Coop57 sempre ha buscat innovar, ser creatiu i cercar noves solucions a les necessitats canviants de les seves persones i entitats sòcies i, en general, de l’economia social i solidària. Des d’aquests principis, Coop57 ha treballat els darrers mesos per buscar solucions a noves necessitats plantejades des dels moviments socials i l’economia solidària. En conseqüència, es va aprovar, en la darrera assemblea general celebrada a Sevilla el passat 1 de juny una nova línia d’activitat denominada “Sòl Comunitari”.


Antecedents: La Tartana de Can Bofill

Com sempre s’ha fet a Coop57, la teoria va de la mà amb la pràctica. Perquè les coses passin, una bona fórmula és que la realitat t’estiri i et motivi a pensar com crear noves solucions per resoldre noves necessitats. Tot plegat comença quan un grup de persones de l’associació la Tartana de Can Bofill -membres del projecte agroecològic i emmarcades en la PACA, l’Acord per a la Producció i el Consum Agroecològic- visiten Coop57 amb l’esperança de resoldre una necessitat essencial i estructural: poder seguir gaudint de l’ús de la finca i la terra que portaven treballant des de feia molts anys i, en conseqüència, seguir desenvolupant un projecte agroecològic al Parc Natural de la Serra de Collserola, àrea periurbana de la ciutat de Barcelona i altres municipis de l’àrea metropolitana, amb un gran valor mediambiental.

  • La problemàtica: el règim de masoveria que exercien des de feia anys corria perill. La propietat plantejava la venda de la finca. L’associació, però, no disposava dels recursos econòmics ni el múscul financer suficient per a poder afrontar-ne la compra.
  • El perill: la desaparició del projecte, afeblir el moviment agroecològic i obrir la porta a l’especulació immobiliària al cor de Collserola.
  • La solució: que Coop57 adquirís la finca en propietat i en cedís l’ús a l’associació. D’aquesta manera s’aconseguia salvaguardar de les lògiques del mercat i de processos especulatius unes 50 hectàrees del parc de Collserola i seguir-les destinant a un projecte de producció agroecològica.

En aquest cas concret, l’adquisició de la finca de Can Bofill permetrà protegir-la de l’especulació, preservar la seva diversitat biològica i el seu patrimoni cultural i destinar-la a un projecte d’economia social i solidària de producció agroecològica i dinamitzar comunitari de l’entorn natural i les instal·lacions. 

Un segon exemple en marxa: La Titaranya

Alhora, s’està desenvolupant un altre projecte en aquesta nova línia de “Sòl Comunitari”, però en un entorn absolutament diferent, ja que s’ubica en un espai urbà. Es tracta del projecte de La Titaranya (Associació Cultural l’Aleta) que consisteix en l’adquisició de diverses finques del casc històric de Valls, un dels més degradats socialment i físicament de Catalunya, per revitalitzar-lo i dinamitzar-lo mitjançant el desenvolupament de cooperatives d’habitatges en cessió d’ús i la instal·lació de la seu social d’un grup d’entitats associatives i d’economia social i solidària representatives del municipi. Aquestes entitats desenvoluparan nombrosos projectes d’interès social i col·lectiu com un ateneu popular, una cooperativa de consum, una cooperativa d’habitatge i moltes altres activitats originades des dels moviments socials de la ciutat. Es tracta, en definitiva, de crear xarxes de custòdia comunitàries dels barris per protegir-los de processos especulatius i, en aquest cas, revitalitzar-ho i dotar-lo de vida associativa i comunitària.

La proposta de “Sòl Comunitari”

L’objectiu d’aquesta nova línia d’activitat de Coop57 és desmercantilitzar i socialitzar patrimoni amb un alt contingut social i/o mediambiental mitjançant l’adquisició en propietat i administració de sòl en benefici de la comunitat i d’entitats d’economia social i solidària perquè s’hi desenvolupin projectes transformadors. L’objectiu d’aquesta nova línia és desenvolupar experiències pilot que ens permetin demostrar en la pràctica que és possible “treure sòl del mercat”, protegir-lo i destinar-lo a usos socials i comunitaris amb criteris de sostenibilitat. Alhora es considera necessària l’existència d’entitats d’economia social i solidària gestionant i desenvolupant el projecte amb una àmplia base comunitària i l’existència d’un teixit d’entitats i de moviments socials que avalin socialment el projecte i en puguin prendre part.

La resolució

Amb tot això, es va generar un debat molt interessant amb la base social de Coop57 on, lògicament, van aparèixer pors i contradiccions però que, de manera molt majoritària, es va decidir aprovar la proposta de Sòl Comunitari, ja que iniciava nova línia d’activitat que s’inspirava en el moviment de les “Community Land Trust” i obrint la porta a recuperar una certa essència dels béns comunals. Projectes altament socialitzats, amb una essència i participació comunitària. I aquesta essència d’apropiació comunitària comença des del moment en que és Coop57 qui adquireix patrimoni en propietat, ja que automàticament es converteix en propietat de la base social social de Coop57. O el que és el mateix: quasi 1.000 entitats de l’economia social i solidària i més de 4.000 persones.

En les diferents assemblees de secció celebrades el passat maig i en l’assemblea general celebrada el passat 1 de juny es va aprovar aquesta nova línia de treball que ja neix amb dues criatures: La Tartana de Can Bofill i La Titaranya de Valls. Esperem que puguin ser exemples i inspirar altres moviments socials i comunitaris semblants en el futur.