El consell rector és l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa.

  • Els membres són triats entre els socis i les sòcies i socis col·laboradors per l'Assemblea General.
  • És l'òrgan encarregat de l'aplicació del pla de treball aprovat en assemblea.
  • Aprova la incorporació de nous socis i sòcies de Coop57.
  • Es reuneix mensualment.