Article 46.- El Consell Assessor

46.1 El Consell Rector pot crear un òrgan consultiu que tingui per finalitat assessorar l’Assemblea, el Consell Rector o els òrgans de la cooperativa que designi el Consell Rector per tal de facilitar la seva activitat i presa de decisions. El Consell Rector ha d’informar a la primera Assemblea General  que tingui lloc des del moment de la seva posada en marxa.

46.2 Els seus membres i el president o presidenta del Consell Assessor són designats i revocats lliurement pel Consell Rector. Han de ser persones vinculades al món de l’economia solidària i coneixedors de les finalitats i les activitats de COOP57. En qualsevol cas, en formaran part una persona de la Comissió Tècnica i una persona de la Comissió Social.

 

Article 47.- Auditoria de gestió interna

47.1 El Consell Rector pot nomenar una persona o més que ha de fer la funció d’auditar la gestió interna.

47.2 La persona o persones nomenades auditores de gestió interna tenen la funció d’examinar els procediments i el funcionament de les seccions territorials, detectar possibles mancances i proposar millores. El seu àmbit d’actuació fa referència al compliment de la normativa, els Estatuts, els acords dels òrgans de la cooperativa i, de forma especial, la prevenció i detecció de riscos.

47.3 L’auditoria de gestió interna ha de presentar, com a mínim, anualment, un informe al Consell Rector. L’informe relatiu a l’any natural anterior ha de ser lliurat al Consell Rector dins el primer trimestre de l’any següent.

 

Article 48.- Comissions tècniques

48.1 El Consell de Secció ha de nomenar una Comissió Tècnica que és l’encarregada d’avaluar els serveis a prestar als socis i sòcies de la secció i la seva viabilitat econòmica i financera d’acord amb els criteris de valoració aprovats per l’Assemblea i desenvolupats pel Consell Rector.

48.2 Aquestes comissions han d’estar integrades per un mínim de 3 persones i un màxim de 17, nomenats entre ciutadans i ciutadanes de reconegut prestigi en el territori, amb experiència i coneixements en la gestió econòmica i financera, i que comparteixin els principis cooperatius, de les entitats de l’economia social i de les finances ètiques i solidàries.

 

Article 49.- Comissions Socials

49.1 El Consell de Secció ha de nomenar una Comissió Social que és l’encarregada d’avaluar les sol·licituds d’ingrés de nous socis de serveis, o de socis de ple dret, des del punt de vista social en els àmbits següents: l’activitat de l’entitat, els aspectes sociolaborals, la formació, la participació, la transparència, la cooperació, l’impacte social, el compromís amb l’entorn, la petjada ecològica, la visió de futur, i altres que determini l’Assemblea General de la cooperativa i desenvolupats pel Consell Rector.

 

Article 50.- Composició de les comissions socials i tècniques

50.1Les  comissions tècniques i socials han d’estar formades per un mínim de 5 membres per acord de les Assemblees Territorials de Secció nomenats entre persones de reconegut prestigi en el territori, amb experiència en projectes d’economia social o amb coneixement de l’àmbit de l’economia social i que comparteixin els principis cooperatius, de les entitats de l’economia social i de les finances ètiques i solidàries.

50.2 La composició, el funcionament i les funcions de les comissions tècniques i les comissions socials s’han de desenvolupar dins dels Reglaments de Règim Intern.

 

Article 51.- L’auditoria social

51.1 L’Assemblea General de la cooperativa ha de designar una auditoria externa per tal que siguin verificats els comptes anuals, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’auditories de comptes. L’auditoria no podrà examinar més de tres exercicis econòmics consecutius.