Drets socials, de participació, econòmics i d'informació:

  • Els socis i les sòcies col·laboradores participen a l'assemblea de la secció territorial de Coop57 a la qual pertanyin, amb veu i vot. El seu vot està sotmès al límit que estableixen els Estatuts socials: no pot superar el 30% de la totalitat dels vots socials. Poden triar i ser triats per als càrrecs dels òrgans socials de Coop57.
  • Poden participar de tots els espais de debat i reflexió que es plantegin així com de comissions de treball que es puguin crear en Coop57.
  • Els socis i les sòcies col·laboradors no poden rebre préstecs.
  • Les aportacions estan subjectes a remuneració anual. La quantia de la remuneració s'aprova (o no) en la primera Assemblea General de l'exercici en curs a proposta del Consell Rector.
  • Els socis i les sòcies col·laboradores tenen dret a accedir a la informació de l'activitat de Coop57. A aquest efecte, reben el butlletí informatiu de Coop57, de periodicitat semestral, on consten tots els projectes aprovats i finançats.