Article 31.- El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan social de representació i govern de la cooperativa, i exerceix la gestió social i la direcció d’acord amb els mandats i les directrius de l’Assemblea General, amb les facultats que defineixen els presents Estatuts i la legislació vigent.

 

Article 32.- Composició del Consell RectoR

32.1 El Consell Rector ha de tenir com a mínim cinc membres, ampliable fins a trenta-un membres, per decisió expressa de l’Assemblea General, en funció del nombre de socis i sòcies de serveis, de treball i col·laboradors, així com, en funció del nombre de Seccions TerritoriaLs existents a la cooperativa.

32.2 El Consell Rector és un òrgan col·legiat. Entre els seus components ha d’haver-hi la presidència, la vicepresidència, la secretaria i, si escau, vocals. La distribució dels càrrecs entre els membres del Consell Rector s’ha d’acordar per l’Assemblea General que triï o renovi el Consell Rector.

32.3 L’Assemblea General ha de determinar el nombre total de vocals que l’han de compondre. Els vocals, amb un mínim de dues persones sòcies per Secció, seran fixats pel Consell Rector i atribuïts per coeficient proporcional al nombre dels diferents tipus de persones sòcies, amb els mateixos criteris fixats en els Estatuts sobre els mòduls d’equivalència i per a l’Assemblea General.

32.4 En cas que hi hagi alguna secció que no tingui el nombre suficient de sòcies col·laboradores per formar part del Consell Rector, s’ha d’elegir un vocal d’entre totes les Seccions que no tinguin sòcies col·laborades en el Consell Rector.

32.5 Igualment en el cas de que cap Secció tingui el nombre suficient de sòcies o socis de treball per formar part del Consell Rector, serà elegit un vocal d’entre totes la Seccions que no tinguin persones sòcies de treball en el Consell Rector.

32.6 Són candidats nats per a ser elegits membres del Consell Rector els socis i sòcies que siguin membres dels consells de Secció.

32.7 Les Assemblees Territorials de les Seccions poden proposar a l’Assemblea General els candidats i les candidates membres de la seva secció, sòcies de serveis, per formar part del Consell Rector, segons la composició establerta en aquest article.

32.8 També es poden presentar candidatures individuals o conjuntes per a qualsevol tipus de soci o sòcia.

32.9 Totes les candidatures seran proposades mitjançant escrit adreçat al Consell Rector i de conformitat amb el procediment previst en aquests Estatuts, llevat dels socis que formin els Consells de Secció en el moment de la convocatòria de les eleccions.

32.10 Els candidats nats poden renunciar a formar part dels elegibles per al Consell Rector mitjançant escrit adreçat a la presidència de la cooperativa abans de cinc dies naturals d’antelació al moment en què es duguin a terme les eleccions per al Consell Rector.

32.11. Si per renúncia expressa dels candidats nats o perquè no s’hagin presentat candidatures suficients per cobrir la totalitat de vacants al Consell Rector esdevenen elegibles totes les sòcies i socis que formin part de l’Assemblea General i tots els membres dels Consells de Secció, inclosos els candidats nats que hagin renunciat a formar part del Consell Rector.

 

Article 33.- Durada, renovació i gratuïtat del càrrec de conseller

33.1 Els càrrecs del Consell Rector tenen una durada de quatre anys.

33.2 Els càrrecs del Consell Rector poden ser elegits per a un primer mandat i reelegits dos mandats continuats més. En total tres mandats ininterromputs.

33.3 La renovació parcial dels càrrecs del Consell Rector es realitza per meitats cada dos anys, sense que coincideixin la presidència i la secretaria en la mateixa renovació i començant, en la primera renovació parcial, per la secretaria, juntament amb la meitat dels membres del Consell Rector per sorteig.

33.4 L’exercici dels càrrecs en els òrgans de decisió i gestió —assemblees i consells— i en els òrgans de suport —comissions, intervenció, auditoria interna i assessors— no dóna dret a retribució. Les despeses ocasionades en l’exercici d’aquests càrrecs es compensen per la cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

33.5 Encara que hagi vençut el període per al qual van ser elegits, els membres del Consell Rector han de continuar exercint el càrrec provisionalment fins que l’Assemblea General aprovi la seva renovació.

33.6 Si es produeix alguna vacant, l’Assemblea General, a proposta de l’Assemblea de secció a la qual pertanyi la vacant, ha de triar la persona o persones que les hagin de cobrir. Tot i això, el període de quatre anys establert per a la renovació del Consell Rector, serà aplicable per a la totalitat dels seus membres i ha de comptar des de la data de l’elecció del membre del Consell Rector que se substitueix.

 

Article 34.- Elecció i revocació

34.1 L’elecció dels membres del Consell Rector correspon a l’Assemblea General, ordinària o extraordinària.

34.2 Han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut un major nombre de vots respecte al que estableix l’article 32 dels Estatuts sobre els diferents tipus de socis i els coeficients atribuïts a cada Secció Territorial.

 

Article 35.- Funcionament i acords

35.1 El Consell Rector s’ha de reunir tantes vegades com convingui, a sol·licitud de qualsevol dels seus membres i, com a mínim, un cop cada quatre mesos. Les reunions les ha de convocar la presidència amb cinc dies d’antelació. La convocatòria s’ha de fer per escrit, fent constar clarament l’ordre del dia, dirigit a tots els seus membres, i es pot cursar per via telemàtica o per altres mitjans de comunicació. Els membres del Consell Rector poden proposar punts a tractar en l’ordre del dia, que poden ser inclosos pel mateix Consell Rector quan tingui lloc la reunió.

35.2 El Consell Rector queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, com a mínim, la meitat més un dels seus components. Es poden subscriure reunions del Consell Rector per via telemàtica o per altres mitjans de comunicació.

35.3 En el Consell Rector li correspon un vot a cada membre. Per prendre qualsevol decisió és necessària la presència de la meitat més una de les persones i entitats que formen el Consell Rector. Els acords s’han de prendre per consens i, si fos necessària la votació, per majoria absoluta de vots entre els assistents a la reunió, amb respecte a la que estableix l’article 12.1 dels Estatuts.

35.4 Els acords del Consell Rector que siguin contraris a la Llei o als Estatuts socials, o que lesionin, en benefici d’un soci o sòcia, o més d’un, o de terceres persones, els interessos de la cooperativa, poden ser impugnats segons el procediment establert per a la impugnació dels acords de l’Assemblea General regulat per la Llei. Els acords contraris a la Llei són nuls i la resta d’acords són anul·lables.

35.5 Tots els socis i sòcies, inclosos els membres del Consell Rector, que hagin votat a favor de l’acord i els  que s’hagin abstingut, estan legitimats per exercir l’acció d’impugnació en el cas d’actes nuls. Quant als actes anul·lables, estan legitimats per a exercir l’acció d’impugnació un nombre mínim de persones sòcies del cinc per cent, els membres del Consell Rector absents de la reunió en què es va adoptar l’acord i els assistents a la reunió que hagin fet constar a l’acta el vot contrari, així com les persones que hagin estat privades de vot il·legítimament.

35.6 El termini per instar l’acció d’impugnació contra els acords del Consell Rector és de dos mesos des que s’ha conegut l’acord, sempre que no hagi transcorregut un any des de la data en què es va resoldre.

 

Article 36.- Delegació de facultats del Consell Rector

El Consell Rector pot delegar facultats en un o més dels seus membres, en els Consells de Secció, en les comissions i en les persones apoderades que consideri convenient, amb els límits i el procediment legalment previstos.

 

Article 37.- Funcions dels càrrecs

37.1 La Presidència assumeix, en nom de l’Assemblea General i el Consell Rector, la representació de la cooperativa i la presidència dels seus òrgans, les reunions dels quals convocarà. La presidència de les assemblees de les seccions territorials correspon al president o presidenta del Consell de Secció, qui ostenta per aquesta funció la delegació del Consell Rector.

37.2 La secretaria ha de custodiar els documents socials i ha de formalitzar els acords socials en les actes corresponents; amb la seva signatura i amb el vistiplau de la presidència, ha de certificar els actes socials i donar fe dels acords.

 

Article 38.- Facultats del Consell Rector

38.1 El Consell Rector té com a indelegables les facultats que li atorga l’Assemblea i les que li atorguen els presents Estatuts.

38.2 Són funcions indelegables del Consell Rector:

38.2.1) Donar i controlar les directrius de la gestió social i empresarial segons els mandats de l’Assemblea General.

38.2.2) Controlar permanentment la gestió de la cooperativa.

38.2.3) Vetllar pel bon funcionament de les seccions territorials. Establir els criteris de les seccions en procés de constitució i la secció responsable de les mateixes fins a la seva constitució definitiva.

38.2.4) Vetllar pel bon funcionament de les comissions i desenvolupar els criteris de l’avaluació tècnics i socials aprovats per l’Assemblea que hagin d’aplicar aquestes comissions.

38.2.5) Convocar les reunions de l’Assemblea General i les assemblees de les seccions territorials que precedeixin a les Assemblees Generals, d’acord amb el que preveu la Llei de Cooperatives de Catalunya.

38.2.6) Establir i, si escau, modificar els productes i serveis de la cooperativa, definir les seves característiques comunes i iguals per a totes les seccions i tots els socis i sòcies de COOP57.

38.2.7) Rebutjar incondicionalment el reemborsament de les aportacions obligatòries al capital social efectuades pels socis i sòcies, en els termes que preveu l’article 52.3 dels Estatuts.

38.2.8) Aprovar la incorporació de socis i sòcies, sempre que hi hagi proposta favorable de la secció territorial a la qual el nou soci o sòcia pertany, així com les baixes dels socis i sòcies en els diferents supòsits que preveuen els Estatuts i la normativa vigent.

38.2.9) Aprovar la proposta d’un o més Consells de Secció i amb informe favorable previ de la Comissió Tècnica:

38.2.10) Aprovar la prestació de serveis que afecten més d’una Secció Territorial.

38.2.11) Aprovar els serveis financers que superin els límits de disposició dels actius previstos per a cada secció.

38.2.12) La gestió dels préstecs participatius emesos per entitats sòcies de la cooperativa.

38.2.13) Qualsevol altre servei financer que no sigui competència de les seccions.

38.2.14) Acordar el traspàs de fons d’una secció a una altra per tal de fomentar la solidaritat entre les seccions i potenciar el desenvolupament de les mateixes i aprovar, si escau, les provisions necessàries per morositat.

38.2.15) Exercir la potestat sancionadora.

38.2.16) Nomenar càrrecs directius o de Coordinació general de la cooperativa i atorgar-los poders per a l’exercici de les funcions que se’ls hi deleguin. El nomenament de la persona que dugui a terme la Coordinació general, la gerència o la direcció ha de requerir la ratificació de l’Assemblea General. Per al nomenament de les altres comissions i l’atorgament de facultats a tots ells, inclosa la persona coordinadora, directora o gerent de la cooperativa, és suficient l’acord del Consell Rector.

38.2.17) Concedir, modificar o revocar delegacions i poders, generals o especials, que s’han d’inscriure en el Registre de Cooperatives i han de ser coneguts per l’Assemblea, a favor dels òrgans de gestió de les seccions territorials, de socis i sòcies o tercers, per a la gestió ordinària de la cooperativa, per a plets i per a les funcions de caràcter mercantil.

38.2.18) Presentar les memòries, informes, rendició de comptes i proposta d’assignació i imputació de resultats a l’Assemblea General ordinària i a qualsevol altra que es requereixi.

38.2.19) Autoritzar avals o fiances.

38.2.20) Garantir la seguretat del web corporatiu, la continuïtat de l’accés a la web, l’autenticitat dels documents que s’hi publiquen, l’accés gratuït a la mateixa amb la possibilitat de descarregar i imprimir tot el que s’hi ha inserit, així com al web corporatiu i la impressió de tot el que s’hi ha inserit, així com el compliment de la normativa cooperativa i la relativa a la protecció de dades personals.

38.2.21) La modificació i el trasllat del web corporatiu.

38.2.22) Designar i revocar lliurement els membres del Consell Assessor i al seu president o presidenta.