Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d'economia social i solidària.

Poden estalviar a Coop57 persones físiques en forma de socis o sòcies col·laboradores i persones jurídiques en forma d'entitats sòcies col·laboradores o entitats sòcies de serveis.

Els estalvis que es dipositen a Coop57 serviran, exclusivament, per a concedir préstecs a les entitats sòcies de serveis de Coop57. Aquestes entitats són projectes basats en els principis de l'economia social i solidària i que, per a esdevenir sòcies de serveis de Coop57, han superat una rigorosa avaluació ètica i social analitzant que siguin projectes que aporten algun tipus de valor afegit al conjunt de la societat.

Un cop l'entitat és sòcia de serveis de la cooperativa és quan pot accedir a finançament. En el cas que l'entitat així ho sol·liciti es farà, aleshores, una avaluació tècnica i financera de la viabilitat del projecte per a rebre aquell finançament.

Els projectes finançats s'orienten a la generació de llocs de treball estables i de qualitat en models cooperatius, iniciatives d'inserció sociolaboral, projectes dels moviments socials, atenció a les persones i a col·lectius vulnerables, sostenibilitat i medi ambient, agroecologia, comercialització justa, desenvolupament comunitari, cultura i educació, models que fomentin un aprofundiment democràtic i participatiu o l'associacionisme de base, entre molts d'altres.

En definitiva, projectes que ajuden a fer caminar la nostra economia i la nostra societat cap a realitats més justes, equitatives i, sobretot, més humanes.

Coop57 té els seus recursos en dos grans blocs:

El primer bloc es conforma pels diners concedits, en forma de préstecs, a les entitats sòcies.

El segon bloc són els diners que no es tenen concedits en forma de préstecs.

Donada la seva condició jurídica, Coop57 només pot dipositar els seus recursos en institucions financeres regulades. Segons els nostres acords interns, els excedents de recursos només poden estar dipositats en productes senzills (comptes corrents i dipòsits a curt termini) a entitats financeres cooperatives. En concret a Laboral Kutxa, Caixa d'Enginyers, Bantierra, Caja Rural Galega, Caixa de Guissona i diferents caixes rurals locals. També treballem amb les entitats financeres ètiques cooperatives del nostre entorn, tals com Oikocredit i Fiare Banca Etica.

Coop57 duu a terme una activitat financera entre les seves sòcies com a cooperativa de serveis. No és un banc i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d’Espanya.  Els diners aportats per les sòcies, incloses les col·laboradores, ho són en concepte de capital social i, per tant, responen de la bona marxa de la cooperativa.

Així, no està sotmesa a regulació bancària. El que es fa, en comptes d’això, és autoregular-se, de manera col·lectiva i democràtica, seguint els criteris propis que es consideren més adequats. En aquest sentit, les aportacions, que no estan garantides, estan subjectes a una bateria de mesures per tal de poder garantir aquestes aportacions dels socis i sòcies col·laboradores.

Per enfortir la seva solvència Coop57 adopta diverses mesures internes:

  • Destina els seus excedents a reserves. No es reparteixen beneficis sinó que es destinen totes a reforçar la solvència del projecte
  • Exigeix a les entitats que reben finançament que facin aportacions addicionals al capital social per nodrir un fons solidari per garantir els préstecs
  • Dota el màxim possible per a provisions (aquells diners que reserves per fer front a possibles eventualitats) per a possibles impagats
  • Acota el límit màxim de préstec que pot rebre una entitat sòcia i, així, distribueix el risc (com a màxim, una entitat no pot rebre en préstecs més del 2% dels recursos de què disposa Coop57)

El nostre percentatge d’impagaments és molt baix (al voltant del 2%) i amb les provisions que cada any es van dotant és suficient per fer-hi front. Per tant, hi ha una sèrie de garanties que, fins ara, no hem utilitzat, com les reserves voluntàries, les obligatòries, el fons de garantia de préstecs, el fons fundacional, fons propis, etc.

Totes aquestes mesures van encaminades a poder garantir al màxim les aportacions dels socis i sòcies de Coop57.

Coop57 no és un banc i com a tal no ofereix serveis bancaris (targetes, comptes corrents, domiciliacions, etcètera). L'estalvi a Coop57 es fa en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa, atorgant així, la condició de sòcia de la cooperativa.

Aportacions obligatòries al capital social: Per esdevenir sòcia col·laboradora s'ha de fer una aportació mínima obligatòria de 300 euros al capital social de Coop57.

Aportacions voluntàries al capital social: Si es volen aportar més de 300 euros, la resta de l'aportació és considerada aportació voluntària al capital social de Coop57. Les aportacions voluntàries, a diferència de les obligatòries, són les que es destinen a la concessió de préstecs i tenen una remuneració econòmica associada que anualment es decideix en assemblea.

Totes les aportacions (la voluntària i l'obligatòria) estan a nom de l'entitat o persona sòcia i es poden recuperar en el moment que es necessitin.

Existeix una aportació mínima obligatòria que es demana a totes les persones o entitats que volen estalviar a Coop57 de 300 euros. Aquesta aportació mínima pertany al capital social obligatori i, per tant, forma part dels fons propis de Coop57. No es tracta de cap quota, ni de cap despesa, o quelcom a fons perdut, sinó que és un saldo mínim que es demana a tothom per a poder ser persona sòcia de la cooperativa. És a dir, totes les persones o entitats sòcies col·laboradores, tenen com a mínim 300 euros dipositats a Coop57.

A més a més, hi ha persones que volen aportar més de 300 euros. L'aportació que va més enllà d'aquests primers 300 euros són aportacions al capital social voluntari de Coop57. L’import màxim, actualment, és de 300.000 euros.

Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.

El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari. L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57. Per tant, no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel Consell Rector. La resta de l'aportació, en cas que hi hagi, forma part del capital social voluntari; per tant, estarà subjecta a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.

La quantitat de la remuneració es fixa cada any en l'Assemblea General de manera democràtica i col·lectiva.

Per saber el percentatge de remuneració vigent, consulta les condicions en aquesta pàgina.

Per recuperar l'aportació de Coop57 s'ha de sol·licitar posant-se en contacte amb la secció territorial que et pertoca. No existeix cap mena de període mínim de permanència per a les aportacions de diners que es fan a Coop57. Es poden recuperar en qualsevol moment que es desitgi sense cap cost, comissió o penalització.

Tot i això, hi ha una diferència de procediment entre la part voluntària i la part obligatòria, si es desitja recuperar la totalitat de l'aportació.

Per explicar-ho usem un exemple:
Una persona té una aportació de 2.000 euros a Coop57. D'aquests 2.000 euros, hi ha 300 euros que es consideren aportació obligatòria i 1.700 euros que es consideren aportació voluntària. 

La persona sòcia desitja una devolució parcial de la seva aportació: En aquest cas, per exemple, es demana la devolució de 500 euros. La seva devolució tindria caràcter immediat i la persona seguiria sent sòcia, amb una aportació total de 1.500 euros (300 euros d’aportació obligatòria i 1.200 euros d’aportació voluntària).

La persona sòcia desitja una devolució total de la seva aportació: Dels 2.000 euros, 1.700 euros es retornen amb caràcter immediat. Dels 300 restants, a causa que la seva devolució implica causar baixa com a sòcia de la cooperativa i aquest capital és considerat aportació obligatòria, la seva devolució ha de ser aprovada i autoritzada per part del Consell Rector, que es reuneix mensualment. D'aquesta manera, i depenent de la data de reunió del Consell Rector, la devolució pot trigar alguns dies, mai excedint el termini d'un mes, per a recuperar els 300 euros de l’aportació obligatòria.

Sí. Com a sòcia de Coop57 es poden fer noves aportacions i/o sol·licitar devolucions sempre que es vulgui. Ara bé, cal tenir en compte que, sense que existeixi una limitació en la quantitat de moviments, Coop57 és un espai d’estalvi i no un lloc per a tenir-hi una operativa quotidiana. Per tant, no ha de tenir aquest ús.

No. Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris i com a tal, no és un banc. No tenim fitxa bancària ni estem regulats pel banc central. Això implica que no podem oferir serveis de banca comercial i per tant, no podem oferir comptes corrents, ni domiciliacions, ni transferències a tercers, targetes de crèdit/dèbit, etc. En definitiva, no podem oferir operativa bancària.

El que fem a Coop57 és captar recursos econòmics per poder finançar l'economia social i solidària amb l'objectiu de fomentar una transformació social en positiu. Per tant, les persones que tenen diners a Coop57 ho fan en forma d'aportació al capital social de la cooperativa i, malgrat que es poden fer noves aportacions i/o sol·licitar devolucions sempre que es vulgui, s'ha d'interpretar més aviat com un espai d'estalvi que no un compte on tenir operativa quotidiana.

Sí. Coop57 és una cooperativa i com a tal opera, estrictament, amb les seves persones sòcies. La figura del client, en sentit estricte, no existeix a Coop57 i així, tothom que es relaciona amb la cooperativa ho fa des de la posició de soci o sòcia. Per tant, per poder estalviar a Coop57 s’ha de ser sòcia col·laboradora de Coop57.

Però aquest fet, lluny de considerar-ho una limitació es considera una riquesa i una oportunitat per a crear eines comunitàries i aprofundir en models solidaris de democràcia econòmica i propietat col·lectiva.

Ser soci o sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

Per convertir-se en soci o sòcia col·laboradora de Coop57 s'ha d'omplir un formulari per sol·licitar l'alta:

Formulari d'alta com a soci o sòcia col·laboradora

Un cop s'hagi rebut el formulari i s'hagi fet el pagament, enviarem el contracte al domicili indicat.

També es pot sol·licitar l'alta per correu electrònic o dirigint-se, físicament, a les seus de Coop57. Per consultar les dades de contacte, visita aquest enllaç.