Coop57 porta a terme, com a activitat principal, el finançament de projectes d’economia social i solidària que contribueixin a la construcció d’una economia transformadora i al servei de les persones. Poden rebre finançament de Coop57 aquelles entitats sòcies de serveis de la cooperativa. Per a esdevenir sòcies de serveis existeix un procés d’avaluació social on s’analitza si els criteris, principis i valors de l’entitat són coincidents amb els que té Coop57. En aquest cas, l'entitat sòcia de serveis podrà accedir als diferents serveis de finançament.

I per poder concedir aquests préstecs, la nostra cooperativa necessita dotar-se de capital. Per aconseguir-lo, Coop57 interpel·la al conjunt de la societat perquè destini els seus estalvis com a capital social de la cooperativa. Aquesta figura és la de la persona sòcia col·laboradora, que permet aportar estalvi a Coop57. Les persones que són sòcies col·laboradores no poden sol·licitar finançament, ja que això només ho podem fer a formes jurídiques de l’economia social i solidària, sòcies de serveis de Coop57.

 

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
6