Art. 49.- Capital Social

49.1      Es fixa un capital social mínim de 27.045.- €, íntegrament subscrit i desemborsat. 

49.2      El capital social estarà constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i, en el seu cas, de les persones sòcies de treball:

a)     Les aportacions obligatòries dels socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es consideren com a aportacions el reemborsament de les quals podrà ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.

b)    Les aportacions voluntàries dels socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es consideren com a aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa.

49.3      Les aportacions al capital dels socis i sòcies s’acreditaran mitjançant títols nominatius. Les dels socis i sòcies col·laboradors i, en el seu cas, les de les persones sòcies de treball, s'acreditaran mitjançant títols nominatius especials. Tots els títols tindran un valor nominal equivalent al valor de l’aportació mínima obligatòria al capital social. Els títols corresponents a les aportacions voluntàries al capital social tindran el valor que els doni l’acord social de la seva admissió.

49.4      Les aportacions al capital social dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es comptabilitzaran separadament.

49.5      Les aportacions ho seran en la moneda en curs legal, però ho poden ser també en béns o drets amb la forma i requisits regulats per la Llei.

Art. 50.- Aportacions obligatòries

50.1      L'aportació obligatòria al capital social per adquirir la condició de soci o sòcia de serveis es fixa en nou-cents un euros amb cinquanta dos cèntims d’euro, (901,52.- €). En el moment de formalitzar la subscripció, els socis i sòcies de serveis hauran de desemborsar almenys un 25% de llur aportació obligatòria, i la resta en el termini màxim d’un any.

50.2      L'aportació obligatòria al capital social dels socis i sòcies col·laboradors es fixa en tres-cents euros (300.- €), que haurà de ser desemborsada en la seva totalitat en el moment de la subscripció.

50.3      L'aportació obligatòria al capital social de les persones sòcies de treball s'estableix en nou-cents un euro, amb cinquanta-dos cèntims d’euro (901,52 €). En el moment de formalitzar la subscripció, els socis i sòcies de treball hauran de desemborsar almenys un 25% de llur aportació obligatòria, i la resta en el termini màxim de quatre anys. 

50.4      L'assemblea, per majoria de dues terceres parts dels vots socials assistents, podrà aprovar l'increment de les aportacions obligatòries, fixant-ne la quantia, el termini i les condicions. Els socis que anteriorment hagin fet aportacions voluntàries poden aplicar-les a atendre les aportacions obligatòries exigides.

50.5      Els socis i sòcies disconformes amb la realització de la nova aportació obligatòria al capital social poden causar baixa voluntària justificada, sempre que hagin votat en contra i hagin fet constar la seva oposició a l’acord a l’acta de l’Assemblea corresponent, o no hagin pogut assistir a l’Assemblea per causa justificada, i si ho demanen dins el termini d’un mes a comptar a partir de la data d’adopció de l’acord. En aquest cas no els és exigible fer les noves aportacions.

50.6      Les aportacions obligatòries no produeixen interessos. Podran ser regularitzades anualment d’acord amb el que preveu la normativa cooperativa.

50.7      Si l’assemblea general acorda el repartiment de retorns, les aportacions previstes a l’article 49.2 dels socis i sòcies de serveis, els socis i sòcies col·laboradors i les persones sòcies de treball que hagin causat baixa a la cooperativa i el reemborsament de les quals hagi estat refusat pel consell rector, tindran preferència per a percebre el retorn aprovat segons el que s’estableix en els articles 50.6 i 58.3.

50.8      La quantia de les aportacions obligatòries dels nous socis i sòcies no pot excedir l’efectuada per aquells que ja ho son, amb les corresponents actualitzacions, aplicant l’índex de preus al consum, de conformitat amb el que preveu la Llei.

Art. 51.- Aportacions voluntàries

51.1      L'Assemblea General, per majoria simple, pot aprovar la subscripció d'aportacions de capital, en forma voluntària, per part dels socis, sempre que es faci la subscripció en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de l’acord, i el seu desemborsament en el moment de la subscripció.

51.2      Les aportacions voluntàries al capital social podran produir interessos, amb els límits legals, sempre i quan ho estableixi l’acord d’emissió.

Art. 52.- Transmissió de les aportacions

Les aportacions només es poden transmetre:

a) Per actes entre vius, entre socis, previ oferiment de transmissió publicat al taulell d’anuncis del domicili social amb una antelació mínima de quinze dies i donant avís al Consell Rector en el termini màxim de vint dies des de la data de al transmissió. El soci transmetent haurà de conservar, com a mínim, l’aportació obligatòria al capital social.

b) Per successió per causa de mort, segons previst per la Llei.

Art. 53.- Prestacions i finançament que no formen part del capital social

53.1   L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés i periòdiques, amb els límits i condicions que estableix la llei. En cap cas aquestes quotes integraran el capital social ni seran reintegrables. La quantia de les quotes pels nous socis no pot ésser superior a les aportades pels socis antics, a partir de l’aprovació de l’establiment de les quotes per l’Assemblea General, actualitzades d’acord amb l’índex de preus de consum.

53.2     El pagaments per a l’obtenció dels serveis cooperativitzats i, en general, les   contraprestacions derivades dels esmentats serveis, no integren el capital social i estaran subjectes a les condicions fixades o contractades amb la societat Cooperativa.

53.3   L’Assemblea General podrà acordar l’admissió de finançament voluntari dels socis, sigui quina sigui la seva modalitat jurídica i en el termini i condicions que s’estableixin en el propi acord. Aquest finançament no integrarà el capital social.

53.4   La Cooperativa, previ acord de l’Assemblea General, podrà emetre obligacions, amb els requisits establerts per la llei.

Art. 54.- Altres formes de finançament extern

L’Assemblea General podrà acordar l’emissió de títols participatius de conformitat amb allò establert a la legislació vigent i amb les condicions que estableixi l’acord d’emissió.

Art. 55.- La Secció de Crèdit

55.1   L’Assemblea General podrà constituir una Secció de Crèdit de la Cooperativa, amb els límits, requisits i formalitats legals.

55.2   Les normes de funcionament de la secció de crèdit seran establertes per l’Assemblea General, mitjançant l’aprovació d’un Reglament específic.

Art. 56.- Exercici econòmic i comptabilitat

56.1   L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural.

56.2   Per a cada exercici es confecciona l'inventari, el balanç, el compte de resultats i la memòria.

56.3   El balanç i el compte de resultats han de reflectir amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Cooperativa i els excessos de percepció que hi hagi hagut durant l'exercici o la pèrdua soferta.

56.4   Les partides del balanç es valoren d'acord amb criteris objectius que garanteixin els interessos a tercers i seguint els principis que exigeixen una gestió econòmica de la Cooperativa ordenada i prudent. S'ha de mantenir una continuïtat en els criteris de valoració, que no poden ésser canviats sense causa raonada.

56.5   Els comptes anuals, junt amb l’informe de la intervenció de comptes es dipositaran al Registre de Cooperatives, dins els dos mesos següents a la data en que hagin estat aprovats per l’Assemblea General. 

Art. 57.- Determinació dels resultats de l'exercici econòmic

57.1      El balanç de les cooperatives pot ésser regularitzat en els mateixos termes i amb els mateixos beneficis que s’estableixin per a les societats mercantils.

57.2      La determinació dels resultats de l’exercici econòmic s’ha de fer de conformitat amb la normativa general comptable, tenint en compte que es consideren deduccions específiques per a fixar l’excedent net de l’exercici econòmic les següents:

a)  L’import dels béns lliurats pels socis per a la gestió i el funcionament de la  Cooperativa.

b)  L’import de les bestretes laborals dels socis de treball.

c)  Els interessos que es deuen als socis per llurs aportacions al capital social.

57.3      Per a determinar els resultats extracooperatius, s’ha d’imputar als ingressos derivats d’aquestes operacions, a més de les despeses específiques necessàries per a obtenir-los, la part que, segons criteris d’imputació fonamentats, correspon a les despeses generals de la Cooperativa.

Art. 58.- Aplicació dels excedents

58.1      Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han de destinar, almenys, els percentatges següents:

a)    A tots els efectes, el 30%, al fons de reserva obligatori, i el 10%, al fons d’educació i promoció cooperatives.

b)    El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de reserva obligatori.

c)    El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o immaterial, al fons de reserva obligatori.

58.2      Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost sobre societats, s’ha de destinar, almenys, un 50% al fons de reserva obligatori.

58.3      Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els impostos exigibles, s’han d’aplicar, de conformitat amb el que acordi l’Assemblea General ordinària, de la manera següent:

a)   Al retorn cooperatiu dels socis, en funció de l’activitat cooperativitzada que realitzi cada soci o sòcia. El retorn cooperatiu corresponent a cada soci o sòcia es pot incorporar a la seva aportació al capital social, amb l’increment corresponent a la part de cadascú, o es pot satisfer directament després de l’aprovació del balanç de l’exercici. L’Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius per anticipat, a proposta del Consell Rector i amb l’informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l’auditoria.

Els socis que hagin causat baixa a la cooperativa i el reemborsament de les aportacions obligatòries dels quals hagi estat refusat pel consell rector percebran el retorn cooperatiu abans que la resta de socis.

b)   Al retorn cooperatiu dels socis i sòcies de treball, en funció de l’activitat cooperativitzada computada sobre la jornada de treball realitzada durant l’exercici, sempre que el percentatge dels excedents abans d’impostos sobre els ingressos superi el percentatge de la remuneració de les aportacions voluntàries de socis i socis col·laboradors a tres anys. El volum total destinat al reton cooperatiu dels socis de treball serà, com a màxim, igual que el destinat al fons d’educació i promoció cooperatives. El volum individual destinat a cada soci de treball no podrà superar el 4% del total dels beneficis abans d’impostos. El retorn cooperatiu corresponent a cada soci o sòcia es pot incorporar a la seva aportació al capital social, amb l’increment corresponent a la part de cadascú, o es pot satisfer directament després de l’aprovació del balanç de l’exercici. L’Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius per anticipat, a proposta del Consell Rector i amb l’informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l’auditoria.

Els socis i sòcies de treball que hagin causat baixa a la cooperativa i el reemborsament de les aportacions obligatòries dels quals hagi estat refusat pel consell rector percebran el retorn cooperatiu abans que la resta de socis i sòcies de treball.

c)   A dotació a fons de reserva voluntaris, amb caràcter repartible o irrepartible, segons acordi l’Assemblea General que aprovi la dotació a aquest fons, a proposta del Consell Rector.

d)   La Cooperativa, per acord de l’Assemblea General ordinària, prèvia proposta del Consell Rector, aplicarà la part del resultat de la regularització del balanç que no s’hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, a l’actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l’increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s’estimi convenient, respectant les limitacions que, en relació a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la Cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s’ha d’aplicar, en primer lloc, a compensar-les, de conformitat amb el règim legal d’imputació de pèrdues.

Art. 59.- Imputació de les pèrdues

59.1      Per decisió de l’Assemblea les pèrdues es poden imputar a un compte especial, per a amortitzar-les, amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei.

59.2      Per a la imputació de les pèrdues, cooperatives o extracooperatives, la Cooperativa s’ha de regir pels criteris següents:

a)    Fins al 50% de les pèrdues es poden imputar al fons de reserva obligatori. Si per a la imputació de pèrdues s’ha utilitzat, totalment o parcialment, el fons de reserva obligatori, no s’han d’aplicar, imputar o repartir els retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi recuperat la quantia d’abans d’haver-lo utilitzat.

b)    Totes les pèrdues es poden imputar als fons de reserva voluntaris.

c)    La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s’imputa als socis en proporció a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascun d’aquests amb la Cooperativa. Si aquests serveis o operacions realitzats fossin inferiors als que, com a mínim, està obligat a realitzar cada soci o sòcia, la imputació de les pèrdues esmentades s’ha de fer proporcionalment a l’activitat cooperativitzada mínima obligatòria. Pels socis i sòcies de treball s’aplicarà el mateix criteri establert l’aplicació del retorn cooperatiu (art. 58.3, b) i en funció de l’activitat cooperativitzada computada sobre la jornada de treball.

59.3      Les pèrdues imputades a cada soci o sòcia s’han de satisfer directament, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social.

59.4      Les pèrdues que, un cop passat el termini previst al paràgraf anterior, quedin sense compensar han d’ésser satisfetes directament pel soci o sòcia en el termini d’un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s’insta la fallida de la Cooperativa o s’acorda l’increment d’aportacions socials.

Art. 60.- Fons de reserva obligatori

60.1      El fons de reserva obligatori és irrepartible entre els socis, i té la finalitat de consolidar econòmicament la societat.

60.2      El fons de reserva obligatori està constituït per:

a)       El percentatge sobre els excedents nets de cada exercici previst en els presents estatuts socials, d’acord amb la llei.

b)        Els beneficis extracooperatius.

c)       Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en cas de baixa del soci.

d)       Les quotes d’ingrés i les periòdiques.

e)       El corresponent percentatge sobre el resultat de la regularització del balanç, d’acord amb la legislació vigent.

Art. 61.- Fons d’educació i promoció cooperatives

61.1      El fons d’educació i promoció cooperatives es destina a:

a)    La formació dels socis de treball i dels treballadors en els principis i les tècniques   cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.

b)     La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

c)     L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

d)    El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si s’escau, la Cooperativa.

61.2      La dotació del fons d’educació i promoció cooperatives, previ acord de l’Assemblea General al respecte, pot ésser aportada sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una federació de cooperatives, a cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d’aquesta reserva.

61.3      El fons d’educació i promoció cooperatives, que és irrepartible entre els socis i és inembargable, es constitueix amb:

a)    Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius.

b)    Les sancions de caràcter econòmic que per via disciplinària la Cooperativa imposi als socis.

c)    Les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut dels socis o de terceres persones per al compliment dels fins propis d’aquest fons.

61.4      L’Assemblea General establirà les línies bàsiques d’aplicació del fons d’educació i promoció cooperatives, les dotacions del qual han de figurar en el passiu del balanç separadament d’altres partides.