Català

Qui pren les decisions a Coop57?

Coop57 és una cooperativa i per tant les seves decisions es prenen de forma col·lectiva i democràtica. S'organitza per seccions territorials i per tant existeixen òrgans de decisió a dos nivells: a nivell general i a nivell de secció territorial.

Català

Si hi ha beneficis, com es reparteixen?, qui ho decideix?

En el cas que hi hagi beneficis al tancament d'un exercici econòmic, l'Assemblea General de Coop57 té la potestat per decidir com es reparteixen els excedents. Es poden repartir entre els socis i sòcies o reinvertirlos a Coop57.

A la pràctica i fins ara, Coop57 sempre ha destinat el 100% dels excedents a reserves voluntàries per enfortir els fons propis i garantir la sostenibilitat econòmica del projecte, una vegada aplicat el percentatge que indica la Llei al Fons de Reserva Obligatori i al Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives.

Català

On té dipositats Coop57 els seus recursos?

Coop57 té els seus recursos en dos grans blocs.

El primer bloc és els diners concedits en forma de préstecs a les entitats sòcies.

Català

Quantes sòcies té Coop57?

Dades a 31 de desembre de 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas socias colaboradoras a 31 de diciembre de 2014

Català