Coop57 regeix la seva activitat basada en els següents principis:

Principis de les finances ètiques

A Coop57 assumim i promovem els principis de les finances ètiques. Hi ha 5 principis fonamentals:

 • Principi d’Ètica Aplicada: Aplicació de criteris no econòmics en les decisions d’estalvi i inversió.
 • Principi de Participació: La presa de decisions s’efectua de manera democràtica amb la participació dels diferents socis i sòcies.
 • Principi de Coherència: Que el destí que donem als nostres diners no entri en contradicció amb els nostres valors.
 • Principi de Transparència: S’ofereix informació regular i pública de totes les activitats i les seves conseqüències.
 • Principi d’Implicació: Els principis ètics tenen dimensió transversal en l’entitat, no tan sols la seva activitat sinó també la seva actitud i compromís.

Principis cooperatius

Assumim i promovem els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional:

 • Adhesió voluntària i oberta: Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces d'utilitzar els seus serveis.
 • Control democràtic dels seus membres: Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis i sòcies, els quals participen activament de les seves polítiques i en la presa de decisions.
 • Participació econòmica dels socis i sòcies: Els socis i sòcies contribueixen equitativament al capital de les seves cooperatives i ho gestionen de forma democràtica.
 • Autonomia i  independència: Les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda, gestionades pels seus socis i sòcies.
 • Educació, formació i informació: Les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i sòcies, als representants escollits, directius i empleats perquè puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de les seves cooperatives.
 • Cooperació entre cooperatives: Les cooperatives han d’enfortir el moviment cooperatiu treballant conjuntament.
 • Interès per la comunitat: Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats.

Crèdit al servei de la transformació social

Coop57 s'entén a sí mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei de la transformació social en un marc de solidaritat i ajuda mútua. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners per sí sols, tampoc. Seran les entitats, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat cap a escenaris més justos, inclusius, solidaris, equitatius i sostenibles.

Democràcia i autogestió

Coop57 és un projecte democràtic, de base assembleària  que es basa en la participació. L’assemblea  és l’òrgan màxim de decisió de la cooperativa, integrada per totes les persones i entitats sòcies. Són aquestes  les qui decideixen les línies d'actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials s'actua.

Intercooperació i mercat social

El Mercat social és una xarxa de producció, distribució, finançament i consum de béns i serveis, i aprenentatge comú, que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris. Potenciar el mercat social és intercooperar. Prioritzar les nostres necessitats de compra de béns o serveis dins el mercat social.

Caràcter col·lectiu

Es prioritzen projectes desenvolupats per persones que s’organitzen sota fórmules col·lectives i altres entitats singulars que prioritzin les persones i la finalitat social per davant de la maximització de beneficis.

Confiança

Es vol recuperar el valor de la confiança. El respecte i el coneixement mutu són característiques essencials del treball diari de Coop57. La gestió de l’estalvi, la concessió de préstecs o les garanties financeres es basen en aquest principi.

Perspectiva feminista

Es treballa per incorporar la visió i els criteris de l’economia feminista en el funcionament de Coop57, promovent la composició paritària dels òrgans rectors, utilitzant un llenguatge inclusiu no sexista, promovent mesures de conciliació i corresponsabilitat de les cures i proveint de formació a les diferents persones i òrgans que conformen l’entitat. Es treballa, alhora, per incidir a les seves entitats sòcies definint criteris des d’aquesta perspectiva.

Una economia transformadora arrelada al territori

Seguint els principis d'arrelament territorial i de treball de proximitat, Coop57 té la voluntat d’afegir, a la seva activitat originària d'intermediació financera, una aposta per convertir-se, també, en una entitat que promogui el desenvolupament local treballant un triple eix: teixit social, instrument financer i administracions locals.

Transparència

S’aplica una absoluta transparència en la gestió de l'entitat com a compromís ètic i social: en la concessió dels préstecs, l’alta de noves sòcies, els comptes de l’entitat i el funcionament intern i societari. Tota persona i entitat sòcia té accés a aquesta informació.