Article 20.- Òrgans de la cooperativa

 

20.1 Els òrgans de direcció i gestió de COOP57

20.1.a) Assemblea General.

20.1.b) Consell Rector.

20.1.c) Assemblees Territorials de les Seccions.

20.1.d) Consells de Secció de les seccions territorials.

20.2 Òrgans de suport de l’activitat de COOP57

20.2.a) Consell assessor.

20.2.b) Comissions tècniques.

20.2.c) Comissions socials.

20.2.d) Auditoria de gestió interna.

 

Article 21.- Normes comunes sobre les assemblees i consells

21.1 S’estableix una Assemblea General i un Consell Rector de COOP57.

21.2 La cooperativa s’organitza en seccions territorials. Cada secció té una Assemblea Territorial de Secció i un Consell de Secció.

21.3 Els acords de qualsevol òrgan de la cooperativa han de respectar la normativa vigent, els presents Estatuts, els Reglament de Règim Intern i els Acords de l’Assemblea General de la Cooperativa i del Consell Rector.

21.4 Les persones i entitats sòcies  de la cooperativa han de complir les obligacions que es derivin del marc normatiu d’aquesta. Dins d’aquest marc normatiu, els acords de les Assemblees Territorials de Secció vinculen els socis i les sòcies de la secció que els ha adoptat, en l’àmbit de competències pròpies de la Secció.

21.5 Les Assemblees Generals i els Consells Rectors es poden dur a terme en l’àmbit territorial de les seccions territorials existents o en l’àmbit territorial d’una nova secció territorial que es pretengui constituir. Les Assemblees Territorials de Secció i els Consells de Secció han de tenir lloc en l’àmbit territorial de cada secció.

21.6 El Consell Rector pot autoritzar l’assistència a l’Assemblea General, sense dret a vot, a qualsevol persona la presència de la qual es consideri d’interès per al bon funcionament de la cooperativa. En els mateixos termes, es pot autoritzar l’assistència al Consell Rector a qualsevol persona la presència de la qual sigui d’interès per al bon funcionament de la cooperativa. Igualment, els Consells de Secció poden autoritzar aquesta assistència a les Assemblees de Secció Territorials i a les seves reunions.

21.7 S’estableix el vot per representació amb un màxim de dos vots delegats a l’Assemblea General i a l’Assemblea Territorial de Secció. La representació s’ha de fer per escrit, per a una sessió concreta, i l’ha d’admetre o denegar la presidència, llevat dels supòsits que preveu la normativa cooperativa.

21.8 L’Assemblea General, les Assemblees Territorials de Secció, el Consell Rector i els Consells de Secció poden tenir lloc mitjançant videoconferència o un altre mitjà de comunicació. En qualsevol cas, ha de quedar garantida la identificació de les persones sòcies assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió de vot. S’entén que la reunió es duu a terme en el lloc on es troba la persona que la presideix.

21.9 En els òrgans de la cooperativa s’ha de poder emetre el vot de forma telemàtica. El Consell Rector ha de garantir la seguretat i el secret del vot, especialment davant tercers que no siguin membres de l’Assemblea General  o del Consell. Igualment, s’ha de poder acreditar de forma fefaent l’emissió del vot i la recepció del mateix per part de la presidència de la reunió.

21.10 L’Assemblea General ha de ser presidida per la presidència del Consell Rector i, en absència seva, per la persona que exerceix les seves funcions d’acord amb els Estatuts socials per la persona que la mateixa assemblea elegeixi.

 

Article 22.- Les assemblees de COOP57

 

S’estableixen tres classes d’assemblees:

22.1 L’Assemblea General de la cooperativa constituïda com a assemblea de segon grau i formada per persones i entitats sòcies elegides per les Assemblees Territorials de Secció.

22.2 Les Assemblees Territorials de Secció, prèvies a l’Assemblea General, que sempre han de ser convocades pel Consell Rector al mateix temps que convoca l’Assemblea General.

22.3. Les Assemblees Territorials de Secció que poden celebrar les seccions territorials, quan no tenen caràcter previ a l’Assemblea General.

 

Article 23.- Assemblea General de COOP57 i Assemblees prèvies de les Seccions Territorials

23.1 L’Assemblea General és una assemblea de segon grau: és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Pot debatre i decidir sobre qualsevol matèria que no tingui atribuïda un altre òrgan social de la cooperativa. Els seus acords són obligatoris per a les persones i entitats sòcies, i per a tots els òrgans de la cooperativa, sense perjudici de les facultats d’impugnació o dels recursos establerts estatutàriament o legalment.

23.2 L’Assemblea General està constituïda pels socis i les sòcies delegades de les seccions territorials. L’Assemblea General ha d’estar formada per tres delegats o delegades de cada Secció Territorial i per trenta delegades o delegats escollits entre les sòcies de serveis de totes les seccions territorials, persones sòcies col·laboradores i persones sòcies de treball.

23.3 De les tres persones sòcies delegades que correspon elegir com a mínim a cada secció territorial dues han de ser sòcies de serveis i la tercera pot ser sòcia de serveis, sòcia de treball o sòcia col·laboradora, a criteri de cada Assemblea Territorial de Secció.

23.4 De les trenta persones delegades que han de formar part de  l’Assemblea General, el Consell Rector ha d’establir el nombre de delegades que corresponen a cada secció, atribució que s’ha de fer de manera proporcional al nombre de sòcies de serveis, sòcies col·laboradores i sòcies de treball de cada Secció Territorial.

23.5 En cas de coeficients per fixar el nombre de delegades o delegats en les diferents seccions, quan no arribin al 0,50% s’ha d’arrodonir a 0. Si són iguals o superiors al 0,50%, s’ha d’arrodonir a 1.

23.6 En qualsevol cas, les Assemblees Territorials de Secció, en elegir els seus delegats i delegades han de respectar els mòduls d’equivalència establerts en els Estatuts.

23.7 Les delegades i els delegats elegits per les Assemblees Territorials de Secció han d’estar presents a les mateixes i acceptar el càrrec per al qual han estat designades.

23.8 L’acta de l’assemblea preparatòria de les diverses seccions ha d’enviar-se al Consell Rector mitjançant còpia signada per la presidència i la secretaria. Ha de ser cursada per mitjans digitals amb els mateixos requisits que els establerts sobre el vot telemàtic.

 

Article 24.- Evolució de la composició de l’Assemblea General

El nombre de delegacions que estableix l’article 23 dels presents Estatuts s’ha d’adequar periòdicament cada any de traspàs, de manera següent:

24.1 S’ha de mantenir el nombre mínim de tres persones sòcies delegades de cada Secció Territorial d’acord amb allò que s’estableix en els Estatuts.

24.2 El nombre màxim de 30 persones sòcies delegades per a l’Assemblea General a distribuir pel Consell Rector en la forma que preveuen els Estatuts s’ha d’incrementar o disminuir proporcionalment al nombre de persones sòcies fixat sobre el cens de 31 de desembre de l’any immediatament anterior a l’any de traspàs. S’ha de partir del cens base existent a 31 de desembre del 2015.

24.3 L’increment o disminució que es contempla en l’apartat anterior no pot excedir del 10% en nombre de persones. En cas de no resultar un nombre enter, la variació s’ha de fer arrodonint cap amunt

 

Article 25.- Forma de convocatòria i constitució de les Assemblees Generals i de les Assemblees Territorials de Secció prèvies a l’Assemblea General

25.1 El Consell Rector ha de convocar a la vegada l’Assemblea General i les Assemblees Territorials de Secció prèvies, amb una antelació mínima de 15 dies naturals i una antelació màxima de 30, a la data prevista de celebració de les Assemblees.

25.2. La convocatòria ha de ser única i ha de tenir els mateixos assumptes a tractar, sens perjudici que les Assemblees Territorials de Secció se celebrin en llocs diferents i en diverses dates sempre abans de l’Assemblea General de COOP57, respecte als terminis establerts en els Estatuts.

25.3 La convocatòria de totes les Assemblees ha d’especificar clarament els assumptes a tractar, el lloc, el dia i l’hora de la reunió —de la primera convocatòria i de la segona convocatòria—, amb un temps mínim entre ambdues de 15 minuts.

25.4 El Consell Rector ha de convocar l’Assemblea General Ordinària i les assemblees prèvies durant el primer semestre de l’any per tal de tractar i resoldre sobre la gestió social, l’aprovació dels comptes anuals, l’informe de gestió i la distribució de resultats.

25.5 La convocatòria s’ha de tramitar a totes les persones sòcies de la cooperativa, expressant el lloc, la data i l’hora de la convocatòria. Per enviar les convocatòries de les assemblees es poden emprar mitjans telemàtics i el web de la cooperativa. En cas que es faci mitjançat el web de la cooperativa, cal que estigui inscrit en el registre i estigui publicat d’acord a la normativa vigent, mitjançant sistemes d’alerta per a les persones sòcies en relació als anuncis de convocatòria inserits al web corporatiu.

25.6 L’Assemblea General s’ha de reunir en el domicili social o en el lloc previst en l’escrit de convocatòria, i l’ha de presidir la Presidència del Consell Rector actuant com a secretari o secretària de l’assemblea qui ostenti el càrrec de secretari del Consell Rector.

25.7 L’Assemblea General es considera constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan estan presents o representats la meitat dels vots socials i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de delegats i delegades assistents i el nombre de vots socials presents representats.

25.8 Les Assemblees Territorials de Secció es consideren constituïdes vàlidament sigui quin sigui el nombre de sòcies i socis presents o representats.

25.9 El Consell Rector ha de convocar l’Assemblea General, i les Assemblees Territorials de Secció per tal de resoldre sobre la creació o dissolució d’alguna Secció Territorial o augmentar o disminuir la seva composició.

25.10 A l’Assemblea General s’han d’elegir els vocals i els càrrecs del Consell Rector corresponents a la nova Secció Territorial, en cas de creació, i la revocació dels vocals de la Secció Territorial que sigui dissolta i, si escau, la cobertura de vacants en el dit Consell Rector.

25.11 El Consell Rector, a iniciativa pròpia, pot convocar reunions extraordinàries de l’Assemblea General. També poden sol·licitar al Consell Rector la convocatòria d’una Assemblea General les Assemblees Territorials de Secció i els Consells de Secció de les diferents seccions territorials o un grup de socis i sòcies que tingui com a mínim el 10% dels vots socials o un mínim de 100 socis (quan la cooperativa compti amb més de 1.000); 500 socis (si la cooperativa compta amb més de 10.000), i 1.000 socis (si la cooperativa compta amb més de 100.000). En aquest cas, el Consell Rector ha de respectar, en tots els seus punts, l’ordre del dia proposat pels convocants i ha de convocar l’Assemblea no abans de 15 dies naturals ni després de 30 dies naturals des de la data de recepció de la sol·licitud de convocatòria.

25.12 Les Assemblees Territorials de Secció han de ser presidides pel president o presidenta de la Secció, en qualitat de delegada pel Consell Rector, que ha d’informar dels punts a tractar. Les Assemblees Territorials de Secció han de tractar i resoldre el que entenguin oportú sobre els punts fixats per a l’Assemblea General. La persona que presideixi la reunió ha d’informar el Consell Rector, amb anterioritat a l’Assemblea General, dels aspectes rellevants i dels acords adoptats per l’Assemblea Territorial de Secció.

25.13 Les sòcies i els socis presents a l’Assemblea Territorial de Secció, han de designar, mitjançant elecció, a les delegades i delegats que han de representar-los en l’Assemblea General, sempre que hagin assistit a l’assemblea de secció i siguin sòcies de COOP57.

25.14 Es poden presentar candidatures individuals o conjuntes per part de qualsevol tipus de soci o sòcia.

25.15 Els Consells de Secció també poden proposar a l’Assemblea Territorial  de Secció els candidats i les candidates a delegats membres de la seva secció.

25.16 Totes les candidatures seran proposades mitjançant un escrit adreçat al Consell de Secció. Si no s’han presentat candidatures suficients per cobrir la totalitat de delegats i delegades per a l’Assemblea General seran elegibles totes les sòcies i socis que formin part de l’Assemblea Territorial de Secció  que assisteixin a aquesta.

25.17 Cada Assemblea Territorial de Secció ha d’elegir els delegats i delegades que assistiran a l’Assemblea General. Els delegats i les delegades hauran de ser socis o sòcies de serveis, socis o sòcies col·laboradors o persones sòcies de treball pertanyents a la secció.

25.18 El nomenament de delegats i delegades s’ha de fer per a totes les Assemblees Generals que se celebrin durant l’any en què siguin escollits i seran elegits en la primera Assemblea Territorial de Secció que es dugui a terme cada any. L’elecció dels delegats i delegades es fa per majoria simple dels assistents, resultant elegits els delegats i delegades amb major nombre de vots. La delegació finalitzarà un cop aprovades les actes de les Assemblees Generals de l’any en què hagin estat escollits.

25.19 L’Assemblea Territorial de Secció ha de decidir igualment si els seus delegats i delegades han d’atenir-se als acords de l’Assemblea que els hagi elegit, o poden decidir el seu vot en atenció als acords adoptats en les assemblees territorials d’altres seccions, així com de l’evolució dels debats en el si de l’Assemblea General. La decisió que s’adopti en cada cas s’ha de fer constar en l’acta de l’Assemblea Territorial de Secció.

25.20 L’acta de l’Assemblea Territorial de Secció ha de ser signada per qui hagi ocupat la presidència i la secretaria, i ha de fer constar el lloc i la data de les deliberacions, la llista d’assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions que hagin sol·licitat que constin en acta i els acords adoptats i els resultats de les votacions. I ha de ser remesa amb antelació a la celebració de l’Assemblea General.

 

Article 26.- Adopció d’acords

26.1 L’Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple del nombre dels vots socials presents o representats, excepte en els casos en què legalment o estatutàriament s’estableixin les majories reforçades.

26.2 Els acords que fan referència a la fusió, l’escissió, la transformació, la dissolució, l’emissió d’obligacions i els títols participatius, o l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social i, en general, qualsevol acord que impliqui una modificació dels Estatuts socials, requereixen, com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de vots socials assistents o representats.

26.3 La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa, en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, també requereixen, com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de vots socials assistents. No obstant això, els socis o sòcies disconformes amb l’acord de transformació que hagin votat en contra d’aquest i que hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, i també les persones i entitats sòcies que, per causa justificada, no hagin assistit a l’Assemblea General, tenen dret a obtenir, si la demanen, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector, en el termini d’un mes després de l’esmentat acord de transformació, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa justificada.

26.4 L’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d’algun càrrec social requereixen de la votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots socials assistents o representats, si constava a l’ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un de la totalitat dels vots socials, si no constava en l’ordre del dia.

26.5 En els supòsits d’acords sobre expedients sancionadors, de ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, i de l’exercici de l’acció de responsabilitat o cessament de membres d’òrgans socials, les persones afectades per aquestes decisions s’han d’abstenir de votar en la sessió de l’òrgan al qual pertanyen que hagi de prendre la decisió corresponent, si bé s’ha de tenir en compte la seva assistència per determinar la majoria exigida per prendre l’acord, el qual s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la meitat més un dels vots socials assistents.

26.6 Es consideren nuls tots els acords adoptats sobre temes que no figurin en l’ordre del dia, llevat de: els relatius a la convocatòria d’una nova Assemblea General; la censura de comptes pels membres de la cooperativa o per una persona externa; l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector, i la revocació d’algun càrrec social.

 

Article 27.- Competències de l’Assemblea General

27.1 L’Assemblea General pot debatre i decidir qualsevol matèria de la cooperativa que no hagi estat expressament atribuïda a un altre òrgan social. En tot cas, el seu acord és necessari en els supòsits següents:

27.1.a) Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector, de l’auditoria externa, dels liquidadors o liquidadores i també, quan correspongui, de l’establiment de les bases de determinació de la quantia de les retribucions d’aquests càrrecs.

27.1.b) Ratificació del nomenament de les persones que duen a terme la coordinació general, gerència o direcció de la cooperativa, proposades pel Consell Rector.

27.1.c) Examen de la gestió social, aprovació dels comptes anuals i aplicació de resultats i aprovació del balanç social.

27.1.d) Examen i aprovació del pla de treball global de la cooperativa i del seu pressupost, amb el pla de treball i el pressupost de cada secció. El pla de treball anual ha d’incloure la definició dels serveis a prestar per la cooperativa i els percentatges de recursos propis a destinar a cada línia de serveis, a prestar per cada secció i per la cooperativa en el seu conjunt, així com els límits en la disponibilitat d’aquests recursos.

27.1.e) La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions en les quals el reemborsament pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, l’aprovació de noves aportacions obligatòries al capital social; l’admissió d’aportacions dels socis col·laboradors; l’actualització del valor de les aportacions al capital social; la fixació de les aportacions dels nous socis; l’establiment de quotes d’ingrés o periòdiques, i també el tipus o la base de determinació de l’interès que s’ha d’abonar per les aportacions al capital social.

27.1.f) Les noves aportacions obligatòries al capital social, fixar i admetre aportacions voluntàries i actualitzar les aportacions de les sòcies i socis.

27.1.g) L’emissió d’obligacions, títols participatius o altres formes de finançament mitjançant emissions de valors negociables.

27.1.h) La creació i dissolució de seccions territorials, així com, l’aprovació de les normes de funcionament intern de les seccions.

27.1.i) La modificació dels Estatuts socials.

27.1.j) L’aprovació dels Reglaments de Règim Intern.

27.1.k) Aprovar el Reglament de Règim Intern que ha de regular el règim de les prestacions de les persones sòcies de treball i la seva classificació laboral, han de fixar les bestretes laborals, i han de desenvolupar les normes relatives al règim disciplinari d’aquests socis i sòcies. A falta d’aquest reglament, aquesta competència correspon a l’Assemblea General.

27.1.l) La fusió, transformació, escissió i dissolució de la cooperativa.

27.1.m) L’alienació o cessió, per qualsevol títol, de béns, drets o activitats la desaparició dels quals impedeixi la realització de l’objecte social.

27.1.n) La creació de cooperatives de segon o ulterior grau o de crèdit o adhesió a aquestes.

27.1.o) L’exercici de l’acció de responsabilitat dels membres del Consell Rector i dels interventors i liquidadors.

27.1.p) L’aprovació dels criteris tècnics i socials relatius a la prestació dels serveis als socis i sòcies, així com l’aprovació dels criteris de valoració a aplicar per la comissió tècnica i la comissió social.

27.1.q) Designar una auditoria externa, preferiblement coneixedora de l’economia social, per tal de verificar els comptes anuals, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’auditories de comptes. L’auditoria no podrà examinar més de tres exercicis econòmics consecutius.

27.1.r) Acordar la creació o supressió del lloc web corporatiu d’acord amb les disposicions vigents.

27.1.s) Tots els altres casos en què així ho exigeixi la Llei o els presents Estatuts.

27.1.t) Les competències que corresponen a l’Assemblea General i sobre les quals preceptivament hagi de pronunciar-se són indelegables.

 

Article 28.- L’Assemblea Universal

28.1 L’Assemblea s’entén vàlidament constituïda, amb caràcter universal, quan tots els socis i sòcies estant presents o representats i cap d’ells no s’oposa a celebrar-la.

28.2 El còmput total de vots emesos ha de respectar el que estableixen aquests Estatuts sobre els mòduls d’equivalència entre les diferents classes de persones i entitats sòcies.

 

Article 29.- Acta

29.1 L’acta de la sessió, signada per la presidència i la secretaria, ha d’expressar el lloc i la data de les deliberacions, la llista d’assistents, si és en primera o en segona convocatòria, un resum dels assumptes tractats, les intervencions que s’hagi demanat que constin en acta, els acords presos i els resultats de les votacions.

29.2 L’acta de l’Assemblea General pot ésser aprovada per la mateixa assemblea a continuació d’haver-se fet aquesta o, en altre cas, dins el termini de quinze dies hàbils, per la presidència i la secretaria i per dos socis o sòcies interventors d’acta designats per l’Assemblea. L’acta aprovada s'ha d'incorporar al llibre d’actes signada per la secretaria i la presidència. Si no hi ha unanimitat en l’elecció de les persones interventores d’acta, els socis i sòcies discordants que arribin al deu per cent dels vots socials, han d’elegir una de les interventores.

29.3 Qualsevol soci o sòcia pot sol·licitar certificació dels acords adoptats i el Consell Rector la hi ha de donar, dins d’un termini no superior a vint dies naturals, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

 

Article. 30.- Impugnació dels acords socials

30.1 Els acords de l’Assemblea General que siguin contraris a la Llei, s’oposin als Estatuts o lesionin, en benefici d’un o de diversos socis i sòcies, col·laboradors o tercers, els interessos de la cooperativa, poden ser impugnats segons les normes i dins dels terminis que estableix la Llei. La impugnació d’un acord social no és procedent si s’ha deixat sense efecte o ha estat substituït vàlidament per un altre.

30.2 Els acords que siguin contraris a la Llei són nuls; els altres acords a què es refereix l’apartat anterior són anul·lables. La sentència que resol l’acció d’impugnació d’un acord social produeix efectes davant totes les persones i entitats sòcies però no afecta els drets adquirits de bona fe per tercers a conseqüència de l’acord impugnat, i comporta, si escau, la cancel·lació de la inscripció de l’acord en el Registre de Cooperatives.

30.3 Estan legitimats per exercir les accions d’impugnació dels acords nuls o anul·lables els delegats i les delegades assistents a l’Assemblea que hagin fet constar en acta la seva oposició al fet que aquesta se celebrés o hagin votat en contra de l’acord adoptat; els delegats i delegades que hagin estat il·legítimament privats del dret a emetre el seu vot; qualsevol soci o sòcia, inclosos els de treball i els col·laboradors, assistents a l’Assemblea de la Secció que hagi fet constar en acta la seva oposició a l’acord; qualsevol soci o sòcia que hagi estat absent de l’Assemblea Territorial de Secció o que hagi estat il·legítimament privat del dret a emetre el vot a l’Assemblea Territorial de  Secció i les terceres persones que acreditin un interès legítim. Per tal d’exercir les accions d’impugnació dels acords nuls estan legitimats, també, els delegats i delegades que hagin votat a favor de l’acord o que s’hagin abstingut en l’Assemblea General i tots els socis i sòcies, inclosos els de treball i els col·laboradors, en la mateixa situació a l’Assemblea de la seva secció. Els membres del Consell Rector i la intervenció de comptes tenen l’obligació d’exercir les accions d’impugnació contra els acords socials que siguin contraris a la Llei o s’oposin als Estatuts de la cooperativa.

30.4 Les accions d’impugnació dels acords nuls caduquen en el termini d’un any i les d’impugnació dels acords anul·lables al cap de quaranta dies, a comptar des de la data de l’acord o, en tot cas, des de la data de la inscripció en el Registre de Cooperatives, en cas que aquesta sigui obligatòria.

30.5 La interposició davant els òrgans socials dels recursos anteriors interromp els terminis de prescripció i de caducitat de les accions.

30.6 Els acords de les Assemblees Territorials de les seccions poden ser impugnats en els mateixos termes que els previstos per la Llei i els presents Estatuts per a la impugnació dels acords de l’Assemblea General, sense perjudici d’utilitzar els mitjans de resolució de conflictes que també preveuen els Estatuts.