DECLARACIÓ DAVANT EL PROJECTE DE NOVA LLEI DE COOPERATIVES
 
El Consell de Secció de Coop57 Catalunya, després d’haver recollit les opinions i el sentir dels socis i sòcies que van participar en el debat celebrat el passat dimarts 17 de juny, en una sessió prèvia a l’Assemblea de secció, vol manifestar que el projecte de nova Llei de Cooperatives impulsat pel govern de la Generalitat introdueix aspectes que alteren substancialment el model de cooperativisme existent a Catalunya i que tendeixen a bastir un model més proper al de les empreses mercantils o de capital, un model que facilita la transformació de les cooperatives en empreses on prima més el capital que les persones.
 
 
Al nostre parer, els aspectes següents afecten punts irrenunciables del model cooperatiu actual:
 
• Definició de què és una cooperativa: 
En comptes de posar l’accent en la satisfacció de necessitats comunes dels socis i sòcies, el projecte posa l’accent en l’oferta de béns i serveis tant als socis com al mercat. Al nostre parer això és confondre el mitjà (l’oferta de béns i serveis) amb la finalitat (la satisfacció de
necessitats comunes) i contradiu la definició de l’Aliança Cooperativa Internacional de la cooperativa com una associació autònoma de persones que s’han unit de forma voluntària per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú
mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.
 
• Denominació dels socis: 
Es tendeix a equiparar els actuals socis col∙laboradors, els que no participen de l’activitat cooperativitzada, als socis cooperatius de ple dret (anomenats ‘socis comuns’ en el projecte). És perillós atès que obre la porta a situar en un mateix nivell (en drets polítics i econòmics) els socis cooperatius i els socis que, per exemple, només aporten capital, fet que vulneraria els principis cooperatius.
 
• Nombre mínim de socis: 
La possibilitat de muntar cooperatives de només 2 socis altera el concepte de cooperativa com a empresa col∙lectiva.
 
• Dret de vot: 
La possibilitat de ponderar el vot dels socis i sòcies fins a un 25% vulnera el principi cooperatiu d’un soci un vot i tendeix a equiparar les cooperatives a les societats de capital. També és preocupant que els socis no comuns (és a dir, els que no participen en l’activitat
cooperativitzada) puguin disposar fins al 49% dels vots. De la mateixa manera, creiem que és inadmissible que en les cooperatives de segon grau i en les federacions de cooperatives el vot ponderat pugui arribar al 50%.
 
• Òrgans d’administració: 
Veiem amb preocupació el fet que puguin participar en el Consell Rector com a membres de ple dret, amb veu i vot, persones que no siguin sòcies i que en cooperatives de fins a 10 socis es pugui nomenar un administrador únic. Les mesures per agilitar la gestió de les
cooperatives en cap cas poden posar en dubte la preeminència del Consell Rector com a òrgan màxim de gestió en mans de les persones i entitats sòcies. El projecte també redueix fins a la mínima expressió les competències de l'Assemblea General, la instància que hauria de ser l'òrgan sobirà de tota cooperativa.
 
• Fons de Reserva Obligatori (FRO) i Fons d’Educació i Promoció Cooperatives (FEPC): 
Un dels trets d’identitat de les cooperatives és com apliquen els excedents. La reducció de l’aportació obligatòria al FRO i al FEPC (que es veu reduït a la mínima expressió) posa en dubte el compromís de les cooperatives amb la reinversió dels excedents en la cooperativa i el moviment cooperatiu i amb el retorn econòmic envers la societat. Així, es trenca clarament amb el concepte d'economia social i solidària, tret identitari del moviment cooperatiu, en el qual l'activitat de les cooperatives està concebuda per a servir l'interès general de les comunitats on es desenvolupa la seva activitat. D’altra banda, si un dels objectius del projecte de llei és la millora del finançament de les cooperatives, no s’entén com s’aconsegueix aquest objectiu baixant la dotació mínima obligatòria al FRO, una de les vies de reforç dels fons propis de les cooperatives. A més a més, la possible repartibilitat del 50% del FRO en cas de liquidació o transformació de la cooperativa obre la porta a l’apropiació privada d’aquest fons, fet que, de nou, tendeix a equiparar les cooperatives a les societats mercantils o de capital.
 
 
Per aquests motius, demanem la retirada del projecte per començar de nou a elaborar una llei, que sorgeixi del debat i la participació de totes les cooperatives i que, sense alterar els principis bàsics del model cooperatiu, doni resposta a les necessitats actuals de les cooperatives. Una llei que posi en valor el capital humà de les cooperatives, enfront d'un model mercantilista que, en definitiva, ens ha portat a la situació de crisi actual.
 
 
Barcelona, 2 de juliol del 2014