Coop57 sempre ha buscat innovar, ser creatius i buscar noves solucions a les necessitats canviants de les seves persones i entitats sòcies i, en general, de l’economia social i solidària. Des d’aquests principis, Coop57 ha treballat els darrers mesos per buscar solucions a noves necessitats plantejades des dels moviments socials i l’economia solidària. En conseqüència s’ha aprovat en la darrera assemblea general celebrada a Sevilla el passat 1 de juny una nova línia d’activitat denominada “Sòl Comunitari”.

Dimarts 23 de juliol aquesta nova línia d’activitat es concreta. Coop57 formalitza l’adquisició de la finca de Can Bofill obrint un nou escenari de construcció col·lectiva apassionant.

Antecedents

Tot plegat comença quan un grup de persones de l’associació La Tartana de Can Bofill, membres del projecte agroecològic de Can Bofill, emmarcades en un moviment més ampli anomenat La PACA, Acord per a la Producció i el Consum Agroecològic, visiten Coop57 amb l’esperança de resoldre una necessitat essencial i estructural: poder seguir gaudint de l’ús de la finca i la terra que portaven treballant des de feia molts anys i, en conseqüència, seguir desenvolupant un projecte agroecològic al cor de Collserola.

  • La problemàtica: El règim de masoveria que exercien des de feia anys corria perill. La propietat plantejava la venda de la finca. L’associació, però, no disposava dels recursos econòmics ni el múscul financer suficient per a poder afrontar-ne la compra. 
  • El perill: La desaparició del projecte, afeblir el moviment agroecològic i obrir la porta a l’especulació immobiliària al cor de Collserola.
  • La solució: Que Coop57 adquirís la finca en propietat i en cedís l’ús a l’associació. D’aquesta manera s’aconseguia salvaguardar de les lògiques del mercat i de processos especulatius a 50 hectàrees del parc de Collserola i seguir-les destinant a un projecte de producció agroecològica.

La proposta de “Sòl Comunitari”

L’objectiu d’aquesta nova línia d'activitat de Coop57 és la de desmercantilitzar i socialitzar patrimoni amb un alt contingut social i/o mediambiental mitjançant l'adquisició en propietat i administració de sòl en benefici de la comunitat i d'entitats d'economia social i solidària. Volem desenvolupar experiències pilot que ens permetin demostrar en la pràctica que és possible “treure sòl del mercat”, protegir-lo i destinar-lo a usos socials i comunitaris amb criteris de sostenibilitat. Alhora es considera necessària l’existència d'entitats d'economia social i solidària gestionant i desenvolupant el projecte amb una àmplia base comunitària i l’existència d'un teixit d'entitats i de moviments socials que avalin socialment el projecte i en puguin prendre part.

La resolució

Es va generar un debat molt interessant amb la base social de Coop57 on, lògicament, van aparèixer pors i contradiccions. Però de manera molt majoritària es va decidir aprovar-la, ja que obria una nova línia d’activitat que s’inspirava en el moviment de les “Community Land Trust” i obrint la porta a recuperar una certa essència dels béns comunals.

Projectes altament socialitzats, amb una essència i participació comunitària. I aquesta essència comença des del moment que Coop57 adquireix patrimoni en propietat, ja que automàticament es converteix en propietat de quasi 1.000 entitats de l’economia social i solidària i més de 4.000 persones sòcies col·laboradores.

En aquest cas concret, l’adquisició de la finca de Can Bofill permetrà protegir-la de l’especulació, preservar la seva diversitat biològica i el seu patrimoni cultural i destinar-la a un projecte d’economia social i solidària de producció agroecològica i l’aprofitament comunitari de l’entorn natural i les instal·lacions.

Un projecte que ha rebut quasi 300 avals socials que demostren la transversalitat i la dimensió comunitària del projecte. Avals socials d’entitats tan diverses com Alimentem Collserola - Plenari de Pagesos, Unió de Pagesos del Baix Llobregat, Escola Agrària de Manresa, Mocase - Via Campesina, Revista Sobirania Alimentària, Aigua és Vida, Aliança Contra la Pobresa Energètica, Ganaderas en Red, Ramaderes de Catalunya, Cal Cases, Can Masdeu, Ateneu de 9 Barris, Ateneu l'Harmonia, la Xarxa d’Economia Solidària, Plataforma No al Pla Caufec, CCOO Seat Barcelona, Associació de dones Pla de les Bruixes, entre molts i molts d’altres.

Un segon exemple en marxa

Alhora, un altre projecte en aquesta nova línia de “Sòl Comunitari” però en un entorn absolutament diferent, ja que s’ubica en un entorn urbà. Es tracta del projecte de La Titaranya que consisteix en l’adquisició de diverses finques del nucli històric de Valls, un dels més degradats socialment i físicament de Catalunya, per revitalitzar-lo i dinamitzar-lo mitjançant el desenvolupament de cooperatives d’habitatges en cessió d’ús i la instal·lació de la seu social d’una vintena d’entitats associatives i d’economia social i solidària representatives del municipi. En aquest cas, es tracta de xarxes de custòdia comunitàries dels barris per protegir-los de processos especulatius i, en aquest cas, revitalitzar-ho i dotar-lo de vida associativa i comunitària.