Ser entitat sòcia col·laboradora

La Llei de cooperatives admet la figura del soci o de la sòcia col·laborador. Les entitats sòcies col·laboradores es vinculen a Coop57 perquè creuen en el seu projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d'un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari.

Les motivacions que porten als socis i les sòcies col·laboradors a participar a Coop57 són vàries, però entre elles podríem destacar:

 • Gestionar els seus estalvis de forma coherent amb els seus propis principis ètics i valors personals.
 • Participar i col·laborar amb un projecte cooperatiu i democràtic que ofereix la possibilitat de responsabilitzar-se de l'ús dels propis estalvis, és a dir, l'autogestió financera.
 • Es tracta de recuperar el control sobre la destinació dels nostres estalvis. Els socis i les sòcies col·laboradores poden decidir on van a parar els seus estalvis.
 • Obtenir un rendiment financer vinculat a un alt rendiment social.

Condicions per ser entitat sòcia col·laboradora

 • Poden ser socis i sòcies col·laboradores totes les entitats que comparteixin els principis de les finances ètiques i solidàries de Coop57.
 • Per adquirir la condició d'entitat sòcia col·laboradora cal desemborsar el capital mínim obligatori de 300 euros. El pagament d'aquesta quantia es pot efectuar de forma fraccionada.
 • L'entitat sòcia col·laboradora pot fer aportacions addicionals les vegades que vulgui. També pot realitzar aportacions periòdiques de caràcter fix.

Condicions de les aportacions:

 • Les aportacions de les entitats sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.
 • El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
 • L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel consell rector.
 • La resta de l'aportació, en el cas que n'hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecte a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.
 • Els socis i sòcies col·laboradores poden anar fent aportacions addicionals i/o aportacions periòdiques sempre que es desitgi.
 • Les aportacions voluntàries es remuneren anualment a data de 31 de desembre.
 • Per acord de l'assemblea general de Coop57, per l'any 2024, la remuneració a les aportacions voluntàries al capital social és del 0,50% anual.
 • La quantitat o percentatge de la remuneració s'estableix, anualment, en assemblea com a decisió col·lectiva de tots els socis i sòcies.
 • Es pot sol·licitar la devolució de les aportacions al moment que es desitgi.
 • No hi ha cap termini mínim de permanència ni cap classe de penalització.
 • No existeix cap tipus de cost o comissió associada a l'aportació del soci o sòcia col·laboradora.
 • Les aportacions dels socis i les sòcies col·laboradors s'acrediten mitjançant contractes nominatius.

Drets i deures de les entitats sòcies col·laboradores

-------------------pendiente de traducir______________· Las entidades socias colaboradoras participan en la Asamblea de la sección territorial de COOP57 a la que pertenezcan con voz y voto. Su voto está sometido al límite que establecen los Estatutos sociales: no puede superar el 25% de la totalidad de los votos sociales. Pueden elegir y ser elegidos para los cargos de los órganos sociales de COOP57.

· Las entidades socias colaboradoras no pueden recibir préstamos.

· El plazo de las aportaciones es de un año, renovable automáticamente si no se manifiesta, la voluntad de hacer efectivo el reembolso de la aportación a su vencimiento.

· Las entidades socias colaboradoras pueden hacer aportaciones adicionales y aportaciones periódicas.

· Las aportaciones se remuneran en el momento de su vencimiento en el primer año. En el segundo año y sucesivos se remuneran a fecha de 31 de diciembre.

El tipo de interés para la remuneración se fija en la primera Asamblea General del ejercicio a propuesta del Consejo Rector.

· Se puede solicitar la devolución de las aportaciones por anticipado. Si se hace antes del primer año se deja de cobrar la remuneración devengada en los últimos dos meses.

· Las aportaciones de las entidades socias colaboradoras se acreditan mediante contratos nominativos.

· Las entidades socias colaboradoras no responden por las deudas sociales de Coop57.

· Las entidades socias colaboradoras tienen derecho a acceder a la información de la actividad de COOP57. A este efecto, reciben el Boletín Informativo de COOP57, de periodicidad semestral, donde constan todos los proyectos aprobados y financiados.

Fer-se entitat sòcia col·laboradora

Per convertir-se en entitat sòcia col·laboradora de Coop57 s'ha d'omplir un formulari per sol·licitar l'alta.

Formulari d'alta com entitat sòcia col·laboradora

Un cop s'hagi rebut el formulari i es realitzi el pagament, li enviarem el contracte al seu domicili.

 

També es pot sol·licitar l'alta per correu electrònic o dirigint-se, físicament, a les seus de Coop57. Per consultar les dades de contacte anar aquí