El Programa de la UE per a l'Ocupació i la Innovació Social (EaSI) és un instrument financer a escala de la UE, l'objecte del qual és promoure un elevat nivell d'ocupació de qualitat i sostenible, que aporti una protecció social correcta, combati l'exclusió social i la pobresa i millori les condicions de treball.
 
L'eix d'Emprenedoria Social, al que Coop57 ha acedit, dóna suport pel desenvolupament d'empreses socials, en particular facilitant l'accés al finançament.

 

Garantia EaSI

La Garantia EaSI recolza el desenvolupament d'empreses socials, facilitant-los l'accés a finançament a través de mecanismes de garantia sobre els préstecs. Es tracta d'una garantia finançada per la Unió Europea sota el Programa d'Ocupació i Innovació Social (EaSI).

  • Import màxim del préstec: 500.000 euros (fins a un màxim agregat d'1M d'euros)

 

¿Quies pot acollir a la Garantia EaSI?

Totes les sòcies de serveis de Coop57 podran acollir-se a aquestes garanties si Coop57, en els seus processos d'anàlisis i avaluació, ho considera oportú i sempre que l'entitat compleixi els següents requisits:

  • Facturar menys de 30 millons i/o tenir actius en el balanç menors a 30 millons.
  • No haver distribuit més d'un 33% de beneficis en els 3 últims exercicis.
  • L'entidad ha d'acreditar que la seva activitat té una finalitat social.

 

 

 

“El finançament compta amb el suport de la Unió Europea en el marc de l'instrument de garantia establert de conformitat amb el Reglament (UE) nº 1296/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social («EaSI»).

«Aquesta garantia està finançada per la Unió Europea en el marc del Programa per a l'Ocupació i la Innovació Social(«EaSI»).

«El present finançament gaudeix d'una garantia finançada per la Unió Europea en relació al Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social («EaSI») i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques («FEIE»), establert en el marc del Pla d'Inversions per a Europa. El FEIE té per objecte contribuir a recolzar el finançament i l'aplicació d'inversions productives a la Unió Europea i garantir un major accés al finançament.»

Més Informació a:

http://ec.europa.eu/social/EASI

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

https://www.eif.org/easi/