El fons de garantia de préstecs és un fons que té per finalitat cobrir eventuals impagaments i que es nodreix amb les aportacions que realitzen les entitats sòcies de serveis quan se'ls concedeix un préstec. És un fons solidari ja que s'entén com un mecanisme de reciprocitat entre Coop57 i l'entitat prestatària en l'assumpció de riscos i en el bon funcionament de la cooperativa.

Les aportacions es calculen en funció de l'import i el període d'amortització del préstec:

  • Préstecs de menys d'1 any: 0,5% de l'import del préstec.
  • Préstecs d'entre 1 i 3 anys: 0,75% de l'import del préstec.
  • Préstecs de més de 3 anys: 1% de l'import del préstec.


El fons té les següents característiques:

  • Objectiu: Reforçar els fons propis de Coop57.
  • És aportació al capital i, per tant, propietat de l'entitat sòcia.
  • No és una despesa. És un actiu.
  • No està remunerat.
  • No es recupera al moment de l'amortització del préstec concedit i, per tant, no té venciment.
  • L'entitat sòcia només pot sol·licitar la seva devolució en el cas de baixa com a sòcia o de liquidació.
  • És una aportació que es pot perdre en el cas que s'haguessin d'aplicar per donar resposta a una fallida.