Durant el primer semestre de 2018, l'activitat creditícia de Coop57 ha continuat amb un gran dinamisme i un gran nombre d'operacions. Concretament, s'han concedit un total de 110 préstecs nous per un valor conjunt de 6,3 milions d'euros.

Respecte a les tipologies dels préstecs concedits, és important destacar que els préstecs d'inversió - aquells que representen processos de creixement o consolidació dels projectes - representen un percentatge molt important del total. Aquest fet és una molt bona noticia i un bon indicador del moment que moltes entitats sòcies estan vivint.

Per altra banda, els avançaments de subvencions segueixen, també tenint un pes important. També cal destacar que les pòlisses de crèdit, que tenen la funció de fer front a necessitats de liquiditat a curt termini, cada cop representen una quantitat major, confirmant l'encert d'haver anat desenvolupant aquest servei financer els darrers anys. Sobretot perquè es demostra un servei útil i que cobreix una necessitat real per a les entitats sòcies de Coop57.

Respecte a la distribució per territori, Catalunya segueix representant un pes molt important respecte al total, però s'observa una gran vitalitat en totes les seccions territorials de Coop57.

 

En definitiva, tanquem el primer semestre de 2018 amb uns resultats que milloren lleugerament els del primer semestre de l'any anterior i que ens fa pensar que es tancarà l'exercici 2018 consolidant el creixement i el gran salt ocorregut el 2017.