Català

Si posés diners a Coop57, per què es farien servir?

Els estalvis que es dipositen a Coop57 serviran, exclusivament, per a concedir préstecs a les entitats sòcies de serveis de Coop57. Aquestes entitats són projectes basats en els principis de l'economia social i solidària i que, per a esdevenir sòcies de serveis de Coop57, han superat una rigorosa avaluació ètica i social analitzant que siguin projectes que aporten algun tipus de valor afegit al conjunt de la societat.

Català

Qui pot estalviar a Coop57?

Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d'economia social i solidària.

Poden estalviar a Coop57 persones físiques en forma de socis o sòcies col·laboradores i persones jurídiques en forma d'entitats sòcies col·laboradores o entitats sòcies de serveis.

Català

Pàgines