’acord, qualsevol soci que hagi estat absent de l’Assemblea de la secció o que hagi estat il·legítimament privat del dret d’emetre el vot a l’Assemblea de la secció i les terceres persones que acreditin un interès legítim. Per exercir les accions d’impugnació dels acords nuls estan legitimats, també, els delegats que hagin votat a favor de l’acord o que s’hagin abstingut a l’Assemblea General i tots els socis, inclosos els de treball i els col·laboradors, en la mateixa situació a l’Assemblea de la seva secció. Els membres del Consell Rector i la Intervenció de comptes tenen l'obligació d'exercir les accions d'impugnació contra els acords socials que siguin contraris a la Llei o s'oposin als estatuts de la cooperativa.

28.4        Les accions d'impugnació dels acords nuls caduquen en el termini d'un any i les d’impugnació dels acords anul·lables al cap de quaranta dies, a comptar de la data de l'acord o, en tot cas, des de la data de la inscripció en el Registre de Cooperatives, en cas de que aquesta sigui obligatòria.

28.5        La interposició davant els òrgans socials dels recursos anteriors interromp els terminis de prescripció i de caducitat de les accions.

28.6        Els acords de les Assemblees de les seccions poden ser impugnats en els mateixos termes que els previstos la Llei i els presents Estatuts per a la impugnació dels acords de l'Assemblea General.

CAPÍTOL IV.2 El Consell Rector

Art. 29.- El Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan social de representació i govern de la Cooperativa, i exerceix la gestió social i la direcció d'acord amb els mandats i les directrius de l'Assemblea General, amb les facultats que defineixen els presents Estatuts i la legislació vigent.

Art. 30.- Composició del Consell Rector

30.1      El Consell Rector tindrà tres membres com a mínim, ampliable fins a trenta un membres, per decisió expressa de l’Assemblea General, en funció del nombre de socis de serveis, de treball i col·laboradors, així com, en funció del número de seccions territorials existents en la Cooperativa.

30.2        Els càrrecs del Consell Rector són els de president, dos vicepresidents, secretari, tresorer, i, en el seu cas, vocals. La distribució dels càrrecs entre els membres del Consell Rector serà acordada per l'Assemblea General que elegeixi o renovi el Consell Rector.

30.3        Cada secció territorial tindrà un representant al Consell Rector per cada vint-i-cinc (25) socis de serveis, amb un mínim de dos (2) representants per secció i un màxim de quinze (15) representants per secció, amb independència del nombre de socis que tingui la secció.

30.4      Sempre que al conjunt de la Cooperativa, i amb independència a la secció a la que pertanyin, hi hagi més de cent cinquanta socis col·laboradors, aquests tindran un representant en el Consell Rector. Si hi ha més de tres cents socis col·laboradors tindran dos representants en el Consell Rector. Els socis col·laboradors membres del Consell Rector seran escollits a proposta de les seccions territorials que tinguin més de cent socis col·laboradors.

30.5        Els socis i sòcies de treball tindran un representant al Consell Rector quan la Cooperativa tingui, com a mínim, deu socis de treball.

30.6        Les Assemblees de les seccions territorials proposaran a l’Assemblea General els candidats membres de la seva secció per ser membres del Consell Rector, segons la composició descrita  en el present article, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector i de conformitat amb el procediment previst en aquests Estatuts.

30.7        A efectes de còmput de representants al Consell Rector el nombre de socis es fixarà a partir del cens de socis de serveis, socis col·laboradors i socis de treball vigent a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.

Art. 31.- Durada, renovació i gratuïtat del càrrec de Conseller

31.1      Els càrrecs del Consell Rector tindran una durada de quatre anys, amb possibilitat de reelecció il·limitada.

31.2      La renovació parcial dels càrrecs del Consell Rector es realitzarà per meitats cada   dos anys, sense que coincideixin la presidència i la secretaria en la mateixa renovació i començant, a la primera renovació parcial, per la secretaria, juntament amb la meitat dels membres del Consell Rector per sorteig.

31.3      L’exercici del càrrec de Conseller no dóna dret a retribució. Tanmateix, les despeses i perjudicis que ocasioni l’exercici del càrrec es compensaran per la Cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

31.4      Encara que hagi finit el període per al qual van ésser elegits, els membres del Consell Rector continuen exercint el càrrec provisionalment fins que l’Assemblea General aprovi la seva renovació.

31.5      Si es produeix alguna vacant, l'Assemblea General, a proposta de l'Assemblea de secció a la que pertanyi el soci vacant,  elegirà la persona o persones que les hagin de cobrir. Tanmateix, el període de quatre anys establert per a la renovació del Consell Rector, serà aplicable per a la totalitat dels seus membres i comptarà des de la data de l’elecció del membre del Consell Rector que es substitueix.

Art.32.- Elecció i revocació

32.1      L'elecció dels membres del Consell Rector correspon a l'Assemblea General ordinària o d'extraordinària. Només podran ser elegits els socis que formin part dels Consells de Secció de les seccions territorials.

32.2      Des del moment de la convocatòria de les Assemblees de les seccions i fins cinc dies abans de la celebració de l'Assemblea General, es podran presentar candidats individuals o candidatures col·lectives, aquestes amb el suport del vint per cent dels vots socials, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector, respectant la representació de les seccions territorials i dels diferents tipus de socis, d’acord amb el previst per l’article 30 dels presents Estatuts. En cas de no haver-hi candidats, tots els socis elegibles en serien, mantenint, en qualsevol cas, la representació de les seccions territorials i dels diferents tipus de socis.

Art. 33.- Funcionament i acords

33.1      El Consell es reunirà quantes vegades convingui, per sol·licitud de qualsevol dels seus membres i, com a mínim, una vegada cada quatre mesos. Les reunions les convocarà el president amb cinc dies d’antelació. La convocatòria es farà per escrit, dirigit a tots els seu membres, i podrà cursar-se per via telemàtica.

33.2      El Consell Rector es constituirà vàlidament quan assisteixin a la reunió, com a mínim, la meitat més un dels seus components. Un membre del Consell Rector pot concedir la seva representació a un altre membre del Consell Rector, quan no pugui assistir a una reunió per causa justificada. En qualsevol cas, un membre del Consell Rector només pot representar a un altre membre i mai a més d’un. Podran celebrar-se reunions del Consell Rector per via telemàtica.

33.3      Al Consell Rector a cada membre li correspondrà un vot. Per prendre qualsevol decisió és necessària la presència de la meitat més un dels membres del Consell Rector. Els acords es prendran per consens i, si fos necessària la votació, per majoria de la meitat més un dels assistents. 

33.4      Els acords del Consell Rector que siguin contraris a la llei o als estatuts socials, o que lesionin, en benefici d’un soci o sòcia, o més d’un, o de terceres persones, els interessos de la Cooperativa, poden ésser impugnats segons el procediment establert per a la impugnació dels acords de l’Assemblea General regulat per la Llei. Els acords contraris a la Llei són nuls i la resta d’acords són anul·lables.

33.5      Tots els socis, inclòs els membres del Consell Rector, que hagin votat a favor de l’acord i els que s’hagin abstingut, estan legitimats per a exercir l’acció d’impugnació en el cas d’actes nuls. En quant als actes anul·lables, estan legitimats per a exercir l’acció d’impugnació un nombre mínim de socis del cinc per cent, els nomenats interventors de comptes, els membres del Consell Rector absents de la reunió en què es va adoptar l’acord i els assistents a la reunió que hagin fet constar en l’acta el vot contrari, així com les persones que hagin estat privades de vot il·legítimament.

33.6      El termini per a instar l’acció d’impugnació contra els acords del Consell Rector és de dos mesos des que s’ha conegut l’acord, sempre que no hagi transcorregut un any d’ençà de la data en què es va adoptar.

Art. 34.- Delegació de facultats del Consell Rector

El Consell Rector podrà delegar facultats en un o mes dels seus membres, als Consells de Secció, a les comissions i als apoderats que consideri convenient, amb els límits i el procediment legalment previstos.

Art.35.- Funcions dels càrrecs

35.1      La presidència assumirà, en nom de l'Assemblea General i el Consell Rector, la representació de la cooperativa i la presidència dels seus òrgans, les reunions dels quals convocarà. La presidència de les Assemblees de les seccions territorials correspon al president del Consell de Secció, qui ostenta per aquesta funció la delegació del Consell Rector.

35.2      La secretaria custodiarà els documents socials i formalitzarà els acords socials en les actes corresponents; amb la seva firma, amb el vist-i-plau de la presidència, certificarà els actes socials i donarà fe dels acords. En cas d’absència, substituirà a qui ostenti la presidència.

35.3      La tresoreria tindrà sota la seva responsabilitat la documentació econòmica i, amb els mitjans necessaris, portarà la comptabilitat i gestionarà la tresoreria, i als dits efectes, tindrà la facultat de signatura conjunta o indistinta dels documents necessaris per a l’exercici de les seves funcions, segons previst als presents estatuts o per acord del Consell o l'Assemblea.

35.4      Les vocalies, si n'hi ha, supliran els altres càrrecs en cas de necessitat o tindran al seu càrrec les funcions que específicament els delegui el Consell.

Art. 36.- Facultats

36.1      El Consell Rector tindrà com a indelegables les facultats que li atorgui l'Assemblea i les que li atorguen els presents Estatuts.

36.2      Són funcions indelegables del Consell Rector:

a) Donar i controlar les directrius de la gestió social i empresarial segons els mandats de l'Assemblea General. Els productes i serveis de COOP 57 son únics, per totes les seccions i per totes els socis, i han de ser aprovats pel Consell Rector.

b) Controlar permanentment la gestió.

c) Vetllar pel bon funcionament de les seccions territorials.

d) Vetllar pel bon funcionament de les comissions i desenvolupar els criteris de l’avaluació tècnics i socials aprovats per l’Assemblea que hagin d’aplicar aquestes comissions.

e) Convocar les reunions de l'Assemblea General i les Assemblees de les seccions territorials que precedeixin a les Assemblees.

f) Refusar el reemborsament de les aportacions el reemborsament de les quals podrà ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, segons el que estableix l’article 49.2.

g) Aprovar la incorporació de socis, sempre que hagi una proposta favorable de la secció territorial a la que el nou soci pertanyi, així com les baixes dels socis en els diferents supòsits previstos en els estatuts i la normativa vigent.

h) Aprovar la prestació de serveis que afectin a més d’una secció territorial i als que superen els límits de disposició d’actius previstos per cada secció. En aquests casos serà preceptiu informe tècnic que sol·licitarà el Consell Rector a les comissions tècniques corresponents.

i) Acordar el traspàs de fons d’una secció a un altre amb la fi de fomentar la solidaritat entre les seccions i potenciar el desenvolupament de les mateixes.

j) Exercir la potestat sancionadora.

k) Nomenar càrrecs directius o de gestió de la Cooperativa i atorgar-los poders per l’exercici de les funcions que se’ls deleguin. El nomenament del director o gerent de la Cooperativa requerirà la ratificació de l’Assemblea General. Pel nomenament dels demés càrrecs de gestió i l’atorgament de facultats a tots ells, inclòs el director o gerent de la Cooperativa, serà suficient l’acord del Consell Rector.

l) Concedir, modificar o revocar delegacions i poders, generals o especials, que s'inscriuran en el Registre de cooperatives i seran coneguts per l'Assemblea, a favor dels òrgans de gestió de les seccions territorials, de socis o tercers, per a la gestió ordinària de la Cooperativa, per a plets i per a les funcions de caràcter mercantil.

m) Presentar les memòries, informes, rendició de comptes i proposta d'assignació i imputació de resultats a l'assemblea ordinària i a qualsevol altra a la qual sigui requerit.

n) Autoritzar avals o fiances.

o) Designar i revocar lliurement els membres del Consell Assessor i el seu president.

 

CAPÍTOL IV. 3 Les Seccions Territorials. Assemblees de Secció i Consells de Secció.

Art. 37.- Seccions territorials

37.1      La Cooperativa s’organitza en seccions de caràcter territorial.

37.2        L’àmbit d’actuació de cada una de les seccions és el territori que decideixi l’Assemblea General que aprovi la constitució de la secció, on es troben domiciliats als socis pertanyent a la secció. 

37.3      Cada secció tindrà una seu social que funcionarà com a delegació territorial de la Cooperativa.

Art. 38.- Competència de les seccions territorials

38.1      Les seccions podran prestar els serveis enumerats a l’article tercer dels presents Estatuts als socis pertanyent a la secció, amb autonomia de gestió i amb patrimonis separats afectes als serveis oferts al territori de cada secció.

38.2      Cada secció portarà una comptabilitat separada que s’integrarà a la del conjunt de la Cooperativa.

38.3      La definició i les condicions dels serveis a prestar per la Cooperativa i les seves seccions seran aprovats anualment per l’Assemblea General de la Cooperativa, prèvia proposta del Consell Rector.

38.4      Les seccions territorials gestionaran de manera autònoma la prestació dels serveis oferts per COOP57, SCCL als socis pertanyent a la secció.

38.5      Cada Consell de Secció nomenarà una comissió tècnica i una comissió social per a l'avaluació dels serveis a prestar als socis pertanyent a la secció.

38.6      Les seccions podran realitzar accions de difusió i comunicació de l’activitat cooperativitzada per a la captació de nous socis de serveis i la promoció dels serveis oferts, dins l’àmbit territorial i en el marc de l’estratègia comercial aprovada per l’Assemblea General.

38.7      Els Recursos aportats pels socis pertanyent a una secció estaran afectats a l’activitat de cada secció, mitjançant un reglament de règim intern es regularà el sistema de control de la gestió dels serveis prestats per les seccions, el control de risc i el coeficient de caixa general.

38.8      Cada secció tindrà un pressupost propi i realitzarà el seu propi control pressupostari. Els pressupostos de les seccions seran aprovats per l'Assemblea de cada secció, comunicats al Consell Rector i integrats en els pressupost general de la Cooperativa. El pressupost general de la Cooperativa proposat pel Consell Rector serà aprovat per l'Assemblea General. 

38.9        Cada secció elaborarà el seu pla de treball. Els plans de treball de les seccions es comunicaran al Consell Rector i s’incorporaran al pla de treball general de la Cooperativa que serà aprovat per l’Assemblea General. En el pla de treball de cada secció deurà constar la previsió dels fons necessaris per les activitats de la Cooperativa que integren a totes les seccions.

38.10     Cada secció elaborarà la seva memòria anual d’activitats, que serà remesa al Consell Rector per ser inclosa a la memòria anual d’activitats de la Cooperativa i aprovada per l’Assemblea General.

38.11     La secció territorial és la responsable dels serveis prestats als socis de la secció i respon de les possibles morositats en els termes previstos en els presents estatuts.

38.12     L’Assemblea General desenvoluparà en un Reglament de Règim Intern les normes de funcionament de les seccions.

Art. 39.- Composició de les seccions territorials

39.1      Són membres de cada una de les seccions territorials:

a)     els socis de serveis que estiguin domiciliats i que realitzin la seva activitat principal al territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la secció,

b)    els socis col·laboradors que tinguin el seu domicili al territori corresponent a l’àmbit           d’actuació de la secció i

c)     els socis de treball que treballin en l’àmbit geogràfic de la secció, desenvolupant l’activitat de la secció.

39.2      Els socis de serveis, col·laboradors o de treball, domiciliats on no existeixi una secció territorial de COOP57 formaran part de la secció que proposin i aprovi el Consell Rector.

Art. 40.- Assemblees de les seccions

40.1      Els socis pertanyent a cada una de les seccions es reuniran en l’Assemblea de la seva secció.

40.2      A les Assemblees de cada secció als socis de ple dret els correspondran un vot per soci.

40.3      Als socis col·laboradors els correspondrà un vot per soci, amb el límit següent: el total dels vots dels socis col·laboradors, membres de la secció, no podrà superar el vint-i-cinc per cent dels vots totals de l'Assemblea de la secció.

40.4      Als socis de treball, si n’hi ha, els correspondrà un vot per soci, amb la següent limitació: el total dels vots dels socis de treball no podrà superar el cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea de la secció.

40.5      El Consell Rector de la Cooperativa convocarà l’Assemblea de cada una de les seccions amb una antelació mínima de trenta dies abans de la celebració de l’Assemblea General i amb el seu mateix ordre del dia, mitjançant anunci al domicili social, anunci a la seu de la secció i escrit enviat a tots els socis, per el qual es podran emprar mitjans telemàtics.

40.6      L’Assemblea de la secció també es convocarà a petició del Consell de Secció o del deu per cent, com a mínim, dels socis membres de la secció, dirigida al Consell Rector de la Cooperativa, que n’haurà de cursar la convocatòria amb l’Ordre del Dia proposat pels sol·licitants, abans de transcorregut un mes, des de la data de la recepció de la sol·licitud de convocatòria.

40.7      Les Assemblees de les seccions es celebraran a la seu de cada una de les seccions.

40.8      Els acords de l’Assemblea de la secció respectaran la Llei, els presents estatuts, els reglaments de règim intern i els acords del Consell Rector i de l’Assemblea General de la Cooperativa. Tots els socis de la Cooperativa estan obligats al compliment de les obligacions que es derivin del marc normatiu de la Cooperativa. Dins d’aquest marc normatiu, els acords de les Assemblees de les seccions vinculen als socis de la secció que els han adoptat, en l'àmbit de competències pròpies de la secció.

40.9      Les majories necessàries per adoptar els acords a les Assemblees de les seccions seran les mateixes que les establertes per a l’Assemblea General.

40.10    Les Assemblees de secció seran presidides per qui ostenti la presidència del Consell de Secció, qui ostenta la delegació del Consell Rector.

40.11    Actuarà com a secretari de l’Assemblea qui ostenti la secretaria del Consell de Secció.

40.12    De la reunió de l’Assemblea de la secció s’aixecarà un acta que serà aprovada en el mateix acte o dins els quinze dies següents a la celebració de la reunió, signada per dos interventors d’acta escollits per l’Assemblea de la secció d’entre els socis assistents, i per les persones que hagin ostentat la presidència i la secretaria de la reunió.

40.13    Cada Assemblea de secció elegirà els delegats que assistiran a l’Assemblea General. Els delegats hauran de ser socis, socis col·laboradors o socis de treball pertanyent a la secció i que hagin assistit a l’Assemblea de la secció que els elegeixi.

40.14     El nomenament de delegats es farà per totes les Assemblees Generals que es celebrin durant l’any en que siguin escollits i seran elegits a la primera Assemblea de Secció que es porti a terme  cada any. L’elecció dels delegats es farà per majoria simple dels assistents, resultant elegits els delegats amb major número de vots. La delegació finalitzarà un cop aprovades les actes de les Assemblees Generals de l‘any en que hagin estat escollits. Els delegats sectorials votaran a l’Assemblea General en el sentit del resultat de les votacions realitzades a l’Assemblea sectorial i de conformitat amb els acords adoptats per la secció.

40.15    Per cada deu (10) socis de serveis de cada secció s’escollirà un delegat, entre els socis de serveis de la secció. A cada delegat dels socis de serveis li correspondrà un vot i podrà exercir, com a màxim, un vot delegat a més a més del que li correspongui.

40.16    Per cada cent (100) socis col·laboradors de cada secció s’escollirà un delegat, entre els socis col·laboradors de la secció. A cada delegat dels socis col·laboradors li correspondran un vot, amb la limitació següent: els vots dels delegats dels socis col·laboradors no podran superar el vint-i-cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea General. Les seccions que no arribin a tenir cent socis col·laboradors escolliran un delegat entre els seus socis col·laboradors, de manera que cada secció on hi hagin socis col·laboradors tingui, com a mínim, un delegat dels socis col·laboradors de la secció a l’Assemblea General.

40.17     Per cada deu socis de treball de la cooperativa s’escollirà un delegat entre els socis de treball, amb independència de la secció a la que pertanyin. A cada delegat dels socis de treball li correspondran un vot, amb el límit de no superar el cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea General.

40.18    A efectes de còmput del nombre de delegats que deuran assistir a l’Assemblea General el nombre de socis es fixarà a partir del cens de socis de serveis, socis col·laboradors i socis de treball vigent a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.

Art. 41.- Consell de Secció

41.1      Cada secció tindrà un Consell de Secció, que té per finalitat impulsar i fomentar la participació dels socis i sòcies de la secció i la coordinació de la secció amb la resta de la Cooperativa.

41.2      El Consell de Secció estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de 17 socis, que podran ser socis de serveis, socis col·laboradors o socis de treball, membres de la secció, sempre en número senar. L’Assemblea de la secció nomenarà els membres del Consell de Secció.

41.3      Les seves funcions seran les de dirigir la gestió de la secció i prendre els acords de caràcter executiu en els àmbits d’activitat on la secció sigui competent, dins el marc de la Llei, els presents Estatuts, els Reglaments de Règim Intern, els acords de l’Assemblea General, els acords del Consell Rector i els acords de l’Assemblea de la secció. Les decisions del Consell de Secció vinculen als socis de la seva secció. Les funcions dels consells de secció seran desenvolupades en un Reglament de Règim Intern aprovat per l’Assemblea General.

41.4      El Consell de Secció funcionarà com un òrgan d’administració col·legiat. L’Assemblea de Secció en el moment de l’elecció dels seus membres nomenarà entre ells un President, un Secretari i un Tresorer. Per prendre qualsevol decisió farà falta l’assistència de la meitat més un dels membres del Consell de Secció. Els acords el prendran per consens i, si fes falta votació, per majoria de la meitat més un dels vots assistents. La presidència tindrà vot de qualitat en cas d’empat. El seu funcionament intern es regirà per les mateixes normes que el Consell Rector de la Cooperativa, en allò que li siguin aplicables, dins de l’àmbit de les seves competències.

Art. 42.- Constitució de seccions territorials

42.1      Un mínim de quinze socis de serveis, domiciliats a la mateixa Comunitat Autònoma, territori o àmbit geogràfic comú, podran sol·licitar al Consell Rector de la Cooperativa la constitució d’una secció territorial. El Consell Rector sotmetrà l'aprovació de la constitució de la secció a la propera Assemblea General que es celebri.

42.2      Per a la constitució d’una secció caldrà l’acord de l’Assemblea General adoptat amb el vot favorable de dues terceres parts del vot social assistent.

42.3      Mentre no es constitueixin en seccions territorial els socis domiciliats i que realitzin la seva activitat principal fora de Catalunya seran membres de la secció territorial que acordi el Consell Rector de la Cooperativa a proposta del soci afectat o en l’acord de la seva admissió com a soci.

Art. 43.- Dissolució de seccions territorials

43.1      Les seccions es poden dissoldre per haver-se quedat amb menys de deu socis, per decisió de la seva Assemblea sectorial o per acord de l’Assemblea General de la Cooperativa, proposat pel Consell Rector de manera motivada.

43.2      El Consell Rector podrà proposar a l’Assemblea General la dissolució d’una secció quan la secció actuï fora del seu marc normatiu, en contra de la Llei, els Estatuts, els Reglaments de Règim Intern o els acords dels òrgans socials de la Cooperativa, quan la secció actuï en benefici d’un o més socis o de tercers, en detriment dels interessos generals de la Cooperativa, quan la secció actuï de manera negligent posant en perill l’estabilitat econòmica i/o social de la Cooperativa, quan la secció estigui integrada per menys de deu socis o quan la secció es trobi en una situació d’inactivitat o impossibilitat de funcionament amb independència de quina sigui la causa de la inactivitat.

43.3      Un representant del Consell Rector exposarà a l’Assemblea General les causes que motivin la dissolució de la secció. Seguidament, un delegat de la secció presentarà les al·legacions que consideri convenients a l’Assemblea. La dissolució de la secció requerirà el vot favorable de la meitat més un dels vots socials assistents. Els delegats de la secció que hagin assistit a l’Assemblea General s’abstindran de votar, tot i que els seus vots computaran per al càlcul del quòrum i la majoria requerits.

43.4      A proposta del Consell Rector l’Assemblea General aprovarà el destí del patrimoni de la secció, l’assumpció de les operacions sectorials en curs, per una o més seccions i, en el seu cas, la incorporació dels socis de la secció dissolta a una o varies seccions en actiu.

43.5      Quan la causa de la dissolució sigui imputable als socis de la secció i pugui ser objecte de falta sancionable, el Consell Rector, amb independència de la proposta de dissolució de la secció, obrirà i tramitarà els expedients sancionadors que consideri necessaris contra els socis que consideri presumptament infractors, d’acord amb la Llei i els Estatuts vigents de la Cooperativa.

 

CAPÍTOL IV.4 La Intervenció de comptes.  El Consell assessor. L’auditoria de Gestió interna. Les comissions tècniques i socials

Art. 44.- La intervenció de comptes

44.1      La persona interventora de comptes serà nomenada per l’Assemblea General d’entre els socis de serveis, i exercirà el seu càrrec per un període de dos anys. Així mateix, es nomenarà una persona suplent en les mateixes condicions. Quan la cooperativa tingui més de cinc cents socis de serveis l’Assemblea General podrà decidir ampliar el nombre d’interventors de comptes fins a tres.

44.2      L'exercici del càrrec d'interventor és gratuït, però la Cooperativa li abonarà les despeses que s'originin com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions.

44.3        La condició d’interventor o interventora de comptes és incompatible amb la de membre del Consell Rector, director o gerent o parent dels mateixos, fins al quart grau de consanguinitat o fins al segon grau d’afinitat, excepte, en aquest darrer cas, que l’Assemblea ho autoritzi expressament.

44.4      L'interventor exercirà la funció de control i vigilància dels comptes d'acord amb la legislació vigent, els Estatuts i els acords socials.

44.5      L’interventor de comptes presentarà a l’Assemblea General un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables que s’hagin de sotmetre preceptivament a l’Assemblea General perquè, si escau, els aprovi. L’interventor disposa, per elaborar el seu informe, d’un termini màxim d’un mes, a comptar de la data en què el Consell Rector li hagi lliurat la documentació pertinent. L’esmentat informe es posarà a disposició dels socis de la Cooperativa, perquè el puguin consultar, com a mínim, quinze dies abans de la celebració de les Assemblees preparatòries de cada secció i, com a mínim, trenta dies abans de la celebració de l'Assemblea General que els hagi d'aprovar, juntament amb la documentació que integri els comptes anuals.

44.6      L'interventor podrà comprovar en qualsevol moment tota la documentació de la Cooperativa que sol·liciti i el Consell Rector estarà obligat a facilitar-li durant els cinc dies hàbils següents a la data de la sol·licitud.

Art. 45.- El Consell Assessor.

45.1      Es podrà crear un òrgan consultiu que tingui  per  finalitat assessorar a l’Assemblea, al Consell Rector, o als òrgans de la cooperativa que designi el Consell Rector per tal de facilitar la seva activitat i presa de decisions. Serà creat per acord del Consell Rector que n’informarà a la primera assemblea que hi hagi des del moment de la seva posta en marxa. Per reglament de règim interior es regularà el seu funcionament.

45.2      Els seus membres i el president del Consell Assessor seran  designats i revocats lliurement pel Consell Rector. Hauran de ser persones vinculades al mon de l’economia solidària i coneixedors de les finalitats i activitats de Coop57. En qualsevol cas en formaran part  una persona de la comissió Tècnica i una persona de la Comissió Social.

Art.46.- Auditoria de gestió interna

46.1        El Consell Rector podrà nomenar una persona que exercirà la funció d’interventora de la gestió interna.

46.2        La persona nomenada auditor de gestió interna tindrà per funció examinar els procediments i el funcionament de les seccions territorials, per detectar possibles carències i proposar millores.  El seu àmbit d’actuació es refereix al compliment de la normativa, els Estatuts, els acords dels òrgans de la Cooperativa i, de forma especial, la prevenció i detecció de riscos.

46.3        L’auditor haurà de presentar, com a mínim, anualment, un informe al Consell Rector. L’informe relatiu a l’any natural anterior haurà de ser lliurat al Consell Rector dins del primer trimestre de l’any següent.

Art. 47.- Comissions tècniques

47.1        El Consell de secció nomenarà una comissió tècnica que serà l’encarregada d’avaluar els serveis a prestar als socis de la secció, de conformitat amb els criteris de valoració aprovats per l’Assemblea i desenvolupats pel Consell Rector.

47.2        Aquestes comissions estaran integrades per un mínim de tres (3) membres i un màxim de disset (17) membres, nomenats entre persones de reconegut prestigi en el territori, amb experiència i coneixements en la gestió econòmica i financera, i que comparteixin els principis cooperatius, de les entitats d’economia social i de les finances ètiques i solidàries.

47.3        La composició, el funcionament i les funcions de les comissions tècniques seran desenvolupades en un Reglament de Règim Intern.

Art.48.- Comissions socials

48.1        En Consell de secció nomenarà una comissió social que serà l’encarregada d’avaluar els serveis a prestar als socis de la secció, de conformitat amb els criteri de valoració aprovats per l’Assemblea i desenvolupats pel Consell Rector.

48.2        Aquestes comissions estaran integrades per un mínim de tres (3) membres i un màxim d’onze (11) membres, nomenats entre persones de reconegut prestigi en el territori, amb experiència en projectes d’economia social o amb coneixement de l’àmbit de l’economia social i que comparteixin els principis cooperatius, de les entitats d’economia social i de les finances ètiques i solidàries.

48.3      La composició, el funcionament i les funcions de les comissions tècniques seran desenvolupades en un Reglament de Règim Intern.

CAPÍTOL V RÈGIM ECONÒMIC DE LA COOPERATIVA

Art. 49.- Capital Social

49.1      Es fixa un capital social mínim de 27.045.- €, íntegrament subscrit i desemborsat. 

49.2      El capital social estarà constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i, en el seu cas, de les persones sòcies de treball:

a)     Les aportacions obligatòries dels socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es consideren com a aportacions el reemborsament de les quals podrà ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.

b)    Les aportacions voluntàries dels socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es consideren com a aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa.

49.3      Les aportacions al capital dels socis i sòcies s’acreditaran mitjançant títols nominatius. Les dels socis i sòcies col·laboradors i, en el seu cas, les de les persones sòcies de treball, s'acreditaran mitjançant títols nominatius especials. Tots els títols tindran un valor nominal equivalent al valor de l’aportació mínima obligatòria al capital social. Els títols corresponents a les aportacions voluntàries al capital social tindran el valor que els doni l’acord social de la seva admissió.

49.4      Les aportacions al capital social dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es comptabilitzaran separadament.

49.5      Les aportacions ho seran en la moneda en curs legal, però ho poden ser també en béns o drets amb la forma i requisits regulats per la Llei.

Art. 50.- Aportacions obligatòries

50.1      L'aportació obligatòria al capital social per adquirir la condició de soci o sòcia de serveis es fixa en nou-cents un euros amb cinquanta dos cèntims d’euro, (901,52.- €). En el moment de formalitzar la subscripció, els socis i sòcies de serveis hauran de desemborsar almenys un 25% de llur aportació obligatòria, i la resta en el termini màxim d’un any.

50.2      L'aportació obligatòria al capital social dels socis i sòcies col·laboradors es fixa en tres-cents euros (300.- €), que haurà de ser desemborsada en la seva totalitat en el moment de la subscripció.

50.3      L'aportació obligatòria al capital social de les persones sòcies de treball s'estableix en nou-cents un euro, amb cinquanta-dos cèntims d’euro (901,52 €). En el moment de formalitzar la subscripció, els socis i sòcies de treball hauran de desemborsar almenys un 25% de llur aportació obligatòria, i la resta en el termini màxim de quatre anys. 

50.4      L'assemblea, per majoria de dues terceres parts dels vots socials assistents, podrà aprovar l'increment de les aportacions obligatòries, fixant-ne la quantia, el termini i les condicions. Els socis que anteriorment hagin fet aportacions voluntàries poden aplicar-les a atendre les aportacions obligatòries exigides.

50.5      Els socis i sòcies disconformes amb la realització de la nova aportació obligatòria al capital social poden causar baixa voluntària justificada, sempre que hagin votat en contra i hagin fet constar la seva oposició a l’acord a l’acta de l’Assemblea corresponent, o no hagin pogut assistir a l’Assemblea per causa justificada, i si ho demanen dins el termini d’un mes a comptar a partir de la data d’adopció de l’acord. En aquest cas no els és exigible fer les noves aportacions.

50.6      Les aportacions obligatòries no produeixen interessos. Podran ser regularitzades anualment d’acord amb el que preveu la normativa cooperativa.

50.7      Si l’assemblea general acorda el repartiment de retorns, les aportacions previstes a l’article 49.2 dels socis i sòcies de serveis, els socis i sòcies col·laboradors i les persones sòcies de treball que hagin causat baixa a la cooperativa i el reemborsament de les quals hagi estat refusat pel consell rector, tindran preferència per a percebre el retorn aprovat segons el que s’estableix en els articles 50.6 i 58.3.

50.8      La quantia de les aportacions obligatòries dels nous socis i sòcies no pot excedir l’efectuada per aquells que ja ho son, amb les corresponents actualitzacions, aplicant l’índex de preus al consum, de conformitat amb el que preveu la Llei.

Art. 51.- Aportacions voluntàries

51.1      L'Assemblea General, per majoria simple, pot aprovar la subscripció d'aportacions de capital, en forma voluntària, per part dels socis, sempre que es faci la subscripció en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de l’acord, i el seu desemborsament en el moment de la subscripció.

51.2      Les aportacions voluntàries al capital social podran produir interessos, amb els límits legals, sempre i quan ho estableixi l’acord d’emissió.

Art. 52.- Transmissió de les aportacions

Les aportacions només es poden transmetre:

a) Per actes entre vius, entre socis, previ oferiment de transmissió publicat al taulell d’anuncis del domicili social amb una antelació mínima de quinze dies i donant avís al Consell Rector en el termini màxim de vint dies des de la data de al transmissió. El soci transmetent haurà de conservar, com a mínim, l’aportació obligatòria al capital social.

b) Per successió per causa de mort, segons previst per la Llei.

Art. 53.- Prestacions i finançament que no formen part del capital social

53.1   L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés i periòdiques, amb els límits i condicions que estableix la llei. En cap cas aquestes quotes integraran el capital social ni seran reintegrables. La quantia de les quotes pels nous socis no pot ésser superior a les aportades pels socis antics, a partir de l’aprovació de l’establiment de les quotes per l’Assemblea General, actualitzades d’acord amb l’índex de preus de consum.

53.2     El pagaments per a l’obtenció dels serveis cooperativitzats i, en general, les   contraprestacions derivades dels esmentats serveis, no integren el capital social i estaran subjectes a les condicions fixades o contractades amb la societat Cooperativa.

53.3   L’Assemblea General podrà acordar l’admissió de finançament voluntari dels socis, sigui quina sigui la seva modalitat jurídica i en el termini i condicions que s’estableixin en el propi acord. Aquest finançament no integrarà el capital social.

53.4   La Cooperativa, previ acord de l’Assemblea General, podrà emetre obligacions, amb els requisits establerts per la llei.

Art. 54.- Altres formes de finançament extern

L’Assemblea General podrà acordar l’emissió de títols participatius de conformitat amb allò establert a la legislació vigent i amb les condicions que estableixi l’acord d’emissió.

Art. 55.- La Secció de Crèdit

55.1   L’Assemblea General podrà constituir una Secció de Crèdit de la Cooperativa, amb els límits, requisits i formalitats legals.

55.2   Les normes de funcionament de la secció de crèdit seran establertes per l’Assemblea General, mitjançant l’aprovació d’un Reglament específic.

Art. 56.- Exercici econòmic i comptabilitat

56.1   L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural.

56.2   Per a cada exercici es confecciona l'inventari, el balanç, el compte de resultats i la memòria.

56.3   El balanç i el compte de resultats han de reflectir amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Cooperativa i els excessos de percepció que hi hagi hagut durant l'exercici o la pèrdua soferta.

56.4   Les partides del balanç es valoren d'acord amb criteris objectius que garanteixin els interessos a tercers i seguint els principis que exigeixen una gestió econòmica de la Cooperativa ordenada i prudent. S'ha de mantenir una continuïtat en els criteris de valoració, que no poden ésser canviats sense causa raonada.

56.5   Els comptes anuals, junt amb l’informe de la intervenció de comptes es dipositaran al Registre de Cooperatives, dins els dos mesos següents a la data en que hagin estat aprovats per l’Assemblea General. 

Art. 57.- Determinació dels resultats de l'exercici econòmic

57.1      El balanç de les cooperatives pot ésser regularitzat en els mateixos termes i amb els mateixos beneficis que s’estableixin per a les societats mercantils.

57.2      La determinació dels resultats de l’exercici econòmic s’ha de fer de conformitat amb la normativa general comptable, tenint en compte que es consideren deduccions específiques per a fixar l’excedent net de l’exercici econòmic les següents:

a)  L’import dels béns lliurats pels socis per a la gestió i el funcionament de la  Cooperativa.

b)  L’import de les bestretes laborals dels socis de treball.

c)  Els interessos que es deuen als socis per llurs aportacions al capital social.

57.3      Per a determinar els resultats extracooperatius, s’ha d’imputar als ingressos derivats d’aquestes operacions, a més de les despeses específiques necessàries per a obtenir-los, la part que, segons criteris d’imputació fonamentats, correspon a les despeses generals de la Cooperativa.

Art. 58.- Aplicació dels excedents

58.1      Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han de destinar, almenys, els percentatges següents:

a)    A tots els efectes, el 30%, al fons de reserva obligatori, i el 10%, al fons d’educació i promoció cooperatives.

b)    El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de reserva obligatori.

c)    El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o immaterial, al fons de reserva obligatori.

58.2      Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost sobre societats, s’ha de destinar, almenys, un 50% al fons de reserva obligatori.

58.3      Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els impostos exigibles, s’han d’aplicar, de conformitat amb el que acordi l’Assemblea General ordinària, de la manera següent:

a)   Al retorn cooperatiu dels socis, en funció de l’activitat cooperativitzada que realitzi cada soci o sòcia. El retorn cooperatiu corresponent a cada soci o sòcia es pot incorporar a la seva aportació al capital social, amb l’increment corresponent a la part de cadascú, o es pot satisfer directament després de l’aprovació del balanç de l’exercici. L’Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius per anticipat, a proposta del Consell Rector i amb l’informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l’auditoria.

Els socis que hagin causat baixa a la cooperativa i el reemborsament de les aportacions obligatòries dels quals hagi estat refusat pel consell rector percebran el retorn cooperatiu abans que la resta de socis.

b)   Al retorn cooperatiu dels socis i sòcies de treball, en funció de l’activitat cooperativitzada computada sobre la jornada de treball realitzada durant l’exercici, sempre que el percentatge dels excedents abans d’impostos sobre els ingressos superi el percentatge de la remuneració de les aportacions voluntàries de socis i socis col·laboradors a tres anys. El volum total destinat al reton cooperatiu dels socis de treball serà, com a màxim, igual que el destinat al fons d’educació i promoció cooperatives. El volum individual destinat a cada soci de treball no podrà superar el 4% del total dels beneficis abans d’impostos. El retorn cooperatiu corresponent a cada soci o sòcia es pot incorporar a la seva aportació al capital social, amb l’increment corresponent a la part de cadascú, o es pot satisfer directament després de l’aprovació del balanç de l’exercici. L’Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius per anticipat, a proposta del Consell Rector i amb l’informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l’auditoria.

Els socis i sòcies de treball que hagin causat baixa a la cooperativa i el reemborsament de les aportacions obligatòries dels quals hagi estat refusat pel consell rector percebran el retorn cooperatiu abans que la resta de socis i sòcies de treball.

c)   A dotació a fons de reserva voluntaris, amb caràcter repartible o irrepartible, segons acordi l’Assemblea General que aprovi la dotació a aquest fons, a proposta del Consell Rector.

d)   La Cooperativa, per acord de l’Assemblea General ordinària, prèvia proposta del Consell Rector, aplicarà la part del resultat de la regularització del balanç que no s’hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, a l’actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l’increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s’estimi convenient, respectant les limitacions que, en relació a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la Cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s’ha d’aplicar, en primer lloc, a compensar-les, de conformitat amb el règim legal d’imputació de pèrdues.

Art. 59.- Imputació de les pèrdues

59.1      Per decisió de l’Assemblea les pèrdues es poden imputar a un compte especial, per a amortitzar-les, amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei.

59.2      Per a la imputació de les pèrdues, cooperatives o extracooperatives, la Cooperativa s’ha de regir pels criteris següents:

a)    Fins al 50% de les pèrdues es poden imputar al fons de reserva obligatori. Si per a la imputació de pèrdues s’ha utilitzat, totalment o parcialment, el fons de reserva obligatori, no s’han d’aplicar, imputar o repartir els retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi recuperat la quantia d’abans d’haver-lo utilitzat.

b)    Totes les pèrdues es poden imputar als fons de reserva voluntaris.

c)    La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s’imputa als socis en proporció a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascun d’aquests amb la Cooperativa. Si aquests serveis o operacions realitzats fossin inferiors als que, com a mínim, està obligat a realitzar cada soci o sòcia, la imputació de les pèrdues esmentades s’ha de fer proporcionalment a l’activitat cooperativitzada mínima obligatòria. Pels socis i sòcies de treball s’aplicarà el mateix criteri establert l’aplicació del retorn cooperatiu (art. 58.3, b) i en funció de l’activitat cooperativitzada computada sobre la jornada de treball.

59.3      Les pèrdues imputades a cada soci o sòcia s’han de satisfer directament, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social.

59.4      Les pèrdues que, un cop passat el termini previst al paràgraf anterior, quedin sense compensar han d’ésser satisfetes directament pel soci o sòcia en el termini d’un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s’insta la fallida de la Cooperativa o s’acorda l’increment d’aportacions socials.

Art. 60.- Fons de reserva obligatori

60.1      El fons de reserva obligatori és irrepartible entre els socis, i té la finalitat de consolidar econòmicament la societat.

60.2      El fons de reserva obligatori està constituït per:

a)       El percentatge sobre els excedents nets de cada exercici previst en els presents estatuts socials, d’acord amb la llei.

b)        Els beneficis extracooperatius.

c)       Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en cas de baixa del soci.

d)       Les quotes d’ingrés i les periòdiques.

e)       El corresponent percentatge sobre el resultat de la regularització del balanç, d’acord amb la legislació vigent.

Art. 61.- Fons d’educació i promoció cooperatives

61.1      El fons d’educació i promoció cooperatives es destina a:

a)    La formació dels socis de treball i dels treballadors en els principis i les tècniques   cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.

b)     La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

c)     L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

d)    El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si s’escau, la Cooperativa.

61.2      La dotació del fons d’educació i promoció cooperatives, previ acord de l’Assemblea General al respecte, pot ésser aportada sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una federació de cooperatives, a cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d’aquesta reserva.

61.3      El fons d’educació i promoció cooperatives, que és irrepartible entre els socis i és inembargable, es constitueix amb:

a)    Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius.

b)    Les sancions de caràcter econòmic que per via disciplinària la Cooperativa imposi als socis.

c)    Les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut dels socis o de terceres persones per al compliment dels fins propis d’aquest fons.

61.4      L’Assemblea General establirà les línies bàsiques d’aplicació del fons d’educació i promoció cooperatives, les dotacions del qual han de figurar en el passiu del balanç separadament d’altres partides.

CAPITOL VI DEL RÈGIM DELS SOCIS DE TREBALL

Art. 62.- Règim del socis de treball

62.1      Els socis de treball són aquelles persones físiques que, en la seva qualitat de socis, aporten a la Cooperativa el seu treball personal.

62.2      El seu règim està regulat pels presents Estatuts en allò que els hi sigui aplicable, pel Reglament de Règim Intern, pels acords de l’Assemblea General, per les normes legals relatives als socis de treball de les cooperatives i, subsidiàriament, per la normativa relativa als socis treballadors de les Cooperatives de Treball Associat.

62.3      El Reglament de Règim Intern i, en el seu defecte, els acords de l’Assemblea General, regularan el règim de les prestacions dels socis de treball i la seva classificació laboral, fixaran les bestretes laborals, i desenvoluparan les normes relatives al règim disciplinari d’aquests socis.

Art. 63.- Alta de socis de treball

63. Qualsevol treballador o treballadora que dugui a terme activitats de caràcter indefinit, amb una jornada mínima de 30 hores setmanals i amb una antiguitat mínima de sis mesos podrà sol·licitar l’alta com a soci o sòcia de treball, dirigint un escrit motivat al Consell Rector. Les treballadores i treballadors que reuneixin les circumstàncies anteriors i tinguin jornada reduïda temporalment per causa legal podran igualment sol·licitar l’alta com a sòcia o soci de treball. Excepcionalment el Consell Rector podrà admetre socis o sòcies de treball a treballadors o treballadores amb jornada habitual inferior a 30 hores setmanals sempre que duguin a terme tasques de caràcter indefinit i tinguin una antiguitat mínima de sis mesos.

Els treballadors o treballadores que deixin de treballar a la cooperativa perdran automàticament la condició de socis o sòcies, amb dret a devolució del capital social aportat en igualtat de condicions que la resta d’associats, incloent el previst en l’article 49.2 dels estatuts.

Art. 64.- Retribucions mínimes

64.1   La bestreta laboral dels socis de treball serà, com a mínim, igual al 70% de les retribucions satisfetes a l’àmbit territorial de la Cooperativa per igual treball i, en tot cas, no inferior a l’import del salari mínim interprofessional.

64.2   Les pèrdues determinades en funció de l’activitat cooperativitzada de prestació de treball, desenvolupada pels socis de treball, s’imputaran al Fons de Reserva i, en el seu defecte, als socis de servei, en la quantia necessària per a garantir als socis de treball la compensació mínima a què fa referència el paràgraf anterior.

Art. 65.- Aportacions al capital social

El règim d’aportacions al capital social, la seva quantia i règim de desemborsament és l'establert pels  presents Estatuts.

Art. 66.- Participació del excedents

66.1   L’Assemblea General que acordi la distribució dels excedents decidirà la part dels mateixos atribuïbles a cada soci, tenint en compte la seva participació individual en l’activitat de la Cooperativa, i atenent a les necessitats econòmico-financeres de la mateixa, tant en aquell moment com en un futur pròxim.

66.2   Els excedents podran aplicar-se en qualsevol de les modalitats previstes per la Llei.

Art. 67.- Règim d’afiliació a la Seguretat Social

Els socis de treball estaran afiliats al Règim General de la Seguretat Social.

CAPÍTOL VII MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Art. 68.- Modificació, fusió, escissió i transformació

68.1      Per modificar els estatuts o aprovar la fusió, escissió o transformació, en una altra forma societària, de la Cooperativa, caldrà el vot favorable de dos terceres parts dels vots socials assistents a l’Assemblea General extraordinària, especialment convocada a l’efecte.

68.2      En relació amb la modificació dels estatuts, el Consell Rector farà arribar a tots els socis, junt amb la convocatòria de l’assemblea, el redactat vigent i el nou redactat dels articles, la modificació dels quals es sotmet a la votació de l’assemblea.

68.3      El Consell Rector exposarà en una memòria, que facilitarà a tots els socis junt amb la convocatòria de l’assemblea, la necessitat econòmica i social de prendre els acords de fusió, escissió o transformació, les característiques de la mateixa i la situació resultant per a la Cooperativa i els socis, en relació amb els seus drets i obligacions davant la mateixa.

Art.69.- Dissolució i liquidació

69.1      Són causes de dissolució de la Cooperativa:

a)   La consecució de l’objecte social, o la impossibilitat de realitzar-lo. S’entendrà que hi ha impossibilitat de realitzar l’objecte social de la Cooperativa si es produeix la paralització o la inactivitat, durant dos anys consecutius, dels òrgans socials o la interrupció, sense causa justificada, de l’activitat Cooperativa.

b)   La voluntat dels socis, manifestada mitjançant un acord de l’Assemblea General adoptat pel vot favorable de dos terços dels assistents.

c)   La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per a constituir la Cooperativa, si es manté durant més d’un any.

d)    La reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o estatutàriament, si es manté durant més de sis mesos.

e)   La fusió, l’escissió o la transformació de la Cooperativa.

f)    El concurs o la fallida, segons correspongui, de la Cooperativa, sempre que ho acordi l’Assemblea General, com a conseqüència de la resolució judicial que la declari.

g)    Qualsevol altra causa legal o estatutària.

69.2      La societat Cooperativa dissolta conserva la personalitat jurídica mentre se’n fa la liquidació. Durant aquest període s’ha d’afegir a la denominació social l’expressió "en liquidació".

69.3      Els acords de la dissolució d’una Cooperativa, o la resolució judicial, si s’escau, a més d’inscriure’s en el Registre de Cooperatives, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos diaris de gran difusió a Catalunya. L’acord publicat ha d’incloure el nomenament del liquidador o liquidadora o els liquidadors de la societat.

Art.70.- Nomenament dels liquidadors

70.1      Amb l’adopció de l’acord de dissolució d’una Cooperativa s’ha d’obrir el període de liquidació, i el Consell Rector, la intervenció de comptes i la gerència, si n’hi ha, cessen en les funcions respectives.

70.2      L’assemblea que acordi la dissolució nomenarà un o tres liquidadors, preferentment entre els socis. En cas de que es nomenin tres l’assemblea decidirà si seran solidaris o mancomunats. Si cap soci volgués acceptar el càrrec, els ha de nomenar entre persones físiques o jurídiques que no en siguin sòcies.

70.3      En el cas que l’assemblea no nomeni liquidadors, d’acord amb el que estableix l’apartat 2 anterior del present article, els membres del Consell Rector adquireixen automàticament aquesta condició.

70.4      Si es produeix alguna de les causes de dissolució i l’Assemblea General no acorda la dissolució de la Cooperativa, els membres del Consell Rector, qualsevol soci o sòcia o qualsevol altra persona, que tingui la consideració d’interessada, poden sol·licitar la dissolució judicial i el nomenament dels liquidadors, càrrec que pot recaure en persones que no en siguin sòcies.

70.5      En el període de liquidació han d’ésser observades les disposicions legals i estatutàries aplicables al règim de les assemblees generals, a les quals els liquidadors nomenats han de donar compte de la liquidació i el balanç corresponents, perquè els aprovin, si s’escau. Els liquidadors, en l’exercici de les seves funcions, estan sotmesos al mateix règim de responsabilitat que la Llei estableix per als membres del Consell Rector.

Art.71.- Atribucions dels liquidadors

71.1      Són competències dels liquidadors:

a)    Subscriure, juntament amb el Consell Rector, l’inventari i el balanç de la Cooperativa en el moment d’iniciar les seves funcions, referits al dia en què s’inicia la liquidació.

b)    Portar i custodiar els llibres i la correspondència de la societat i vetllar per la integritat del patrimoni d’aquesta.

c)    Dur a terme les operacions comercials pendents i totes les que siguin necessàries per a la liquidació de la Cooperativa.

d)    Alienar els béns socials.

e)    Reclamar i percebre els crèdits i els dividends passius a l’inici de la liquidació.

f)     Concertar les transaccions i els compromisos que convinguin als interessos de la liquidació.

g)    Pagar els creditors i els deutes amb els socis de serveis, de treball i col·laboradors, si n’hi ha, d’acord amb el que estableix la Llei.

h)    Representar la Cooperativa pel compliment dels fins a què es refereix aquest article.

71.2      En tot cas, els liquidadors han de respectar les competències indelegables  de l’Assemblea General i, pel que fa a la seva gestió, estan sotmesos al control i la fiscalització de l’Assemblea.

Art. 72.- Adjudicació de l'haver social

Per a adjudicar l’haver social es respectarà íntegrament el fons d’educació i promoció cooperatives i es procedirà segons l’ordre següent:

a)   Saldar els deutes socials.

b)   Reintegrar als socis les seves aportacions al capital social, actualitzades quan s’escaigui.

c)   Aplicar o distribuir el fons de reserva voluntari de caràcter repartible, si n’hi ha, d’acord amb els criteris aprovats per l’assemblea.

d)   Aplicar el sobrant, si n’hi ha, al fons d’educació i promoció cooperatives, perquè sigui transferit a l’entitat federativa a la qual la Cooperativa estigui associada. Si no n’està, l’Assemblea General ha de decidir a quines entitats federatives de cooperatives, d’entre les que hi ha a Catalunya, s’ha de destinar l’import d’aquest fons, sempre a fi que sigui utilitzat amb les finalitats esmentades. Si l’Assemblea General no ho fa, el fons es destinarà a la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

Mentre no es reemborsin les aportacions previstes a l’article 49.2 els titulars que hagin causat baixa i sol·licitat el reemborsament han de participar en l’adjudicació de l’haver social un cop satisfet l’import del fons d’educació i promoció i abans del reintegrament de les restants aportacions als socis

Art. 73.- Operacions finals

73.1      Un cop acabada la liquidació, els liquidadors faran el balanç final i el sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General.

73.2      Un cop aprovat el balanç final, els liquidadors faran efectiva l’adjudicació de l’haver social, i sol·licitaran, en el termini de quinze dies, la cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada, al Registre de Cooperatives, dipositant-hi els llibres i els documents relatius al tràfic de la Cooperativa.

73.3      La liquidació es farà en el termini màxim de tres anys, tret que alguna causa de força major justificada ho impedeixi. Transcorregut aquest termini sense que el balanç final s’hagi sotmès a l’aprovació de l’Assemblea General, qualsevol soci o sòcia podrà sol·licitar del jutge o jutgessa de primera instància del domicili social de la Cooperativa en liquidació, la separació del càrrec dels liquidadors de la Cooperativa i presentar una proposta de nous nomenaments, que poden recaure en persones que no en siguin sòcies.

CAPÍTOL VIII CRITERIS PER A DETERMINAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ INTERCOOPERATIVA I DE FOMENT DE LA FORMACIÓ

Art. 74.- Participació intercooperativa i de foment de la formació

La Cooperativa establirà vincles de col·laboració en matèria de participació intercooperativa i de foment de la formació amb la Federació de Cooperatives en la que la Cooperativa estigui integrada i amb d'altres cooperatives, entitats o federacions afins, amb els objectius d’afavorir les finalitats dels socis, consolidar i desenvolupar la col·laboració entre cooperatives i aplicar el Fons d’Educació i Promoció cooperativa en benefici de l’entorn social de la Cooperativa.

CAPÍTOL IX LLEI APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Art. 75.- Llei aplicable

La Cooperativa es regirà pels presents estatuts, i en tot allò que aquests no preveuen, per la Llei del Parlament de Catalunya 18/2002 de 5 de juliol, de Cooperatives i demés normativa especialment aplicable. Totes les mencions de la Llei als presents estatuts, s’entenen fetes a la citada Llei de Cooperatives de Catalunya.

Art. 76.- Mediació i arbitratge del Consell Superior de la Cooperació

76.1      Els conflictes entre la Cooperativa i els seus socis i sòcies o entre la Cooperativa i la Federació a la que pertanyi, derivats de l'aplicació o interpretació de qualsevol norma legal, pacte de qualsevol naturalesa, dels presents estatuts, dels acords adoptats pels òrgans socials i les demés normes socials, seran resolts mitjançant conciliació, mediació o arbitratge. L'acceptació de la condició de soci o sòcia implica l'acceptació de la resolució de conflictes mitjançant la conciliació, la mediació o l'arbitratge.

76.2      La conciliació davant del Consell Superior de la Cooperació de Catalunya serà requisit previ al procediment judicial. La solució conciliada del conflicte serà d’obligat compliment per les parts. El procediment serà el previst al Reglament de conciliació del Consell Superior de la Cooperació.

76.3      S’exceptuen de la present submissió totes les qüestions que no siguin de lliure disposició.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. La facultat del Consell Rector de refusar incondicionalment el reemborsament de les aportacions obligatòries als socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors o de les persones sòcies de treball prevista en l’article 49.2 lletra a) entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015. Els socis i sòcies disconformes amb la transformació obligatòria de les aportacions al capital mínim podran sol·licitar al Consell Rector, abans del 31 de desembre del 2014, la baixa com a soci o sòcia per aquesta causa, que serà qualificada de voluntària.

Per descarregar-te els estatuts de Coop57 fes clic aquí