Article 39.- Seccions territorials

39.1 La cooperativa s’organitza en seccions de caràcter territorial.

39.2 L’àmbit d’actuació de cadascuna de les seccions és el territori que decideixi l’Assemblea General que aprovi la constitució de la secció, on es troben domiciliats els socis i sòcies pertanyents a la secció.

39.3 Cada secció té una seu social que funciona com a delegació territorial de la cooperativa.

 

Article. 40.- Competència de les seccions territorials

40.1 Les seccions poden prestar els serveis enumerats en l’article tercer dels presents Estatuts als socis i sòcies pertanyents a la secció, amb autonomia de gestió i amb patrimonis separats afectes als serveis oferts en el territori de cada secció.

40.2 Cada secció porta una comptabilitat separada que s’integra en la del conjunt de la cooperativa.

40.3 La definició i les condicions dels serveis a prestar per la cooperativa i les seves seccions s’han d’aprovar anualment per l’Assemblea General de la cooperativa, prèvia proposta del Consell Rector.

40.4 Les seccions territorials gestionen de manera autònoma la prestació dels serveis oferts per COOP57, als socis i sòcies pertanyents a la secció.

40.5 Cada Consell de Secció nomena una comissió tècnica i una comissió social per a l’avaluació dels serveis a prestar als socis i sòcies pertanyents a la secció.

40.6 Les seccions poden realitzar accions de difusió i comunicació de l’activitat cooperativitzada per a la captació de nous socis i sòcies de serveis i la promoció dels serveis oferts, dins l’àmbit territorial i en el marc de l’estratègia comercial aprovada per l’Assemblea General.

40.7 Els recursos aportats pels socis i sòcies pertanyents a una secció estaran afectes a l’activitat de cada secció, sense perjudici de les facultats del Consell Rector que preveu l’article 38.2.14 dels Estatuts.

40.8 Cada secció ha de tenir un pressupost propi i realitzar el seu control pressupostari. Els pressupostos de les seccions han de ser aprovats per l’Assemblea de cada secció, comunicats al Consell Rector i integrats en el pressupost general de la cooperativa. El pressupost general de la cooperativa proposat pel Consell Rector ha de ser aprovat per l’Assemblea General.

40.9 Cada secció elabora el seu pla de treball. Els plans de treball de les seccions s’han de comunicar al Consell Rector i s’incorporen al pla de treball general de la cooperativa que ha de ser aprovat per l’Assemblea General. En el pla de treball de cada secció ha de constar la previsió dels fons necessaris per a les activitats de la cooperativa que integren a totes les seccions.

40.10 Cada secció elabora la seva memòria anual d’activitats, que ha de ser remesa al Consell Rector per tal de ser inclosa en la memòria anual d’activitats de la cooperativa i aprovada per l’Assemblea General.

40.11 La secció territorial és la responsable dels serveis que es presten als socis i sòcies de la secció, i respon de les possibles morositats en els termes previstos en els presents Estatuts.

 

Article 41.- Composició de les seccions territorials

41.1 Són membres de cadascuna de les seccions territorials:

41.1.a) Els socis i sòcies de serveis que estan domiciliats i que realitzin la seva activitat principal en el territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la secció.

41.2.b) Els socis i sòcies col·laboradors que tinguin el seu domicili en el territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la secció i les persones sòcies de treball que treballin en l’àmbit geogràfic de la secció, i que desenvolupen l’activitat de la secció. Els socis i sòcies de serveis, col·laboradors o de treball, domiciliats on no hi hagi una secció territorial de COOP57 formen part de la secció que proposin i que aprovi el Consell Rector.

 

Article 42.- Assemblees territorials de les seccions no prèvies a l’Assemblea General de la cooperativa

42.1 Els socis i sòcies pertanyents a cadascuna de les seccions es reuniran a l’Assemblea Territorial de Secció.

42.2 L’Assemblea de Secció és convocada pel Consell de Secció, en els mateixos termes establerts per a l’Assemblea General i utilitzant els mateixos mitjans de comunicació, previstos en aquests Estatuts.

42.3 L’Assemblea Territorial de Secció ha de tenir lloc a la seu de cadascuna de les seccions o en el lloc que acordi el Consell de Secció dins del seu àmbit territorial.

42.4 L’Assemblea Territorial de Secció és presidida per qui ostenta la presidència del Consell de Secció, qui ostenta la delegació del Consell Rector.

42.5 Actua com a secretari o secretària de l’Assemblea qui ostenta la secretaria del Consell de Secció.

42.6 Les majories necessàries per adoptar acords a l’Assemblea Territorial de Secció són les mateixes que les establertes per a l’Assemblea General.

42.7 De la reunió de l’Assemblea Territorial de Secció s’aixeca una acta que s’ha d’aprovar en el mateix acte o dins dels 15 dies següents a la data de la reunió signada per dos interventors o interventores d’acta escollits per l’Assemblea Territorial de la Secció entre els socis i les sòcies assistents, i per les persones que hagin ostentat la presidència i la secretaria de la reunió. La presidència ha d’informar el Consell Rector dels aspectes rellevants i dels acords de l’Assemblea Territorial de Secció.

42.8 Com a mínim, cada any natural, l’Assemblea Territorial de Secció ha de tractar i resoldre sobre les seves competències, fixades en l’article 40 dels Estatuts, i, en qualsevol cas, examinar i resoldre sobre la gestió social i econòmica de la secció.

42.9 En el no previst en relació a l’Assemblea Territorials de Secció de seguir el que s’estableix per a l’Assemblea General.

 

Article 43.- Consell de Secció

43.1 Cada secció ha de comptar amb un Consell de Secció, que té per finalitat impulsar i fomentar la participació dels socis i les sòcies de la secció i la coordinació de la secció amb la resta de la cooperativa.

43.2 El Consell de Secció és un òrgan col·legiat i ha d’estar integrat per un mínim de tres i un màxim de 31 socis i sòcies, de conformitat amb el que acordi l’Assemblea Territorial de Secció, respecte a la proporció establerta per a les diverses classes de persones sòcies en el Consell Rector.

43.3 El règim de constitució, elecció, renovació i durada dels mandats és el mateix que l’establert per al Consell Rector en els Estatuts.

43.4 El Consell de Secció es pot reunir tantes vegades com calgui, a sol·licitud de qualsevol dels seus membres i s’ha de reunir com a mínim un cop cada quatre mesos. Les reunions les ha de convocar el president o presidenta amb cinc dies d’antelació. La convocatòria s’ha de fer per escrit, fent constar clarament l’ordre del dia, adreçat a tots els seus membres, i podrà cursar-se per via telemàtica o per altres mitjans de comunicació. Els membres del Consell de Secció poden proposar punts a tractar en l’ordre del dia, que poden ser inclosos pel Consell de Secció quan tingui lloc la reunió.

43.5 En el no previst expressament per al Consell de Secció s’ha d’aplicar el que s’estableix per al Consell Rector en els Estatuts.

43.6 L’assemblea de Secció, en el moment de l’elecció dels seus membres, ha de nomenar entre ells els qui hagin de tenir la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria. Per prendre qualsevol decisió cal l’assistència de la meitat més un dels membres del Consell de Secció. Els acords es prenen per consens i, si cal votació, per majoria absoluta de vots entre els assistents a la reunió. El funcionament intern es regeix per les mateixes normes que les del Consell Rector de la cooperativa en allò que siguin aplicables, dins l’àmbit de la seva competència.

43.7 El Consell de Secció que acordi proposar l’alta o la baixa d’una nova persona sòcia ho ha de comunicar al Consell Rector en un termini de 48 hores.

 

Article 44.- Constitució de seccions territorials

44.1 Un mínim de 15 socis i sòcies de serveis, domiciliats a la mateixa comunitat autònoma, territori o àmbit geogràfic comú, poden sol·licitar al Consell Rector de la cooperativa la constitució d’una secció territorial. El Consell Rector ha de sotmetre l’aprovació de la constitució de la secció a la primera Assemblea General que tingui lloc.

44.2 Per a la constitució d’una secció cal l’acord de l’Assemblea General, adoptat amb el vot favorable de dues terceres parts dels vots socials dels assistents.

44.3 Mentre no es constitueixin en seccions territorials els socis i sòcies domiciliats i que realitzin la seva activitat principal fora de Catalunya han de ser membres de la secció territorial que acordi el Consell Rector de la cooperativa a proposta de les noves associades o en l’acord de la seva admissió com a sòcies .

 

Article 45.- Dissolució de seccions territorials

45.1 Les seccions es poden dissoldre per haver-se quedat amb menys de deu socis i sòcies de serveis, per decisió de la seva Assemblea Territorial de Secció amb ratificació de l’Assemblea General i a proposta motivada del Consell Rector per acord raonat de l’Assemblea General.

45.2 El Consell Rector pot proposar a l’Assemblea General la dissolució d’una secció quan la secció actuï fora del seu marc normatiu, en contra de la Llei, dels Estatuts, dels Reglaments de Règim Intern o dels acords dels òrgans socials de la cooperativa; quan la secció actuï en benefici d’un o més socis o sòcies o de tercers, en detriment dels interessos generals de la cooperativa; quan la secció actuï de manera negligent i posi en perill l’estabilitat econòmica i/o social de la cooperativa; quan la secció estigui integrada per menys de deu socis i sòcies de serveis o quan la secció es trobi en una situació d’inactivitat o impossibilitat de funcionament amb independència de quina sigui la causa de la inactivitat.

45.3 Un representant del Consell Rector exposa a l’Assemblea General les causes que motiven la dissolució de la secció. Seguidament, un delegat o delegada de la secció presenta les al·legacions que consideri convenients a l’Assemblea. La dissolució de la secció requereix del vot favorable de la meitat més un dels vots socials assistents. Els delegats i delegades de la secció que assisteixen a l’Assemblea General s’han d'abstindre de votar, tot i que els seus vots computaran per al càlcul del quòrum i la majoria requerits.

45.4 A proposta del Consell Rector, l’Assemblea General ha d’aprovar la destinació del patrimoni de la secció, l’assumpció de les operacions sectorials en curs, per una o més seccions i, si escau, la incorporació dels socis i sòcies de la secció dissolta a una o diverses seccions en actiu.

45.6 Quan la causa de la dissolució sigui imputable als socis i sòcies d’una  secció i pugui ser objecte de falta sancionable, el Consell Rector, amb independència de la proposta de dissolució de la secció, ha d’obrir i tramitar els expedients sancionadors que consideri necessaris contra els socis i les sòcies que consideri presumptament infractors, d’acord amb la Llei i els Estatuts vigents de la cooperativa.