El paper de la comissió social és avaluar les entitats que demanen donar-se d'alta com a sòcies de Coop57. La seva funció és certificar que la seva activitat s'adeqüi als criteris ètics i socials de Coop57. Els seus membres són persones vinculades a l'economia social i solidària, l'associacionisme popular i els moviments socials, però són independents de l'estructura tècnica de Coop57.

Les seves característiques principals es resumeixen de la següent manera:

  • Òrgan de caràcter consultiu i de participació voluntària de persones sòcies de Coop57.
  • Està formada per persones de reconegut prestigi i externes a la gestió de Coop57.
  • Avalua les sol·licituds d'alta de les noves entitats sòcies de serveis des del vessant ètic i social.
  • Analitza i dictamina l'interès social dels projectes presentats.
  • Recomana al Consell de Secció l'aprovació o desestimació de les sol·licituds d'alta com a sòcies de serveis.