Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials. El sistema de garanties de Coop57 és allò que anomenem avals personals mancomunats.

La garantia consisteix en què, l'entitat que sol·licita finançament busqui, entre els seus propis socis i sòcies, el seu entorn i persones que confien en el projecte, perquè assumeixin un compromís personal i individual per respondre com a avalistes d'una part del préstec concedit. En el cas que l'entitat no pogués retornar el préstec, les persones avaladores respondrien en el seu nom i només per la part avalada.

Es tracta un document privat que no va a notari i on no es demana informació econòmica de la persona que avala (nòmines, situació econòmica patrimonial, etc.). L'aval personal mancomunat no comporta una immobilització de diners, ni dipòsits ni fiances. És a dir, és només un compromís personal i individual de qui confia en un projecte col·lectiu.

Aquest sistema permet a moltes entitats amb projectes viables econòmicament, però sense estar capitalitzades amb patrimoni, poder accedir al finançament.

A més a més, els avals personals mancomunats aporten dos elements essencials:

  • Estableix unes garanties addicionals a la devolució del préstec i, per tant, disminueix el risc que assumeix Coop57, ajudant a la viabilitat i la pervivència del projecte.
  • Demostra i dóna informació sobre la capacitat de crear xarxa de l'entitat, quin nivell de confiança genera el projecte i si té una base social sòlida, àmplia i compromesa.

Més enllà de l'aval econòmic, el sistema d'avals personals mancomunats és un aval social que, per Coop57, és tant o més important que l'aval financer.