O papel da Comisión Social consiste en avaliar as entidades que solicitan darse de alta como socias de Coop57. A súa función é certificar que a súa actividade se adecúe aos criterios éticos e sociais de Coop57. Os seus membros son persoas vinculadas á economía social e solidaria, ao asociacionismo popular e aos movementos sociais, pero son independentes da estrutura técnica de Coop57.

As súas característica principais resúmense da seguinte maneira:

  • É un órgano de carácter consultivo e de participación voluntaria de persoas socias de Coop57.
  • Está composta por persoas de renome e que non forman parte da xestión de Coop57.
  • Avalía as solicitudes de alta de novas entidades socias de servizos desde a dimensión ética e social.
  • Analiza e ditamina o interese social dos proxectos que se presenten.
  • Recoméndalle ao Consello de Sección a aprobación ou rexeitamento das solicitudes de alta como socias de servizos.