Pensats per incentivar la intercooperación entre entitats sòcies de Coop57 SCCL gràcies a uns tipus d'interès preferencials

Els préstecs d'intercooperación són operacions de compra/venda de serveis i/o productes entre entitats sòcies de Coop57.


Import i terminis per a operació:

 • Import: a determinar per la comissió tècnica (màxim 500.000 euros).
 • Termini: mínim 1 any, màxim 10 anys.
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.


Condicions i garanties:

 • Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Avals mancomunats de la totalitat de l'import sol·licitat.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.


Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.


Cost financer:

 • 3,90% anual (per 2020).
 • Cost financer final, sense cap tipus de sobrecost per altres conceptes.


Documentació requerida:

 • Memòria econòmica que justifica la necessitat de la sol·licitud de finançament.
 • Comptes anuals (o Impost de societats) dels 3 últims anys (no aplica en els projectes de nova constitució).
 • Pla de Viabilitat econòmica del projecte.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
 • Còpia dels poders i del nomenament de càrrecs del Consell Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consell Rector/Junta/Patronat on apareix " reunits el dia ... amb l'assistència de ... aprova sol·licitar un préstec a Coop57 (especificant motiu , import i termini ), signat pel President/a i Secretari/a.
 • Avals mancomunats amb  fotocòpies del DNI pel 100% de l'import sol·licitat.
 • Persona que signarà el contracte, de caràcter privat, i número de compte bancari on hem d'ingressar l'import del préstec.