Article 65.- Règim dels socis i sòcies de treball

65.1 Els socis i les sòcies de treball són aquelles persones físiques que, en la seva qualitat de socis i sòcies, aporten a la cooperativa el seu treball personal.

65.2 El seu règim està regulat pels presents Estatuts en allò que els sigui aplicable, pel Reglament de Règim Intern, pels acords de l’Assemblea General, per les normes legals relatives als socis i sòcies de treball de les cooperatives i, subsidiàriament, per la normativa relativa als socis i sòcies treballadors de les Cooperatives de Treball Associat.

65.3 El Reglament de Règim Intern i, si no, els acords de l’Assemblea General, regulen el règim de les prestacions de les persones sòcies de treball i la seva classificació laboral, fixen les bestretes laborals, i desenvolupen les normes relatives al règim disciplinari d’aquests socis i sòcies.

65.4 Els socis i sòcies de treball no reben retorns cooperatius.

 

Article 66.- Alta de socis i sòcies de treball

66.1 Qualsevol treballador o treballadora que porta a terme activitats de caràcter indefinit, amb una jornada mínima de 30 hores setmanals i amb una antiguitat mínima de sis mesos podrà sol·licitar l’alta com a soci o sòcia de treball, dirigint un escrit motivat al Consell Rector. Les treballadores i treballadors que reuneixin les circumstàncies anteriors i tinguin jornada reduïda temporalment per causa legal podran igualment sol·licitar l’alta com a sòcia o soci de treball.

66.2 Excepcionalment, el Consell Rector podrà admetre socis o sòcies de treball a treballadors o treballadores de la cooperativa amb jornada habitual inferior a 30 hores setmanals sempre que duguin a terme tasques de caràcter indefinit i tinguin una antiguitat mínima de sis mesos.

66.3 Els treballadors o treballadores que deixin de treballar a la cooperativa perdran automàticament la condició de socis o sòcies, amb dret a devolució del capital social aportat en igualtat de condicions que la resta d’associades, en els termes que preveu l’article 52.3 dels Estatuts.

 

Article 67.- Retribucions mínimes i màximes

La bestreta laboral de les persones sòcies de treball serà, com a mínim, igual al 70% de les retribucions satisfetes en l’àmbit territorial de la cooperativa per igual treball i, en tot cas, no inferior a l’import del salari mínim interprofessional, ni podran superar el 150% de la retribució establerta per conveni col·lectiu per a les persones treballadores per compte d’altri en el sector d’activitat de la cooperativa, en funció de la categoria professional i circumstàncies de treball.

 

Article 68.- Règim d’afiliació a la Seguretat Social

Les persones sòcies de treball estan afiliats al règim general de la Seguretat Social.